Door: Pieter Kuit

Er duiken steeds meer alarmerende cijfers op over sterfgevallen en bijwerkingen van de ‘vaccins’.

Het is duidelijk dat het Lareb, het bijwerkingencentrum waar ex-SP-politica Agnes Kant directrice is, op geen enkele wijze functioneert in het effectief registreren van de sterfgevallen en bijwerkingen als gevolg van de expirementele vaccins.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC2020) registreert via haar meldpunt al maanden bijwerkingen en sterfgevallen. Waar het Lareb nog geen 500 sterfgevallen heeft vastgelegd, heeft de BPOC2020 al meer dan 1000 meldingen van overlijden na vaccinatie ontvangen via haar meldpunt vaccinatie. Deze meldingen zijn NIET bekend bij het Lareb, enerzijds omdat artsen bijna altijd weigeren het verband tussen het overlijden of de gezondheidsschade van een patient in verband te brengen met de voorgaande vaccinatie, en daarom geen melding doen bij het Lareb, anderzijds omdat het zelf melden door burgers bij het Lareb een ingewikkelde en onbegonnen zaak is.

De BPOC2020 is op dit moment, met behulp van geronommeerde deskundigen, bezig een onderzoeksrapport op te stellen waaruit zonneklaar zal blijken dat de vaccinatiecampagne moet worden stilgelegd om de slachting onder de bevolking te stoppen!

Nog schokkender is dat er een Europese databank is, EudraVigilance, die de bijwerkingen en doden van deze campagne registreert.

Bij EudraVigilance zijn tot 31 juli 2021 al 20.852 doden en 1.9760.607 bijwerkingen geregistreerd!

Volgens het gerenommeerde Harvard Pilgrim Health Care , een non-profit gezondheidsbedrijf gevestigd in Wellesley, Massachusetts (zij bedienen de regio New England in de Verenigde Staten) wordt sinds jaar en dag slechts 1% van de bijwerkingen en sterfgevallen van vaccinaties geregestreerd! Het is zeer aannemelijk dat dit ook bij de registratie van bijwerkingen en sterfgevallen m.b.t. de expirimentele coronavaccins het geval is. Bovenstaande cijfers zijn in dat geval slechts het topje van de dodelijke ijsberg1


Dit is wat EudraVigilance zelf zegt over hun database (vertaald vanuit het Engels):


Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen).

Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.


EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.


Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.


De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance- toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.


Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

Onderstaand de cijfers t/m 31 juli 2021 van EudraVigilance in een overzichtelijke grafiek:

Het is duidelijk dat er niet langer gewacht kan worden met het stilleggen van de vaccinaties.

Doorgaan met deze slachting komt neer op genocide.

Delen op sociale media