Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig!  Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal! Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom! Heel veel dank!

Ja, ik doneer!

Hetze tegen ‘dissident’ Pieter Omtzigt

Tegen het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt is een zogenoemde fluistercampagne gaande. Dat meldt onder andere HP/De Tijd. Ingewijden vertellen dat Omtzigt al langere tijd wordt “gedoogd” door zijn eigen partij, en dat leden van de partijtop hem inmiddels met opzet afschilderen als “labiel”. Deze situatie kwam afgelopen maandag onder de aandacht naar aanleiding van een column van Wouter de Winther in de Telegraaf. Omtzigt, die op dit moment overwerkt thuis zit, was niet aanwezig bij de eerste fractievergadering van de nieuwe Tweede Kamerfractie van het CDA. Hoe lang zijn afwezigheid nog zal duren, is volgens De Winther niet duidelijk. Wel zou er binnen de partijtop rekening worden gehouden met maanden, gezien “ervaringen met huilbuien, rondvliegende projectielen en onbehoorlijke gesprekken.” Een tweet van het officiële account van de partij waarin Omtzigt sterkte wordt gewenst, is op zijn minst opvallend te noemen in het licht van het feit dat de Telegraaf zich baseert op informatie die alleen bij het CDA zelf vandaan kan komen. Bovendien meldde een bron aan HP/De Tijd dat deze informatie sterk wordt aangedikt om Omtzigt schade toe te brengen.

Hoewel Team Doe Zelf Normaal zich gewoonlijk meestal beperkt tot artikelen die in relatie staan tot het coronabeleid van de regering, vinden wij de gebeurtenissen rondom Pieter Omtzigt exemplarisch voor het functioneren van het huidige politieke systeem en wijden wij er toch dit schrijven aan.

Hoewel Omtzigt het afgelopen jaar voornamelijk in het nieuws was door zijn vasthoudendheid aangaande de veelbesproken kinderopvangtoeslagaffaire, is dit niet het eerste onderwerp waarmee hij zich de irritatie van de coalitie en/of zijn eigen partij op de hals haalde. Omtzigt werd in 2002 ontdekt door toenmalig premier Jan-Peter Balkenende, en ontdekte kort na zijn intrede in de Kamer dat Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank (DNB) en prominent CDA’er, er een wel erg royale pensioensregeling op na hield. Gezien het feit dat het CDA op dat moment een coalitiepartij was, leek het op zijn zachtst gezegd onraadzaam om deze kwestie op te pakken. Desondanks weigerde Omtzigt de zaak los te laten en begon hij met het doorspitten van het pensioenreglement en het stellen van Kamervragen. Hiermee haalde hij zich de woede van Wellink op de hals, die de kritiek van Omtzigt “tendentieus en kwetsend” noemde. Ook werd Omtzigt later omschreven als een “cijfersnuffelaar.”

Tijdens kabinet Rutte I sprak Omtzigt zich uit tegen bemoeienis vanuit de Europese Commissie aangaande de pensioenfondsen. Hij was van mening dat de batterij aan regels die de Commissie voorstelde onwenselijk waren en op de lange termijn konden leiden tot pensioenkortingen. Dit leidde opnieuw tot spanningen binnen het CDA. Partijgenoot Ria Oomen noemde Omtzigts suggestie dat Europa de Nederlandse pensioenfondsen zou bedreigen “absoluut onjuist.” Volgens haar zat het verschil erin dat zij meer van Europa hield dan hij. Dit bleek een accurate observatie toen Omtzigt in 2017 felle kritiek leverde op het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en zich hiermee de irritatie van ECB-voorzitter Mario Draghi op de hals haalde. Zijn kritische houding richting de EU valt niet bij al zijn partijgenoten in goede aarde; het pro-EU gedeelte van de partij lijkt in Omtzigt een deel van de oorzaak te zien achter het feit dat het CDA “nee” stemde tegen het associatieverdrag met Oekraïne.

In 2012 stelde Omtzigt Kamervragen over een voormalig topman van het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Demmink wordt al jaren in verband gebracht met georganiseerd seksueel misbruik van minderjarigen. In de late jaren negentig dook zijn naam op in het zogenoemde Rolodex-onderzoek, een strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik van jongens beneden de zestien jaar dat zou plaatsvinden vanuit een bordeel/escortbureau in Amsterdam. Hierbij zouden topmannen van het ministerie van Justitie betrokken zijn, te weten Jan Wolter Wabeke, Henk Wooldrik, Hans Holthuis en Joris Demmink. Het onderzoek werd vernoemd naar de rolodex van de historicus van professor Ger van Loon, die de spil in de operatie zou zijn. Het werd echter om onduidelijke redenen abrupt stopgezet toen het rechercheteam een verzoek indiende om onder andere Demmink te laten observeren. Dat vertelden twee rechercheurs die destijds deel waren van het onderzoeksteam in juni 2016 aan het AD. Een ex-agent vertelde tegen NU.nl dat één van de verdachten zelfs op de hoogte was gebracht van het feit dat zijn naam genoemd was.
Demmink werd nooit vervolgd voor zijn vermeende betrokkenheid bij het rolodex-netwerk. Wel droeg de rechtbank het OM in 2014 op om een grootschalig onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen aan het adres van Demmink. De rechtbank meende dat er voldoende aanwijzingen waren die “redelijk vermoeden van schuld voor verkrachting” zouden geven. Voorbeelden daarvan zijn de getuigenissen van twee in 2011 door het OM verhoorde mannen die beweerden in 1996 in Turkije door Demmink te zijn verkracht, of de Amerikaanse documentairefilm Dutch Injustice waarin een veertienjarige jongen te zien is die een vermeend slachtoffer is van Demmink. Voor dit onderzoek werd destijds Leendert de Koter gehoord, die bij het rolodex-onderzoek betrokken was als rechercheur van de criminele inlichtingendienst. De Koter gaf aan sterk de indruk te hebben dat het onderzoek van hogerhand gefrustreerd was. Ook werd in 2015 een civielrechtelijke procedure tegen de Staat aangespannen door een jongeman die beweerde in de jaren tachtig en negentig door Demmink te zijn misbruikt. De man stelde dat de Staat destijds te weinig had gedaan om het pedofielennetwerk op te rollen. Op zijn verzoek werd in 2016 oud-staatssecretaris Fred Teeven door de rechtbank gehoord. Teeven leidde als toenmalig officier van justitie het rolodex-onderzoek. Hij beweerde dat Demmink nooit een verdachte in het onderzoek was geweest, en beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht als voormalig officier van justitie toen hem verzocht werd meer te vertellen. Toen de rechtbank hem opdroeg om onder ede te getuigen over de rolodex-zaak, gingen Teeven en het OM daartegen in beroep.

Omtzigt raakte in 2012 bij de zaak betrokken toen hij samen met Kamerlid Oskam (CDA) Kamervragen stelde aan de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over een brief die in december 2012 door ambassadeur Bekink werd verstuurd aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts. Dit betrof een antwoord op een brief van Pitts waarin hij zijn zorgen uitte dat Nederland het risico liep een “zwakke schakel” te worden in de wereldwijde strijd tegen mensenhandel en de seksuele exploitatie van kinderen. Bekink schreef dat “de beschuldigingen tegen Demmink diepgaand waren onderzocht door het Openbaar Ministerie.” Omtzigt en Oskam vroegen de ministers om welk diepgaand onderzoek het dan ging, wat daar de uitkomst van was, en welke juridische vorm dat onderzoek dan aannam. De antwoorden van de ministers zijn op zijn minst onbevredigend te noemen. Zij gaven aan dat in 2007 en in 2011 oriënterende feitenonderzoeken zijn uitgevoerd met betrekking tot beschuldigingen aan het adres van Demmink, maar dat het OM geen aanleiding zag om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan. Ook schrijven zij dat er geen bewijs was gevonden dat Demmink in de periode in de late jaren negentig waarin hij in Turkije twee minderjarige jongens zou hebben misbruikt, ook daadwerkelijk in Turkije was.

