Het College voor de Rechten van de Mens ontving vorig jaar een recordaantal klachten en meldingen over ongelijke behandeling. 5286 keer schreven mensen de toezichthouder aan, blijkt uit de discriminatiemonitor over 2021. Het vaakst kwamen er meldingen binnen over discriminatie met betrekking tot een handicap of chronische ziekte. Dat was in eerdere jaren ook al zo.

Daarnaast kwamen ruim tweeduizend klachten binnen over de coronamaatregelen. Melders klaagden bijvoorbeeld dat zij werden achtergesteld vanwege de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat meldt de NOS vandaag.

Het College beweert een zelfstandig bestuursorgaan te zijn:

Het College ziet toe op de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt hij of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument. Deze oordelen zijn terug te vinden in een compleet overzicht op onze website en specifiek te filteren op wet, datum, discriminatiegrond en meer.

Wanneer we kijken naar de collegeleden en de Raad van Advies wordt het onmiddellijk duidelijk dat het college een politiek gemotiveerd en gestuurd orgaan is.

Voorzitter is Jacobine Geel, theologe, voormalig presentatrice bij de NCRV. Ook werkte zij bij de NOS. Zij was bestuursvoorzitter van GGZ Nederland. Voorts leidde zij in2011 een CDA-commissie die de uitganspunten van het CDA moest bepalen. Zij werd een ‘niet-CDA’er genoemd, maar de goede observeerder zag en ziet al snel dat zij met handen en voeten aan deze partij gebonden is.

Opvallende verschijning in de Raad van Advies van het college is Aleid Wolfsen, PvdA’er in hart en nieren.

Voor zijn benoeming heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vice-president van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht. Van 1979 tot 1994 was de heer Wolfsen in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie. (Bron)

Er lopen dus ook lintjes naar de rechtspraak. Niet verbazend wanneer we kijken naar de rechterlijke uitspraken rondom het coronabeleid.

Een ander opvallend lid van het college is Britta Böhler. Zij was van 2012 tot 2017 senator in de Eerste Kamer voor Groen Links.

Ook Kathleen Ferrier moet hier als lid van de Raad van Advies van het college genoemd worden. Zij was van 2002 tot 2012 lid van de Tweede Kamer voor het CDA en heeft een sterke afkeer van de PVV.

De onafhankelijkheid van dit college is dus ver te zoeken. De leden zijn er veelal via de baantjescaroussel die op het Binnenhof draait terecht gekomen.

Het college stelt bar weinig voor. Het oordeel van het college is vrijblijvend. Over het discriminatoire karakter van de coronamaatregelen laat het college zich nauwelijks uit. Over het coronatoegangsbewijs zegt het college:

Het wel of niet gevaccineerd zijn is geen persoonskenmerk dat door de wet wordt beschermd. (Bron)

Over de coronamaatregelen in het algemeen oordeelt het college als volgt:

Het College heeft tot dusverre niet kunnen constateren dat er in Nederland maatregelen zijn uitgevaardigd die volstrekt niet onderbouwd waren. Er is bijvoorbeeld veel discussie geweest over het nut van het invoeren van de avondklok, het College heeft geconstateerd dat de wetenschappelijke inzichten die er waren over de toegevoegde waarde van een avondklok door de regering zijn gedeeld met de Tweede Kamer en dat die inzichten – die op dat moment nog redelijk beperkt waren – in ieder geval uitvoerig zijn betrokken bij de beslissing over de wet die de avondklok mogelijk zou maken.

Ten slotte dit volkomen vage en nietszeggende oordeel over de proportionaliteit van de coronamaatregelen:

Wat betreft de proportionaliteit van de coronamaatregelen doet zich het probleem voor dat het heel lastig is om de proportionaliteit van elke getroffen maatregel afzonderlijk te bepalen. Er werden verschillende maatregelen tegelijkertijd genomen en daarbij is niet altijd precies vast te stellen welk onderdeel van het maatregelpakket het meeste effect heeft op het indammen van de verspreiding van het virus. Een vraag als ‘Is het niet disproportioneel om de horeca te sluiten als bekend is dat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden?’ is niet zo eenvoudig te beantwoorden als het misschien lijkt. De mensen die het virus in de thuissituatie verspreidden hebben dat veelal toch weer ergens anders opgelopen (op het werk, tijdens uitgaan, enz.). Als het gaat om de proportionaliteit van coronamaatregelen moet bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met het gegeven dat het invoeren van een extra maatregel (bijvoorbeeld de avondklok) tot gevolg zou kunnen hebben dat andere vrijheidsbeperkende maatregelen (denk aan de sluiting van de horeca en de scholen) sneller opgeheven zouden kunnen worden. Bij de proportionaliteitsbeoordeling moet dus met heel veel verschillende factoren rekening worden gehouden.

Is dit college een papieren tijger? Nee. Het college zou een papieren tijger zijn wanneer ze het coronabeleid werkelijk aan de kaak had gesteld. Maar zelfs dat doet zij niet. Ze blijft óf vaag óf oordeelt dat het allemaal door de beugel kon, terwijl talloze onafhankelijke mensenrechten-deskundigen hebben geoordeeld dat er sprake was van discriminerende, vrijheidsbeperkende en disproportionele maatregelen. Meerdere deskundigen hebben daarover getuigd bij de BPOC2020. Maar ook elders spraken deskundigen zich uit over en tegen het coronabeleid. Deze mensen zijn echter weggezet als complotdenkers en wappies.

Het bestaan van het college wekt de indruk dat we het voor elkaar hebben met de mensenrechten in Nederland. Het heeft een zweem van oprechtheid en integriteit die afstraalt op de overheid. De regering pronkt ermee. In werkelijkheid is het een politiek gestuurd instituut wat door de regering misbruikt wordt om haar ondemocratische en discriminerende beleid te legitimeren. De lijntjes die het college via o.a. Aleid Wolfsen heeft naar de rechterlijke macht maken het beeld van een politiek gemanipuleerd en gestuurd instituut compleet.

DZN profesionaliseert en wordt onderdeel van DZN Media! Waardeer je onze journalistiek? Steun ons dan met een donatie!

Delen op sociale media