Door: Robert W Malone MD, MS

Uitvinder van mRNA- en DNA-vaccins, RNA als medicijn. Wetenschapper, arts, schrijver, podcaster, commentator en pleitbezorger.


De VN stelt zich een mondiale commando-economie voor.

Ik heb de middag doorgebracht met het lezen van de VN-agenda voor 2030, met zijn 17 doelen en 169 doelen. Dit is een agenda waar de VN sinds 1992 aan heeft gewerkt.

Eerlijk gezegd was het angstaanjagend. Mijn gedachte was dat dit eenzijdige consensusdocument leest als een bijgewerkt communistisch manifest.

Dit is met name relevant omdat Agenda 2030 weliswaar geen juridisch bindend instrument is, maar de regionale en internationale mensenrechtenverdragen en -convenanten die de kern vormen van Agenda 2030 in feite bindende instrumenten van internationaal recht zijn. Dus voorlopig kunnen we erop aandringen dat onze politici vechten tegen de meer draconische aspecten van agenda 2030.

Nu zijn op het eerste gezicht de meeste van de 169 doelen van Agenda 21 nogal ‘vaag’. Het zijn de doelen van een regering met een commando-economie, niet een organisatie voor wereldvrede! Eerlijk gezegd zijn dit de doelen van een mislukt overheidsmodel. Een model dat keer op keer is uitgeprobeerd.

Definitie: Een  commando-economie  is een systeem waarin een centrale overheid alle economische beslissingen neemt. Ofwel de overheid ofwel een collectief bezit het land en de productiemiddelen.

Hoe het begon

Maar laten we een stap teruggaan naar het begin van de Verenigde Naties (VN). Na de Tweede Wereldoorlog werd de VN door een aantal landen ontwikkeld om oorlogen te beëindigen en de wereldvrede te handhaven. Langzaam, in de loop van de tijd, zijn 193 landen lid geworden.

Het is veranderd in een Leviathan-organisatie; met tentakels die tot in alle aangesloten landen reiken. De verschillende overeenkomsten en doelen hebben voorschriften met betrekking tot de economie, gezondheid, armoede, migratie, “reproductieve” gezondheid (voortplanting), monetaire systemen (banken), digitale ID’s, milieucontroles, controle van landbouwmarkte (boeren), universeel leefbaar loon wereldwijd (basisinkomen), overheidssystemen, enz. 

De VN heeft partnerschappen en strategische overeenkomsten met lidstaten, honderden niet-gouvernementele organisaties, zoals de Bill and Melinda Gates Foundation, de Wereldbank en het World Economic Forum. Het heeft veel nakomelingenorganisaties ontwikkeld, zoals UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Werken voor wereldvrede is niet langer voldoende, ze vervullen nu de rol van een geglobaliseerde overheid. Het heeft vele, vele ondertekende verdragen en strategische overeenkomsten met zijn aangesloten landen. Deze overeenkomsten bevatten verklaringen dat regeringen niets zullen doen dat indruist tegen de agenda van de Verenigde Naties voor 2030

De VN heeft strategische overeenkomsten getekend met alle grote organisaties en wereldmachten om een ​​utopische visie op de wereld te vervullen die een mondiale regeringsmacht omvat die zal zorgen voor geen armoede, geen discriminatie, universele gezondheidszorg en reproductieve zorg, geen vuile energie, geen ongelijke voedseldistributie, een leefbaar loon en een ommekeer van de klimaatverandering door VN-interventie in de lidstaten. In wezen een nieuwe wereldorde, met ongekozen functionarissen aan het roer.

Werken voor wereldvrede is niet langer voldoende, ze vervullen nu de rol van een geglobaliseerde overheid. Het heeft vele, vele ondertekende verdragen en strategische overeenkomsten met zijn aangesloten landen. Deze overeenkomsten bevatten verklaringen dat regeringen niets zullen doen dat indruist tegen de agenda van de Verenigde Naties voor 2030. Dat omvat “eigen vermogen” voor iedereen. Dat wil zeggen, een universeel leefbaar loon.