Om tot voor kort onduidelijke redenen liet Omtzigt de kwestie Demmink uiteindelijk rusten. Eind 2020 bleek echter dat het er alle schijn van had dat hem destijds de mond was gesnoerd, en wel door voormalig CDA-lijsttrekker Sybrand Buma. Voormalig radiopresentator Erik de Vlieger stelde in oktober 2020 dat Omtzigt hem dit in 2013 off the record had verteld. Omtzigt zou gezegd hebben dat Buma woedend zijn werkkamer was binnengekomen, omdat hij “van Rutte de opdracht had gekregen dat ik moest stoppen met Kamervragen over Demmink.” Het is ook niet onbelangrijk om te vermelden dat in januari van dit jaar een artikel verscheen waaruit bleek dat de pers in 2013 al op de hoogte was van het spreekverbod tegen Omtzigt, maar daarover met geen woord heeft gerept.
In 2014 ging Omtzigt echter nog wel in gesprek met oud-justitie-directeuren die zijn aandacht vroegen voor de kwestie. Zij hadden aangifte gedaan tegen minister Opstelten, omdat hij zich volgens hen schuldig maakte aan het “vertragen in plaats van voortvarend afhandelen” van de zaak tegen Demmink. Een van deze voormalig directeuren gaf aan dat Omtzigt zich tijdens een van hun bezoeken aan de Tweede Kamer actief verstopte voor zijn partijgenoot Buma omdat hij anders “enorm gesodemieter” zou krijgen, omdat Buma niet wilde dat hij zich nog met de zaak Demmink inliet.
Volgens De Vlieger zou Omtzigt het dossier Demmink hierna hebben overgedragen aan de groep Bontes/Van Klaveren, die tussen 2014 en 2016 tientallen Kamervragen hebben gesteld over dit onderwerp.

Dat Omtzigt niet bang is om zich bezig te houden met zaken die de overheid onwelgevallig zijn, is duidelijk. Dat hij zich daarmee, zelfs binnen zijn eigen partij, niet populair maakt, werd pijnlijk duidelijk door de manier waarop hij in de kwestie rondom Demmink werd teruggefloten. Aangaande de affaire rondom de kinderopvangtoeslag liet Omtzigt echter niet zo gemakkelijk los. In 2017 stelde hij voor het eerst Kamervragen over de kwestie. Het was hem toen ter ore gekomen dat de Raad van State de Belastingdienst in het ongelijk had gesteld in een zaak van een ouder van wie in september 2014 de kinderopvangtoeslag was stopgezet. Hij vroeg Staatssecretaris Wiebes toen onder andere hoe hij de gang van zaken in dit specifieke geval beoordeelde, wat er volgens hem bij de Belastingdienst was misgegaan, en bij hoeveel mensen er sprake was van dit probleem. Wiebes schreef toen dat de werkwijze van de Belastingdienst in de periode 2013/2014 “paste in de politieke en maatschappelijke context van die jaren, om vermoedens van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen tegen te gaan.” Omtzigt was echter geenszins klaar met de kwestie: in mei, augustus en oktober 2018 stelde hij wederom Kamervragen, deze keer over de weigering van de Belastingdienst om interne stukken te delen met de rechtbank en burgers inzage te geven in telefoonnotities van de Belastingtelefoon. Gedurende het hele jaar 2019 stelde Omtzigt tientallen Kamervragen over het onderwerp kinderopvangtoeslag, waarbij hij zich verenigde met SP-Kamerlid Renske Leijten, die in veel gevallen mede-indiener was. Ook drong hij er in 2019 stellig op aan dat premier Rutte zich moest bemoeien met de chaos rondom het onrechtmatig stopzetten van toeslagen. Dat Rutte niet zat te wachten op de kritiek van Omtzigt, bleek uit de vergadering van de ministerraad twee dagen later:

 

De vragen van Omtzigt leidden er uiteindelijk toe dat de Tweede Kamer een parlementair onderzoek instelde naar het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Dit resulteerde in de val van kabinet Rutte III.

Omtzigt geeft echter aan dat het opstappen van het kabinet hem niet interesseert. Volgens hem is sprake van een fundamenteel probleem in de politiek. De tegenmachten in de Nederlandse politiek functioneren niet, zegt hij. “Er is hier zo’n innige band tussen het kabinet en de Tweede Kamer, dat als je moeilijke vragen stelt, jij het probleem bent volgens het kabinet.” Omtzigt toonde zich in de Kamer meerdere malen zeer verbolgen over de gang van zaken in de politiek. “Watvoor werk ben ik hier aan het doen, voorzitter?” vroeg hij toen bleek dat belangrijke stukken over beslagleggingen bij gedupeerden van de toeslagenaffaire niet naar de commissie Donner waren gestuurd. “Ik kan wel wat anders gaan doen.”
Ook is er volgens hem sprake van een innige band tussen het kabinet en de pers, waardoor de tienduizenden ouders die door het toeslagenschandaal gedupeerd zijn, nauwelijks in beeld zijn gekomen.

Die innige band tussen het kabinet en de pers wordt verder geïllustreerd door de eerder genoemde fluistercampagne die momenteel gaande is tegen het CDA-kamerlid. SP-kamerlid Renske Leijten nam het op Twitter op voor Omtzigt en maakte terecht de opmerking dat de pers verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke praktijken:

De pogingen om Omtzigt kalt te stellen blijken hier echter niet te eindigen. Het verhaal kreeg gisterochtend een vervolg, toen verkenner Kajsa Ollongren (D66) zogezegd per ongeluk interne notities uit de kabinetsformatie aan de pers toonde. Dit gebeurde toen zij het Binnenhof verliet, omdat zij een positief resultaat had ontvangen van een PCR-test. Op de uitvergrote foto van deze notities is te lezen: “positie Omtzigt: functie elders.” Het heeft er dus alle schijn van dat de grootste partijen niet van plan zijn zich nog langer door Omtzigt te laten dwarsbomen. Demissionair premier Rutte liet gisteravond wel weten dat hij “niets heeft gezegd” over Omtzigt, en dat D66-leider Sigrid Kaag hem gevraagd had aan de pers te laten weten dat zij het ook niet was geweest. Hoe geloofwaardig deze beweringen zijn in het licht van Ruttes politieke verleden, blijft de vraag. Het is echter niet waarschijnlijk dat die vraag ooit beantwoord zal worden, want volgens Rutte hoeft Ollongren zich hierover niet te verantwoorden en “gaat niemand hier uitleg over geven.”

De kwestie rondom Pieter Omtzigt maakt pijnlijk duidelijk dat de gevestigde orde geen tegenspraak duldt. Oprecht kritische politici die zich hard maken voor de rechten van de Nederlandse burgers krijgen te maken met vijandigheid en intimidatie, niet zelden vanuit de top van hun eigen partij. We hebben hier te maken met een politicus die een misstand recht wilde zetten en in zijn pogingen daartoe stuitte op een systeem dat niet functioneert en de belangen van de burgers niet dient. Als beloning voor zijn jarenlange werk in deze zeer pijnlijke kwestie, wordt hij tegengewerkt en door zijn eigen partijgenoten zwart gemaakt. Dat hij zich al enige tijd niet in Den Haag heeft laten zien, vinden wij niet verwonderlijk. We hebben te maken met een politiek systeem dat doorregen is met corruptie en doofpotaffaires, waarin topfunctionarissen elkaar de hand boven het hoofd houden en beschermen tegen Kamerleden zoals Omtzigt die zich niet zomaar laten afwimpelen. De pers blijkt ook geen bondgenoot voor oprechte politici; zolang zij meewerken aan fluistercampagnes afkomstig uit de politieke top, kunnen zij niet langer pretenderen dat zij hun controlerende functie ten opzichte van de staat nog uitvoeren.

