Onderbouwing van de aangifte tegen Minister – President Rutte

De geplande datum van de aanifte tegen MP Rutte is 21 augustus 2020.

Er zal aangifte worden gedaan van de volgende strafbare feiten:

  1. Dood door schuld
  2. Bedreiging 
  3. Bedrog en terrorisme 

1. Dood door schuld

Artikel 307 (Bron:  Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307

1.

Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.

Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

 

Wat is er aan de hand?

In verpleeghuis de tweemaster in Maassluis zijn vorige maand 17 bewoners positief getest op COVID-19. Zes daarvan zijn er intussen overleden (Bron: https://www.rijnmond.nl/nieuws/197088/Verpleeghuis-De-Tweemaster-maakt-balans-op-niet-twee-maar-zes-coronadoden)

Uit een vertrouwelijk en onder de pet gehouden rapport van het RIVM staat dat dit te wijten is aan verkeerde ventilatie (Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vertrouwelijk-rivm-rapport-bevestigt-gevaar-verspreiding-coronavirus-via-ventilatie-dit-is-het-mis/)

Met andere woorden: de bewoners zijn besmet geraakt door Aerosolen, kleine virusdeeltjes die langdurig in slecht geventileerde ruimten rondzweven en langdurig door daar aanwezigen worden ingeademd.

Maurice de Hond waarschuwt al sinds maart dat aerosolen de voornaamste verspreiders zijn van het virus. Buiten is de kans op besmetting praktisch nihil, maar in afgesloten ruimtes met geen of slechte ventilatie hebben de aerosolen vrij spel. (Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/18/game-set-het-zijn-de-aerosols/)

Hij wordt echter stelselmatig genegeerd en belachelijk gemaakt door de mainstream media.

Ook Rutte en het RIVM kiezen ervoor TE WEIGEREN om aerosolen als voornaamste verspreider aan te merken. Maurice schreef zelfs een ‘Deltaplan ventilatie’.(Bron: https://www.maurice.nl/2020/06/24/hoe-nu-verder-2-deltaplan-ventilatie/). Daarin geeft hij adviezen over de vervanging van ventilatiesystemen in openbare gebouwen en horeca. Zo’n ventilatiesysteem ververst continu de lucht, waardoor aerosolen snel uit de betreffende ruimte verwijderd worden.

Ook gisteren werd er weer met geen woord over gerept tijdens de persconferentie, zoals Maurice de Hond op zijn Facebook-post constateerde.

Met als triest resultaat 6 doden in een zorginstelling in Maassluis.

Het RIVM-rapport is bij toeval boven water gekomen. Maar ook nu spreekt Rutte met geen woord over deze zaak!

Rutte en RIVM zijn duidelijk nalatig, één van de voorwaarden die leiden tot dood door schuld.(Bron: https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1487)

 

2. Bedreiging

Artikel 285 (Bron: Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

Artikel 285

1.Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

2.Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

3.Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4.Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Rutte zegt het volgende (Video vanaf 1:09)

‘En dan corona. Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. De cijfers liegen er niet om. Het aantal besmettingen neemt al een paar weken achter elkaar toe. En we dreigen de winst te verspelen die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Onze boodschap vandaag is dan ook simpel: een tweede lockdown willen we niet en die hoeft er ook niet te komen. Maar dat gaat niet vanzelf.’ (Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/08/06/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-6-8-2020)

Rutte dreigt hier met een tweede lockdown, waarmee hij de bevolking angst aanjaagt, in het bijzonder door hen werk en inkomen te ontnemen door met een lockdown gepaard gaande sluting van hele sectoren in de samenleving!

 3. Bedrog en terrorisme (terrorisme opgenomen in de aangifte)

 

Rutte maakt zich schuldig aan bedrog, gebruik makend van verdichtsels (leugens) , met het oogmerk een terroristisch misdrijf voor te bereiden.

Wat is terrorisme?

Volgens ‘onze eigen’ Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst is terrorisme het volgende:

Formeel: het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.(Bron: https://www.aivd.nl/onderwerpen/terrorisme)

 Waarom maakt hij zich schuldig aan bedrog, verdichtsels, met een terroristisch oogmerk?

Ik kan daar kort over zijn:

Rutte heeft als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, zoals in de definitie van terrorisme door de AIVD omschreven. Zijn constante mantra ‘het nieuwe normaal’ duidt daar op. Hij richt daarmee ‘maatschappij ontwrichtende schade’ aan: werkloosheid, inkrimping en waarschijnlijk verdwijning van gehele sectoren zoals de horeca- en evenementenbranche.

Hij jaagt de bevolking ‘ernstige vrees’ aan (zie ook punt 4: bedreiging).

En tot slot: hij heeft als doel ‘politieke besluitvorming te beïnvloeden’. Dat wordt duidelijk door het voornemen een noodwet te maken waarin grondrechten buiten werking worden gesteld, het buitenspel zetten van de Tweede Kamer, het aanzetten en (illegaal) toestemming geven aan burgemeesters tot het aan de bevolking in hun stad verplichten tot  het dragen van mondkapjes, het afstand houden van 1,5 meter en alle andere maatregelen die tot op de dag van vandaag gelden en/of tijdens de lockdown golden.

Onderstaand de wetsartikelen die Rutte overteden heeft, en nog steeds overtreedt:

 

Artikel 326 (Bron: Wetboek van Strafrecht)

Tweede Boek. Misdrijven

Titel XXV. Bedrog

Artikel 326

1.Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Rutte maakt zich schuldig aan ‘verdichtsels’ (Lid 1):

strafrecht: iets dat verzonnen, niet waar is. Bijv. als iemand door een samenweefsel van ~ bewogen wordt om iets af te geven …
(Bron:  https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/verdichtsel)

Ook doet hij dat met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden (Lid 2)

Dat is strafbaar onder artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht (Bron:Wetboek van Strafrecht)) :

Tweede Boek. Misdrijven

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 140a

1.Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Oprichters, leiders of bestuurders worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3.Het vierde lid van artikel 140 is van overeenkomstige toepassing.