Eerlijk gezegd moet je je afvragen wat de Amerikaanse regering dacht toen ze deze overeenkomsten ondertekende? Het is alsof de Amerikaanse regering zojuist heeft besloten de soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Naties!

De VN heeft partnerschappen en strategische overeenkomsten met lidstaten, honderden niet-gouvernementele organisaties, zoals de Bill and Melinda Gates Foundation, de Wereldbank en het World Economic Forum. Het heeft veel nakomelingenorganisaties ontwikkeld, zoals UNESCO en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Maar geloof me niet zomaar op mijn woord – laten we in plaats daarvan directe citaten nemen van hun 169 doelen in hun nieuwste en grootste initiatief “Agenda 2030:”

Onthoud – deze doelen moeten tegen 2030 op GLOBAAL niveau zijn en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze doelen niet worden gedwarsboomd. Dit zijn slechts enkele van de doelen die in Agenda 2030 worden gevonden en ze dekken geen andere strategische overeenkomsten die zijn ondertekend door VN-lidstaten:

De lijst van 17 Sustainable Development Goals en 169 Targets (Klik voor PDF)

Zorgen voor een aanzienlijke mobilisatie van middelen uit verschillende bronnen, onder meer door verbeterde ontwikkelingssamenwerking, om ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, adequate en voorspelbare middelen te bieden om programma’s en beleid uit te voeren om een ​​einde te maken aan armoede in al haar dimensies.

Creëer solide beleidskaders op nationaal, regionaal en internationaal niveau, gebaseerd op pro-poor en genderbewuste ontwikkelingsstrategieën, om versnelde investeringen in armoedebestrijdingsacties bescherming als gevolg van conflicten te ondersteunen

Corrigeer en voorkom handelsbeperkingen en verstoringen op de wereldlandbouwmarkten, onder meer door de parallelle afschaffing van alle vormen van landbouwexportsubsidies en alle exportmaatregelen met een gelijkwaardig effect, in overeenstemming met het mandaat van de Doha-ontwikkelingsronde.

Maatregelen nemen om de goede werking van de markten voor voedselgrondstoffen en hun derivaten te waarborgen en om tijdige toegang tot marktinformatie, ook over voedselreserves, te vergemakkelijken om de extreme volatiliteit van de voedselprijzen te helpen beperken.

Tegen 2030 zorgen voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, inclusief voor gezinsplanning, informatie en onderwijs, en de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s

Zorg voor universele gezondheidsdekking , inclusief bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot hoogwaardige essentiële gezondheidsdiensten en toegang tot veilige, effectieve, hoogwaardige en betaalbare essentiële medicijnen en vaccins voor iedereen

Steun het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins en medicijnen voor de overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten die vooral ontwikkelingslanden treffen, zorg voor toegang tot betaalbare essentiële medicijnen en vaccins, in overeenstemming met de Verklaring van Doha over de TRIPs-overeenkomst en volksgezondheid, waarin het recht op ontwikkeling wordt bevestigd landen om ten volle gebruik te maken van de bepalingen in de Overeenkomst inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot flexibiliteit om de volksgezondheid te beschermen, en in het bijzonder toegang tot medicijnen voor iedereen te bieden

Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle meisjes en jongens gratis, gelijkwaardig en kwalitatief goed basis- en secundair onderwijs voltooien, wat leidt tot relevante en doel-4-effectieve leerresultaten

Tegen 2030 zorgen voor gelijke toegang voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwalitatief technisch, beroeps- en tertiair onderwijs, met inbegrip van de universiteit

Tegen 2030 ervoor zorgen dat alle leerlingen de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder meer door middel van onderwijs voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijlen, mensenrechten, gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldwijde burgerschap en waardering voor culturele diversiteit en voor de bijdrage van cultuur aan duurzame ontwikkeling

Zorgen voor universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten zoals overeengekomen in overeenstemming met het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling en het Beijing Platform for Action en de resultatendocumenten van hun evaluatieconferenties

Tegen 2030 volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk bereiken voor alle vrouwen en mannen, ook voor jongeren en personen met een handicap, en gelijk loon voor werk van gelijke waarde (mijn opmerking – ja, dit betekent een commando-economie – ergo-communisme).