 

Voortgaande inperking godsdienstvrijheid in Saoudi-Arabië

Reisbranche: vaccinatieplicht Hadj-gangers naar Saoudi-Arabië ‘lichtpuntje’. 

Saudi-Arabië stelt vaccineren verplicht voor moslims die dit jaar deelnemen aan de hadj, de jaarlijkse bedevaartstocht naar Mekka. Dat meldde de NOS 3 maart jl.

Reisbureaus die de hadj jaarlijks aanbieden, zien de verplichting als een “lichtpuntje.” Afgelopen jaar was het vanwege de coronacrisis namelijk niet mogelijk voor niet-Saudische moslims om de bedevaartstocht te maken. Dit kostte Saudi-Arabië zo’n 12 miljard dollar die pelgrims normaal gesproken tijdens de hadj besteden, en leidde ertoe dat religieuze reisbureaus nagenoeg geen omzet draaiden.

Volgens NOS is de verplichting ook hoopgevend voor moslims die de reis naar Mekka willen maken. Zo ook voor de door hen ondervraagde Aimad Bennouho, die de reis oorspronkelijk afgelopen jaar had geboekt. In 2019 mochten er 4700 Nederlandse moslims naar Mekka, maar Bennouho zegt zich zorgen te maken omdat het onwaarschijnlijk is dat Saudi-Arabië de komende jaren dezelfde aantallen zal toelaten als voorheen. Daardoor zullen aanzienlijk minder mensen de gelegenheid krijgen om de hadj te volbrengen. Een pijnlijke situatie, gezien het feit dat de hadj één van de vijf pijlers van de islam is. Bennouho geeft aan dat hij (ondanks het feit dat hij benadrukt “geen complotwappie” te zijn) fel tegen verplichte vaccinatie is, en dat de hadj dan ook de enige reden is waarom hij zich tegen het coronavirus zou laten vaccineren.

Team Doe Zelf Normaal heeft de afgelopen tijd veel geschreven over de Nederlandse grondwet en de specifieke grondrechten die sinds het begin van de coronacrisis door de overheid met voeten worden getreden. Naar aanleiding van dit nieuwsbericht zou ik iets dieper willen ingaan op een grondrecht dat door deze situatie wordt geschonden: het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dit recht is deel van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 en wordt beschreven in artikel 6: Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Het recht op godsdienstvrijheid als concept is echter vele eeuwen ouder dan de Nederlandse grondwet. De vroegchristelijke schrijver Tertullianus, die leefde van 155-240 na Christus, beschreef het al in zijn polemiek tegen de Romeinse proconsul Scapula als “een recht van de mens, een macht die hem van nature is gegeven, voor eenieder om dat te vereren wat hij goed acht; en de godendienst van de ene brengt geen schade of nut toe aan die van de andere.” Tertullianus leefde in een tijd waarin zowel de joodse als de christelijke religie onderdrukt en vervolgd werden, omdat het Romeinse rijk de polytheïstische godsdienst uit de Oudheid aanhing. Hij was zich dus terdege bewust van de problematische situaties die ontstaan wanneer dit recht niet wordt beschermd.
Ook de West-Romeinse keizer Constantijn de Grote bekommerde zich in de vierde eeuw na Christus al om het recht op godsdienstvrijheid. In het jaar 313 vaardigde hij samen met de Oost-Romeinse keizer Licinius het Edict van Milaan uit. Hiermee kwam er een einde aan de vervolging van christenen in het Romeinse rijk en kregen zij het recht hun eigen kerken te stichten, maar ook andere geloofsgroepen kregen vrijheid van religie. Constantijn en Licinius gaven aan godsdienstvrijheid “als een gelegenheid te beschouwen die Wij niemand mogen ontzeggen, of hij nu zijn geest richt op de religie der christenen of op de religie die hij voor zichzelf de meest geschikte acht, zodat de Hoogste Godheid Dien wij in de vrijheid van onze geest dienen, in alles Zijn gewone gunst en welwillendheid kan verlenen.”
Ook in de Nederlandse geschiedenis is godsdienstvrijheid een veelvuldig terugkerend onderwerp. Er is bijvoorbeeld veelvuldig geschreven over Willem van Oranje en zijn houding tegenover de godsdienstvrijheid. Oranje staat erom bekend dat hij hiervan een fervent voorstander was, een opvatting die indruiste tegen het bewind van de Spaanse koning Filips II, die in deze tijd regeerde over de Nederlanden. Filips was van mening dat het gezag van de koning van godswege absoluut was, en dat hij daarom ook aan niemand behalve God verantwoording verschuldigd was. Hij was persoonlijk verantwoordelijk tegenover God, en kon daarom niet toestaan dat mensen in zijn land een ander geloof aanhingen dan het katholicisme. Het toestaan van andere godsdiensten zou leiden tot spiritueel verval en verdeeldheid in de samenleving.
In de tijd van Willem van Oranje (de zestiende eeuw) was deze opvatting wijd verspreid. Lutheranen en Gereformeerden werden in deze tijd op felle wijze vervolgd en onderdrukt. Oranje zelf pleitte echter voor de invoering van godsdienstvrijheid. Uit diverse bronnen valt op te maken dat hij een afkeer had van geweld en van mening was dat verzoening tussen verschillende godsdiensten gewenst was. In maart 1566 zei hij: “door dwang en inquisitie gaat de godsdienst verloren, want een mens te zien verbranden vanwege wat hij dacht goed gedaan te hebben is slecht voor de mensen.” Het was zijn overtuiging dat geloof niet afgedwongen kan worden. Godsdienst was voor hem een persoonlijke zaak van het geweten. Hij was van mening dat de overheid zich niet diende te mengen in zaken aangaande het geweten. Daarnaast was het zijn opvatting dat godsdienstvervolging onontkoombaar zou leiden tot aantasting van de vrijheden en rechten van de Nederlanden. Hij was een voorstander van een principiële beperking van de staatsmacht.

Vandaag de dag lijkt de godsdienstvrijheid in Nederland aan de oppervlakte te zijn ingericht zoals Oranje voor ogen had. Het recht op vrijheid van godsdienst is opgenomen in de Nederlandse grondwet en is een van de zogenoemde klassieke grondrechten. Volgens www.denederlandsegrondwet.nl, een website die opvallend genoeg mede mogelijk wordt gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn klassieke grondrechten vooral bedoeld om de burger bescherming te bieden tegen de overheid. Met andere woorden: klassieke grondrechten bestaan om te voorkomen dat de overheid teveel mogelijkheden krijgt om in te breken in de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele vrijheden van haar burgers. Dit ter voorkoming van situaties zoals de jarenlange vervolging van christenen door het Romeinse rijk of het bloedvergieten dat gepaard ging met de Reformatie en de inquisitie. Des te opvallender is het daarom dat artikel 6 een kanttekening plaatst bij het recht op godsdienstvrijheid: De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Hoewel dit op het eerste gezicht een onschuldige en zelfs redelijke toevoeging lijkt, willen wij benadrukken dat uitzonderingen op fundamentele grondrechten zoals het recht op vrijheid van godsdienst in feite onlogisch en onacceptabel zijn. Wanneer een grondrecht dat bestaat om te voorkomen dat de overheid zichzelf teveel macht toe-eigent door diezelfde overheid buiten werking kan worden gesteld in naam van (bijvoorbeeld) de volksgezondheid, bestaat dit grondrecht in principe alleen op papier. In de praktijk kan de overheid op ieder moment besluiten dit recht buiten werking te stellen. Zij hoeft hiervoor alleen een beroep te doen op de volksgezondheid of de openbare orde. Fundamentele vrijheden zoals de vrijheid om een godsdienst aan te hangen en uit te oefenen heeft men wel of men heeft ze niet. Er kan hier geen sprake zijn van een grijs gebied. Een situatie waarin een overheid voorwaarden kan stellen aan een grondrecht dat bestaat om de burger tegen diezelfde overheid te beschermen is paradoxaal.

Wij wijzen de lezer ook op het feit dat er in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geen ruimte is voor dergelijke uitzonderingen. Het recht op godsdienstvrijheid wordt in artikel 18 van deze verklaring als volgt beschreven: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Van beperkingen op grond van volksgezondheid of de openbare orde is geen sprake. Het is onze opvatting dat de grondwetten van de lidstaten van de Verenigde Naties in overeenstemming zouden moeten zijn met deze verklaring. Dat dit niet het geval is, is op zijn minst veelzeggend te noemen.

Het verbieden van de pelgrimstocht naar Mekka voor ongevaccineerde moslims is een grove schending van het recht op vrijheid van godsdienst. Het belemmeren van mensen in het uitoefenen van één van de belangrijkste aspecten van hun religie is absoluut onacceptabel. Dit niet in de laatste plaats omdat, zoals het bovengenoemde artikel van NOS zonder enige gêne stelt, de huidige situatie ertoe leidt dat moslims zich onder druk gezet voelen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus waar ze dit onder normale omstandigheden niet zouden doen. Dit lijkt wat ons betreft verdacht veel op een indirecte vaccinatieplicht.

Een dergelijke situatie is overigens ook geenszins ondenkbaar met betrekking tot het uitoefenen van religie in Nederland. Zo herinneren wij de lezer aan de woedende reacties op een gereformeerde kerk in Staphorst die honderden mensen toeliet tot haar diensten. Dit leidde ertoe dat christenen het langdurig moesten ontgelden. Zij kregen de schuld van oplopende “besmettingen” en werden zelfs tijdens de Kerstdagen stiekem door journalisten gefotografeerd en op sociale media te kijk gezet:

Het is niet moeilijk in te denken dat de overheid in de toekomst kerken, moskeeën en andere gebedshuizen onder druk zal zetten of ronduit zal verplichten om vaccinatie als voorwaarde te stellen voor het bezoeken van kerkdiensten en dergelijke. Dergelijke situaties wekken op ons de indruk dat de coronacrisis wereldwijd door overheden wordt gebruikt om onacceptabele schendingen van fundamentele rechten en vrijheden te verantwoorden; een gedachte die recent werd onderschreven door Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres.

Team Doe Zelf Normaal vindt het op zijn zachtst gezegd bedroevend dat een verbod op de hadj voor ongevaccineerde moslims door de NOS wordt omschreven als “een lichtpuntje”, terwijl het in feite niets anders is dan een schending van de mensenrechten en een aanleiding tot een indirecte vaccinatieplicht.

Meerdere corona-uitbraken en sterfgevallen na vaccinatie: hoe veilig zijn de nieuwe coronavaccins echt?

In een verpleeghuis in Amersfoort is sprake van een grote uitbraak van het coronavirus. Van de 106 bewoners van het Sint Elisabeth verpleeg- en gasthuis zijn er 70 positief getest voor het virus. Dat meldt RTV Utrecht op 15 februari. Op 17 februari meldde dezelfde site dat tien van deze bewoners inmiddels zijn overleden.

Een opvallend gegeven is dat de bewoners op 30 januari hun eerste vaccinatie hebben ontvangen. Het artikel spreekt van een uitbraak op een “wrang moment.” Op de website van het RIVM wordt vermeld dat het tot op heden niet bekend is of vaccinatie ook de verspreiding van het coronavirus tegengaat. Wel wordt met grote stelligheid gezegd dat het niet mogelijk is om corona te krijgen door het vaccin. Team Doe Zelf Normaal heeft hier echter twijfels over, gezien het feit dat dit niet de eerste keer is dat er een uitbraak van corona gemeld wordt in een instantie waar kort daarvoor met vaccineren was begonnen. Ook op een afdeling van verpleeghuis Liemerije in Zevenaar is momenteel sprake van een uitbraak, en ook hier hadden de bewoners recent hun eerste vaccinatie ontvangen. Ook in België worden door nieuwssites soortgelijke situaties gemeld: in woonzorgcentra in Achel en in Bloemelingen is sprake van uitbraken kort na het starten van de eerste vaccinatieronde. Het valt te betwijfelen of deze uitbraken op toeval berusten. Gezien de hoge leeftijd van de bewoners van woonzorgcentra en het feit dat onderliggende aandoeningen in deze leeftijdsgroep veel voorkomen, zetten wij vanwege de risico’s vraagtekens bij de hoge mate van urgentie waarmee deze mensen momenteel worden gevaccineerd.

Uitbraken van het coronavirus zijn overigens geenszins de enige verontrustende verhalen die opduiken in relatie tot de nieuwe coronavaccins. Eind vorige maand meldde de LA Times dat een Amerikaanse zorgmedewerker volkomen onverwacht was overleden kort na het ontvangen van zijn tweede Pfizer-vaccinatie. De 60-jarige Tim Zook had in zijn werk al elf maanden te maken met patiënten die door het coronavirus ernstig ziek waren geworden, en meldde op 5 januari met groot enthousiasme op Facebook dat hij zijn tweede vaccinatie had gehad. Echter werd hij een paar uur later onwel; hij kreeg last van maagklachten en had moeite met ademen. ’s Middags werd Zook door collega’s naar de eerste hulp gebracht, waar door een arts werd vastgesteld dat hij leed aan congestief hartfalen. Zook overleed in de middag van 9 januari, vier dagen nadat hij zijn tweede vaccinatie had ontvangen. Volgens de LA Times is het nog altijd onbekend of zijn overlijden gerelateerd was aan het vaccin. Een woordvoeder van Pfizer en BioNTech meldt dat de bedrijven op de hoogte zijn van het overlijden van Zook en onderzoeken of sprake is van een correlatie.
Opvallend is dat het artikel relatief veel nadruk legt op het feit dat de familie van Zook zegt niemand te willen ontmoedigen zich te laten vaccineren. “Onze boodschap is dat mensen het vaccin zouden moeten nemen,” zegt zijn echtgenote Rochelle. “Dat is wat Tim zelf zou zeggen.” De rest van het artikel bestaat grotendeels uit citaten van woordvoeders van onder andere Pfizer, BioNTech en de Food and Drug Administration (FDA) waarin wordt benadrukt dat sterfgevallen en medische problemen na vaccinatie niet per definitie door het vaccin worden veroorzaakt en geen reden hoeven zijn om mensen af te raden zich te laten vaccineren.

Het verhaal van Zook is echter geenszins uniek. In dezelfde periode meldde de LA Times dat een persoon in Placer County enkele uren na vaccinatie was overleden. Het overlijden werd op 23 januari gemeld op de Facebook pagina van de Placer County Sheriff’s Office. Hierbij werd vermeld dat er onderzoek wordt gedaan naar de toedracht en een eventuele relatie met het vaccin. Details over het overlijden ontbreken en of de betreffende persoon het vaccin van Pfizer of dat van Moderna had ontvangen is eveneens onbekend, maar het artikel benadrukt wel dat het bericht van de Sheriff’s Office op Facebook veelvuldig werd bekritiseerd voor het aanwakkeren van angst. Ook wordt wederom uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat allergische reacties op coronavaccins “zeldzaam” zijn, en dat er nog geen sterfgevallen officieel gelinkt zijn aan de vaccins van Pfizer of Moderna.