Zorgen voor gelijke kansen en het verminderen van ongelijkheden in uitkomst, onder meer door discriminerende wetten, beleid en praktijken te elimineren en passende wetgeving, beleid en maatregelen in dit verband te bevorderen

Beleid aannemen, met name fiscaal, loon- en sociale beschermingsbeleid, en geleidelijk meer gelijkheid bereiken

Verbeter de regulering en monitoring van wereldwijde financiële markten en instellingen en versterk de implementatie van dergelijke regelgeving

Een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoorde migratie en mobiliteit van mensen vergemakkelijken, onder meer door de uitvoering van gepland en goed beheerd migratiebeleid

Tegen 2030 iedereen toegang geven tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisvoorzieningen en sloppenwijken opwaarderen

Tegen 2030 toegang bieden tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, de verkeersveiligheid verbeteren, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met speciale aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap en ouderen

Tegen 2030 inclusieve en duurzame verstedelijking en capaciteit voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen verbeteren

Positieve economische, sociale en ecologische banden tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden ondersteunen door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken

Tegen 2030 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerd beleid en plannen voor inclusie, hulpbronnenefficiëntie, mitigatie en aanpassing aan klimaatverandering aannemen en uitvoeren,

Rationaliseren van inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die verspillend verbruik aanmoedigen door marktverstoringen op te heffen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, onder meer door de belastingen te herstructureren en die schadelijke subsidies, indien aanwezig, geleidelijk af te schaffen om hun milieueffecten te weerspiegelen, volledig rekening houdend met de specifieke behoeften en omstandigheden van ontwikkelingslanden en het minimaliseren van de mogelijke nadelige gevolgen voor hun ontwikkeling op een manier die de armen en de getroffen gemeenschappen beschermt

Ontwikkelde landen om hun officiële toezeggingen voor ontwikkelingshulp volledig na te komen, waaronder de toezegging van veel ontwikkelde landen om de doelstelling van 0,7 procent van de ODA/BNI aan ontwikkelingslanden en 0,15 tot 0,20 procent van de ODA/BNI aan de minst ontwikkelde landen te halen. aangemoedigd om te overwegen een doelstelling vast te stellen om ten minste 0,20 procent van de ODA/BNI aan de minst ontwikkelde landen te verstrekken

Ontwikkel effectieve, verantwoordelijke en transparante instellingen op alle niveaus

Zorg voor responsieve, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus

Verbreding en versterking van de deelname van ontwikkelingslanden aan de instellingen voor mondiaal bestuur

Tegen 2030 voor iedereen wettelijke identiteit bieden, inclusief geboorteregistratie.

Veel van het bovenstaande zijn legitieme doelen – MAAR voor een natie, niet als een wereldbestuur.

De VN is te ver gegaan.


Naschrift DZN Media

Wat we hier lezen sluit naadloos aan bij het beleid wat de Nederlandse regering voert, o.a. ten aanzien van de boeren: “controleer de voedselvoorziening, dan controleer je alles”. Maar niet alleen dat, het hele transgenderidee is gebaseerd op controle en uitvlakking van geslachten. Controleer de voortplanting via reproductieve gezondheidswetten en vaccinatiecampagnes. Controleer het onderwijs. En doe het wereldwijd hetzelfde via een centraal aangestuurde wereldregering.

Staten die zich hier tegen verzetten, zoals Rusland, verzwak je via een proxy-oorlog, uit naam van democratie en vrede.

De VN is een monster met vele koppen, die zich binnenwurmt tot in onze huiskamers en slaapkamers, in ieder facet van ons leven.

Delen op sociale media