Begin januari meldde de Palm Beach Post al dat een 56 jarige arts uit Florida was overleden, ruim twee weken nadat hij was gevaccineerd. Gregory Michael, een gynaecoloog uit Miami Beach, ontwikkelde kort na zijn vaccinatie een ernstige aandoening genaamd trombocytopenie, waarbij sprake is van een tekort aan bloedplaatjes. Michael had zich drie dagen na de injectie bij spoedhulp gemeld omdat hij vermoedde dat hij leed aan interne bloedingen. Zijn vrouw vertelt in een bericht op Facebook dat artsen gedurende twee weken tevergeefs hadden geprobeerd het aantal bloedplaatjes te verhogen, maar dat hij desondanks uiteindelijk aan een beroerte overleed. Ze zegt verder dat Michael, die ze beschrijft als de liefde van haar leven, een fervent voorstander was van vaccinatie en zich om deze reden meteen had laten vaccineren toen hij daarvoor de kans kreeg. “Ik ben van mening dat mensen zich ervan bewust moeten zijn dat bijwerkingen voor kunnen komen en dat het niet voor iedereen goed is. In dit geval heeft het een prachtig leven en een perfect gezin vernietigd, en effect gehad op veel mensen in onze gemeenschap. Laat zijn dood niet voor niets zijn. Red alstublieft meer levens door deze informatie nieuws te maken,” sluit zij haar bericht af.
In een onderzoek uit 2003 werd vastgesteld dat er een verband bestaat tussen vaccinatie tegen de bof, mazelen en rodehond en trombocytopenie bij kinderen. Pfizer geeft aan op de hoogte te zijn van het overlijden van Michael, maar zegt ook dat er “geen indicatie” bestaat dat er een verband is met het coronavaccin. Volgens het statement van Pfizer is het belangrijk om op te merken dat serieuze medische incidenten, waaronder overlijdens, die niet gerelateerd zijn aan vaccinaties even vaak voorkomen bij gevaccineerde mensen als bij de rest van de bevolking. Team Doe Zelf Normaal vindt dit echter geen afdoende verklaring, zeker gezien de grote hoeveelheid meldingen van onverklaarbare medische problemen en overlijdens sinds er wereldwijd met vaccineren is begonnen.

Hoewel er nog veel onduidelijkheid heerst omtrent de problemen met de nieuwe coronavaccins en het daardoor onmogelijk is om definitieve conclusies te trekken, willen wij de lezer toch nogmaals wijzen op het feit dat zowel de vaccinfabrikanten als de FDA er belang bij hebben om bijwerkingen en sterfgevallen niet toe te schrijven aan vaccins. Hierover schreven wij al eerder. Wat ons betreft is het in ieder geval duidelijk dat de veiligheid van de nieuwe coronavaccins geenszins onbetwist is. Wij vinden het daarom ook moreel en ethisch onverantwoord dat vaccincritici door overheden en media veelvuldig worden weggewuifd en geframed als complotdenkers. Onzes inziens zou een vaccin waarover nog zoveel onduidelijk is, niet op deze schaal moeten worden toegediend en al helemaal niet worden gepresenteerd als onbetwist veilig.

Team Doe Zelf Normaal houdt haar ogen open voor toekomstige meldingen van eventuele bijwerkingen en/of sterfgevallen die verband lijken te houden met coronavaccinaties.

De geradicaliseerde overheid

De zorgen nemen toe over mensen die door radicale denkbeelden een gevaar vormen. Bij het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) kwam voor de coronacrisis ongeveer één keer per maand een melding binnen, nu zijn dat er meerdere per week, aldus de NOS op haar website op zaterdag 6 februari.

En waar de zorgen voorheen vooral gingen over mogelijke jihadisten, gaat het merendeel van de meldingen nu over een heel andere groep: mensen die gevoed door bijvoorbeeld complotdenkers of extreemrechtse groepen online snel radicaliseren. “Iedereen kan de huidige wildheid online zien. Wij zien de echte mensen die daarachter zitten”, zegt directeur Saskia Tempelman.

Lezen we het goed? Worden tegenstanders van het beleid van de regering in één adem genoemd met geradicaliseerde extremisten?

Wat Team Doe Zelf Normaal betreft is het de regering die sinds 1 maart 2020 aan het radicaliseren is. De echte extremist zit in het torentje.

Hij wordt daarbij geflankeerd door Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus.

Grapperhaus toont tijdens elke demonstratie hoe de politie onder zijn leiding vreedzame demonstranten met extreem geweld confronteert. Meerdere mensen zijn met een schedelbasisfractuur op de spoedeisende hulp beland.

De getuigenis van o.a. Eunice Lieveld voor de BPOC2020 spreekt daarbij boekdelen:

Maar niet alleen het politiegeweld toont aan dat de overheid in hoog tempo radicaliseert. De schade die door de extreme en buitenproportionele maatregelen wordt aangericht aan mens en maatschappij is een vorm van mishandeling van de eigen bevolking.

Zeer binnenkort presenteert de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (BPOC2020) haar tussenrapport. De overheid, inclusief de zogenaamde oppositie, heeft geweigerd aan het onderzoek mee te werken. Het betreft hier een uniek onderzoek in de Nederlandse geschiedenis: een onderzoek dóór en vóór burgers.

Juist vanwege de radicalisering van de regering is dit onderzoek ingesteld. Een regering die d.m.v. lockdowns en geweld de samenleving naar de afgrond voert.

En de journalistiek, onder aanvoering van de NOS, is spreekbuis geworden van deze extremistische en geradicaliseerde overheid.

Ook schreven wij eerder over de avondklok die nu daadwerkelijk is ingegegaan, en over het feit dat Nederland aan bijna alle kenmerken van een fascistische staat voldoet.

Extremisme? Radicalisering? Extreem is dat de overheid bepaalt dat je een (niet werkend) mondkapje moet dragen. Dat alle winkels en horecagelegenheden gesloten zijn. Dat jongeren niet naar school mogen, met talloze psychische problemen en zelfmoorden als gevolg onder jongeren vanaf 12 jaar.

Dat is niet alleen extreem en radicaal, dat is misdadig!

Op 17 maart mogen we naar de stembus.

Team Doe Zelf Normaal zegt: stem niet meer mee! Door te stemmen legitimeer je de geradicaliseerde regering die op het Binnenhof zit!

Zie ook onze speciale website over de verkiezingen, en de opkomst en ondergang van de democratie in Nederland.

Rellen in Nederland, met de overheid als aanstichter!

 

Het ingaan van de nieuwe avondklok (21:00 – 04:30 uur) heeft afgelopen zondagavond op verschillende plekken in het land voor ongeregeldheden gezorgd. De NOS meldt dat op meerdere plekken de ME is ingezet.

Dat de overheid de aanstichter is van dit geweld laat de msm onvermeld. Zo werkt de msm mee aan de afbraak van democratische rechtstaat.

Rondom het Museumplein in Amsterdam en in de binnenstad van Eindhoven kwam het in de loop van de avond tot fysieke confrontaties tussen demonstranten en de politie en werd gebruik gemaakt van traangas, waterkanonnen, paarden en honden. Eerder op de dag waren zowel het Museumplein in Amsterdam als het 18 Septemberplein in Eindhoven door de politie en ME ontruimd naar aanleiding van verboden demonstraties tegen de coronamaatregelen van de regering en specifiek de recent ingevoerde avondklok. Op verschillende plekken in het land braken vervolgens eveneens ongeregeldheden uit, waarbij onder andere supermarkten werden geplunderd.
Op de rellen van zondagavond wordt veelal met verontwaardiging gereageerd. De NOS meldt dat op verschillende plekken in het land de schade groot is, onder andere rondom het Centraal Station in Eindhoven en bij een ziekenhuis elders in de stad. Demissionair premier Rutte veroordeelt wat hij omschrijft als “crimineel geweld” en noemt de gebeurtenissen “onacceptabel”.

Wat de reguliere media echter niet vermelden is dat door zowel de politie als de ME gebruik is gemaakt van buitensporig en disproportioneel geweld. Zo is op verschillende social media sites een video te zien waarin een vrouw in Amsterdam op slechts enkele meters afstand wordt geraakt door een waterkanon. Zij liep een ernstige hoofdwond op. Talloze video’s doen inmiddels de ronde over verscheidene nieuws- en social media sites waarin geweldloze omstanders door politie en ME worden geslagen. INVOEGEN FILMPJES
Het verbieden van demonstraties is bovendien in strijd met artikel 9 van de grondwet. Hoewel artikel 9 vermeldt dat het recht op betoging mag worden ingeperkt ten behoeve van de volksgezondheid of het beschermen van de openbare orde, is dit moeilijk serieus te nemen wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat politie en ME in sommige gevallen zelf aanstichters waren van geweld en confrontaties.

 

Inmiddels gaan er op internet wederom berichten rond dat er vanavond opnieuw in verscheidene steden sprake zal zijn van rellen. Team Doe Zelf Normaal houdt deze berichtgeving in de gaten, hoewel wij twijfelen aan de oorsprong ervan.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zegt in een emotionele reactie op de gebeurtenissen van zondagavond bang te zijn om als land in een burgeroorlog te belanden. Team Doe Zelf Normaal deelt de zorgen van de burgemeester, al is het hoogstwaarschijnlijk om andere redenen.
Wij vragen ons bijvoorbeeld af of de burgemeester geen oorzakelijk verband ziet tussen de nauwelijks onderbouwde en langdurige inperking van verscheidene grondrechten en de steeds terugkerende demonstraties en onrust. De zojuist ingevoerde avondklok is bijvoorbeeld een significante inperking van ons recht om ons vrij te verplaatsen. In tegenstelling tot wat veel mensen aannemen, is dat recht niet opgenomen in de Grondwet. Wel is het deel van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, in 1966 ondertekend door 35 lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder Nederland. De eerste woorden van dit verdrag zijn, in het licht van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, interessant te noemen:

De Staten die partij zijn bij dit Verdrag,

Overwegende, dat, overeenkomstig de in het Handvest der Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,

Erkennende, dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de menselijke persoon,

Erkennende, dat, overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het ideaal van de vrije mens die vrijheid als staatsburger een politieke vrijheid geniet, en die vrij is van vrees en gebrek, slechts kan worden verwezenlijkt indien er omstandigheden worden geschapen, waarin een ieder zijn burgerrechten en zijn politieke rechten, alsmede zijn economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen,

Overwegende, dat, krachtens het Handvest der Verenigde Naties, de Staten verplicht zijn de universele eerbied voor en de inachtneming van de rechten en vrijheden van de mens te bevorderen,

Zich ervan bewust dat op de individuele mens, uit hoofde van de plichten die hij heeft tegenover anderen en tegenover de gemeenschap waartoe hij behoort, de verantwoordelijkheid rust te streven naar bevordering en inachtneming van de in dit Verdrag erkende rechten,

Zijn overeengekomen als volgt:
[…]

Het recht op vrije verplaatsing valt onder artikel 12 van dit verdrag:

1Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft, binnen dit grondgebied, het recht zich vrijelijk te verplaatsen en er zijn verblijfplaats vrijelijk te kiezen.

2Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten.

3De bovengenoemde rechten kunnen aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, nodig zijn ter bescherming van de nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen en verenigbaar zijn met de andere in dit Verdrag erkende rechten.

4Aan niemand mag willekeurig het recht worden ontnomen naar zijn eigen land terug te keren.

Het recht om ons vrijelijk te verplaatsen kan dus alleen worden ingeperkt wanneer hier een geldige reden voor is op basis van de nationale veiligheid, de openbare orde, of de volksgezondheid. Voor het invoeren van de avondklok werd door de regering vooral een beroep gedaan op het beschermen van de volksgezondheid. Voornamelijk de recent opgedoken Britse mutatie van het coronavirus werd aangevoerd als reden waarom een dergelijke maatregel noodzakelijk zou zijn. Echter is er geenszins sprake van een wetenschappelijke consensus over de vraag of een avondklok significant bijdraagt aan het voorkomen van “besmettingen” (of, accurater, positieve testen). Bovendien leidt deze maatregel voor veel mensen, en met name voor veel jongeren, tot verdere sociale isolatie. Zelfs in de reguliere media werd recent aandacht besteed aan de toenemende psychische problematiek waarmee jongeren sinds de coronacrisis te maken hebben en die door de avondklok alleen maar wordt verergerd. De NOS meldde afgelopen donderdag nog dat de politie aangaf verzet tegen de avondklok te verwachten. Bovendien is het de mening van Team Doe Zelf Normaal dat het isoleren en thuis opsluiten van gezonde mensen regelrecht indruist tegen de in het eerder geciteerde verdrag genoemde inherente waardigheid van de menselijke persoon. Immers; nu is het de Britse mutatie die als motivatie wordt gebruikt voor vrijheidsbeperkende maatregelen, maar gezien het feit dat er steeds meer mutaties opduiken, is er geen reden om te denken dat er binnen afzienbare tijd versoepelingen zullen plaatsvinden. Bovendien heeft het er alle schijn van dat de regering erop aanstuurt om de Nederlandse bevolking deel te maken van een experimenteel beloningssysteem waarin mensen stap voor stap hun rechten terug kunnen verdienen door zich te laten vaccineren. In het licht van dit op zijn zachtst gezegd zorgwekkende bericht willen wij de aandacht vestigen op artikel 7 van het eerder genoemde Verdrag inzaken burgerrechten en politieke rechten:

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.

Gezien de controverse rondom de nieuwe coronavaccins en de twijfels over de manier waarop deze getest worden, is dit artikel op zijn minst relevant te noemen. Ook het eerder door ons besproken gedragsexperiment omtrent de niet-medische mondkapjes is een schending van dit artikel.

Bovendien  worden er sinds het begin van de coronacrisis geenszins omstandigheden geschapen “waarin een ieder zijn burgerrechten en zijn politieke rechten, alsmede zijn economische, sociale en culturele rechten kan uitoefenen. Waarom autoriteiten geschokt en verbaasd reageren op de ongeregeldheden van afgelopen zondagavond is ons dus niet volledig duidelijk. De uitzichtloosheid en willekeurigheid van de situatie zorgen ervoor dat mensen boos en gefrustreerd raken, erkent een psycholoog tegenover omroep Brabant. Hoewel Team Doe Zelf Normaal zich niet kan scharen achter het plunderen van winkels, is het onzes inziens geenszins verbazend te noemen dat er door het hele land onrust ontstaat na een jaar waarin de meest basale grondrechten in toenemende mate met voeten getreden werden, zonder dat daar voldoende onderbouwing voor was.

   

 

 

 

Vrijheid na vaccinatie? Racen naar vaccinatie, maar niet naar einde lockdown!

De meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het vaccinatieplan van het kabinet. Dit ondanks het feit dat zowel minister-president Rutte als minister De Jonge gisteren vooral van de oppositie zware kritiek over zich heen kregen. Dat meldde de NOS gisteravond.

De kritiek van de oppositie betrof vooral het feit dat in Nederland aanzienlijk later begonnen wordt met vaccineren dan in de rest van Europa. Volgens PVDA-leider Asscher heeft het kabinet gefaald. Groenlinks-leider Klaver zegt het onacceptabel te vinden dat er kostbare weken voorbij zijn gegaan. PVV-leider Wilders zegt het vertrouwen in minister De Jonge op.
Minister De Jonge zelf had maandag al toegegeven dat het vaccineren eerder had kunnen beginnen, als het ministerie “wendbaarder” was geweest. Volgens de minister had de vertraging vooral te maken met het feit dat het vaccin van Pfizer en BioNTech uiteindelijk als eerste leverbaar was, en niet dat van AstraZeneca, zoals het ministerie aanvankelijk dacht. Het Pfizer-vaccin moet bij veel lagere temperaturen bewaard worden, waardoor logistieke problemen ontstonden.

Team Doe Zelf Normaal vraagt zich af waarom de discussie volledig gericht is op het tempo waarmee het vaccinatiebeleid wordt uitgevoerd. Volgens ons zouden er andere vragen gesteld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de vraag waarom meer dan 26,000 medewerkers van een ziekenhuis in Texas met een beloning van 500 USD moeten worden omgekocht om zich te laten vaccineren, of de vraag waarom de lidstaten van de Europese Unie hebben moeten toezeggen mee te betalen aan eventuele schadeclaims bij nadelige gevolgen van vaccinatie. Immers, volgens minister De Jonge zijn de risico’s van een coronavaccin vergelijkbaar met de risico’s van het eten van een frikandel. Wij hebben nog nooit gehoord van een persoon die moest worden omgekocht om een frikandel te eten. Ook is er, zover ons bekend, nooit een Europees schadefonds opgezet voor eventuele gezondheidsschade opgelopen door het eten van frikandellen.
Ook vragen wij ons af waarom er zo sterk gefocust wordt op vaccinatie, als vrijheidsbeperkende maatregelen ook na vaccinatie noodzakelijk blijven. Waarom wordt er wereldwijd zo weinig aandacht besteed aan behandeling van COVID-19 of het uitbreiden van ziekenhuis- en IC-capaciteit? Volgens het OMT is een einde aan de huidige lockdown in Nederland voorlopig niet aan de orde, omdat “de gewenste effecten van de lockdown uitblijven.” Het zou dan logisch lijken om zaken te revalueren en te zoeken naar oplossingen die een heropening van de samenleving mogelijk zouden maken. Elke suggestie hiertoe wordt echter weggewuifd en geframed als egoïsme, complotdenken, of zelfs als een gevaar voor de samenleving.

Het heeft er inmiddels alle schijn van dat overheden wereldwijd met op zijn minst enige vorm van opzet aansturen op massale vaccinatie van hun burgers. Hoewel het kabinet dusver blijft volhouden dat vaccinatie tegen het coronavirus niet verplicht zal worden, stemmen andere berichten minder hoopvol. Hoewel een vaccinatieplicht een schending is van artikel 11 van de grondwet, stellen advocaten dat het alleszins voor te stellen is dat bijvoorbeeld werkgevers andere manieren zullen zoeken om dit te omzeilen. Een werkgever kan een werknemer bijvoorbeeld niet verplichten zich te laten vaccineren, maar kan deze werknemer wel verbieden bepaalde werkzaamheden uit te voeren zolang hij/zij niet gevaccineerd is. Ook is het denkbaar dat alleen gevaccineerde medewerkers toestemming zullen krijgen om op kantoor te werken. Tussen een werkgever en een werknemer is sprake van een afhankelijkheidsrelatie welke voor dergelijke doeleinden kan worden uitgebuit. Team Doe Zelf Normaal schreef al eerder over het concept van een indirecte vaccinatieplicht, waarbij steeds meer onderdelen van de samenleving ontoegankelijk worden gemaakt voor ongevaccineerden. Een dergelijke situatie is in onze optiek moreel en ethisch onacceptabel. Van enige kritiek of discussie betreffende dit onderwerp is in de Kamer echter al enige tijd geen sprake meer. In plaats daarvan concentreert de oppositie zich op de snelheid waarmee het vaccinatiebeleid wordt uitgerold. Onzes inziens zou minister De Jonge echter om andere redenen “door het stof” moeten dan nu wordt gesuggereerd.

 

Eerste stap naar coronapaspoort: Hugo de Jonge verkent verplicht testen voor toegang tot publieke voorzieningen en evenementen!

Wanneer het aan Hugo de Jonge ligt hebben we straks geen toegang meer tot o.a. publieke ruimtes en evenementen wanneer we geen negatieve testuitslag kunnen tonen. 

Dit schrijft de Jonge in een adviesaanvraag die hij deed in zijn brief van 17 december jl. aan de gezondheidsraad.

Hij schrijft daarin het volgende:

Ik vraag de Gezondheidsraad mij te adviseren:

Onder welke voorwaarden een (digitaal) ‘coronapaspoort’ ethisch en juridisch
verantwoord kan worden ingezet bij het verstrekken van toegang tot:
• onderwijsinstellingen;
• zorginstellingen, zoals verpleeghuizen;
• publieke voorzieningen;
• werkomgeving; en
• sociale gelegenheden zoals horeca, uitgaansgelegenheden of
(sport)evenementen.

De Gezondheidsraad schrijft in haar antwoord van 24 december  dat zij verwacht de minister half januari 2021 het advies aan te kunnen bieden.

Het is duidelijk dat Hugo de Jonge het de mensen die niet gevaccineerd zijn zo moeilijk mogelijk wil maken. Wanneer je immers voor elk bezoek aan een zorginstelling, publieke voorziening of evenement een negatieve testuitslag moet kunnen tonen zou de verleiding om je toch maar te laten vaccineren wel erg groot kunnen worden.

De stap naar een verbod van toegang tot de in de brief van de Jonge genoemde locaties wanneer je niet gevaccineerd bent is klein.

Zo worden we langzaam maar zeker klaargestoomd voor een vaccinatieplicht.

De Telegraaf opnieuw op oorlogspad!

De Telegraaf heeft niets geleerd van haar foute oorlogsverleden. 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Telegraaf het vizier verlegd van het Joodse volk naar de christenen. Het christendom komt voort uit de Joodse traditie. 

In de editie van 24 december, notabene aan de vooravond van het Kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus Christus, richt de Telegraaf haar pijlen op kerk bezoekend Nederland.

In de editie van 21 december is de Telegraaf begonnen met haar aanval op kerkbezoekers.  De Telegraaf laat hetzelfde patroon zien : zij volgt slaafs een overheid die langzaam maar zeker een fascistische dictatuur aan het vormen is: op dezelfde 21 december dat de Telegraaf de aanval inzette, verscheen in de Gelderlander een artikel waarin de Minister van ‘Veiligheid en Justitie’ schaamteloos beweert dat de ‘Kerkganger rekenschap moet afleggen aan God’.

Bekende schrijvers als Mark Twain zeiden het al: de geschiedenis herhaalt zich. In Nederland (en de rest van de wereld), waar landen afglijden naar totalitaire staten, slaafs gevolgd door het volk en ‘dagbladen’ als de Telegraaf.

Uiteindelijk is de Telegraaf na de Tweede Wereldorrlog voor 30 jaar verboden. Laten we hopen dat ook dat gedeelte van de geschiedenis zich herhaalt!

Een collectie artikelen uit de Telegraaf gedurende de Tweede Wereldoorlog

   

Paniekzaaierij over ‘mutatie’ corona-virus

Het past allemaal prachtig in het plaatje: een mutatie van het coronavirus.

Niet dodelijker, wel besmettelijker. Ook weet Hugo de Jonge nu al te vermelden dat de vaccins ook tegen de gemuteerde variant effectief is, terwijl er tegelijkertijd wordt beweerd dat niet bekend is hoe de mutatie er precies uitziet. 

De media doet gretig mee aan het verspreiden van de paniek: ADNOSTelegraaf Parool.

De bevolking wordt extra angst aangejaagd: pas op, het virus is nu nog besmettelijker!

Hou je dus nog beter aan de regels, bezoek elkaar niet met kerst, en laat je vaccineren! Zo wordt de weerstand van mensen die zich niet willen laten inspuiten met een experimenteel vaccin steeds meer gebroken.

Een compleet land wordt intussen van de buitenwereld afgesneden.  Aanvoerroutes voor levensmiddelen liggen stil, waardoor het VK in snel tempo op tekorten afstevent, en de supermarkten met lege schappen komen te zitten.

Premier Johnson roept al op niet te hamsteren.

Wanneer is Nederland aan de beurt? En de rest van Europa? Het sluiten van alle binnengrenzen in Europa, en een totaal uitreisverbod zou zomaar de volgende stap kunnen zijn om burgers van nog meer vrijheden te beroven, met alle andere gevolgen van dien, zoals tekorten in de supermarkten, omdat de aanvoerlijnen van levensmiddelen naar en uit het buitenland geblokkeerd raken.

Intussen zijn de straten leeg, demonstraties ondenkbaar, en sluiten de mensen zichzelf op in hun huizen.

Gelooft u het allemaal nog?

Belangenverstrengeling bij coronatesten: hoe OMT-leden profiteren van het testbeleid

Verschillende leden van het Outbreak Mangement Team hebben financiële belangen bij coronatesten. Arts en microbioloog Jan Kluytmans, die minister de Jonge al sinds de uitbraak van de pandemie adviseert over het testbeleid, verzweeg zijn financiële belangen bij de testen op zijn belangenverklaring. Dat meldde Follow The Money afgelopen woensdag.

Jan Kluytmans presenteerde begin oktober tijdens een persmoment de nieuwe coronasneltest aan minister de Jonge. Het vermeende succes van de sneltest gaf een boost aan het vastgelopen en zwaar bekritiseerde testbeleid. Kluytmans is als arts verbonden aan het Amphia-ziekenhuis en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Echter, via deze zorginstellingen is hij ook verbonden aan Microvida, een commercieel laboratorium van vier ziekenhuizen waaronder de bovengenoemde. Microvida specialiseert zich in medische microbiologie en infectiepreventie en voert grote hoeveelheden PCR – testen uit voor de GGD. Kluytmans maakt samen met tien andere artsen deel uit van een zogenaamde maatschap die zich verhuurt aan deze ziekenhuizen. Gezien het feit dat Microvida voor elke PCR – test 65 euro ontvangt, is het verband tussen de hoeveelheid afgenomen testen en het inkomen van de artsen in de maatschap niet moeilijk te zien.

Op grond van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling worden alle leden van het OMT geacht een belangenverklaring te ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om er zeker van te kunnen zijn dat wetenschappers te allen tijden volksgezondheid als hoogste prioriteit hebben. De adviezen van het OMT mogen de leden geen financieel voordeel opleveren; anders ontstaan er dubbele belangen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een dienstverband of aandelenbelang bij een bedrijf dat kan profiteren van een advies.
Kluytmans vermeldt in zijn belangenverklaring dat hij verbonden is aan het Amphia Ziekenhuis en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, maar zijn connectie met Microvida ontbreekt. In een antwoord op vragen van Follow the Money ontkent hij dat er een direct verband bestaat tussen zijn adviezen over het testbeleid en het financiële voordeel van Microvida bij het toegenomen aantal testen. Zoals eerder vermeld is de omzet van Microvida echter als gevolg van het toenemende aantal PCR-testen het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. De sneltesten, waarover Kluytmans positief geadviseerd heeft, maken die stijging nog groter. Kort gezegd: Kluytmans profiteert financieel van de sneltesten.

Kluytmans is overigens niet het enige lid van het OMT met financiële belangen bij het testbeleid. Ann Vossen, de voorzitter van de belangenvereniging de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologen (NVMM), zei in september tegen Nieuwsuur dat het raadzaam was om buitenlandse testlaboratoria met grotere capaciteit als concurrenten te weren. Zij stelde dat concurrentie van deze laboratoria de zaak te ingewikkeld zouden maken. Echter, als voorzitter van de NVMM vertegenwoordigt zij de belangen van wetenschappers die financieel profiteren van de kleinere, duurdere ziekenhuislaboratoria zoals bijvoorbeeld Microvida. Haar argument is daarom weinig geloofwaardig, zeker in het licht van het feit dat er vanaf augustus sprake was van een groot tekort aan testen.

Het ministerie van VWS ontkent niet dat er wat betreft Kluytmans sprake is van een belangenconflict, maar lijkt hier weinig kwaad in te zien. Een woordvoeder stelt dat Kluytmans slechts één van vele stemmen is, en dat er zelden of nooit op één advies wordt geleund. Dit argument is echter wat ons betreft eveneens ongeloofwaardig, gezien het feit dat de verstrengeling van belangen veel verder gaat dan alleen Kluytmans. Naast de eerder genoemde Ann Vossen zit in het bestuur van de NVMM bijvoorbeeld ook een directe collega van Kluytmans in de eerder genoemde maatschap van artsen. Deze maatschap staat binnenkort weer onder leiding van ene Anton Buiting, de voorzitter van de belangenvereniging van ziekenhuislabs (VMML).

Onzes inziens zijn de vele gevallen van belangenverstrengeling die naar aanleiding van de coronacrisis aan het licht komen symptomatisch voor een politiek en economisch systeem waarin de belangen van de “gewone burger” vrijwel nooit de grootste prioriteit zijn. Doordat de grenzen tussen de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven steeds verder vervagen, ontstaat er steeds meer ruimte voor corruptie. Wanneer de leden van het OMT een financieel belang hebben bij een toename van het aantal afgenomen tests, zijn zij waarschijnlijker om uitbreiding van het testbeleid te adviseren. Meer testen leiden logischerwijs tot een groter aantal “besmettingen”, hetgeen weer zeer gunstig is voor de producenten van nieuwe coronavaccins. Immers, hogere aantallen “besmettingen” kunnen worden gebruikt als motivatie voor strengere maatregelen, die alleen kunnen worden versoepeld of opgeheven wanneer de bevolking gevaccineerd is.

Critici van het coronabeleid worden veelvuldig beschuldigd van het ontkennen van wetenschap, maar team Doe Zelf Normaal vraagt zich in toenemende mate af of overheden wereldwijd hun beleid wel baseren op zuivere, oprechte wetenschap. Het is de vraag in hoeverre we vertrouwen kunnen hebben in de wetenschap wanneer wetenschappers evenzeer te koop zijn als politici.

Coronavaccin toch geen uitweg uit de crisis

De eerste vaccinatieronde tegen het coronavirus zal volgens epidemiologen weinig impact hebben op de verspreiding. Op versoepelingen van de maatregelen hoeven we dan ook in de nabije toekomst niet te rekenen. Dat meldde de NOS gisteravond.

Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van 2021 zo’n anderhalf miljoen Nederlanders gevaccineerd worden (bron). Het zal dan voornamelijk gaan om 60-plussers, kwetsbare groepen en zorgmedewerkers. De verwachting is dat dit de stress in zorginstellingen zal verminderen en de ziekenhuizen zal ontlasten. Immers, volgens het RIVM vonden de meeste sterfgevallen met het coronavirus plaats in de leeftijdsgroep 70-plus, en valt ook de helft van de ziekenhuisopnames toe te schrijven aan deze groep.

Het lijkt in principe logisch om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te versoepelen na vaccinatie van kwetsbare groepen. Deze groepen worden namelijk al vanaf het begin van de coronacrisis aangevoerd als voornaamste reden voor het sluiten van vrijwel de gehele samenleving. Ook minister de Jonge is zeer gefocust op een vaccin; aan onderzoek met betrekking tot mogelijke behandelmethoden voor COVID-19 wordt weinig tot geen aandacht besteed, en een motie van kamerlid Baudet aangaande het medicijn hydroxychloroquine werd door hem afgedaan als een “kwakzalvermotie.” (bron) In zijn antwoord op een kamervraag van dhr. Baudet wat hij vindt van het censureren van kritische artsen door Facebook en Youtube zegt hij dat “een grote diversiteit aan opvattingen aan de voorkant ertoe kan leiden dat het proces per saldo meer tijd kost.” Het is onzes inziens duidelijk dat het kabinet geen enkele interesse heeft voor behandelmethoden voor COVID-19, maar tegen elke prijs een vaccin als de oplossing wil presenteren.

Het is dus op zijn minst gezegd opvallend te noemen dat, nu het zo fel begeerde vaccin in zicht lijkt te komen en een groot aantal mensen voorzichtig hoopvol werd, versoepeling nog altijd niet in zicht lijkt te zijn. Volgens door de NOS ondervraagde artsen doet het vaccineren van kwetsbare groepen tijdens de eerste vaccinatieronde namelijk niets om de verspreiding van het virus onder de rest van de bevolking te beperken. Het zijn volgens hen namelijk vooral jongere mensen die het virus verspreiden, en “ook in de iets jongere laag van de bevolking belanden mensen op de IC.” Ook is het nog geenszins zeker wat de effectiviteit van het vaccin bij hogere leeftijdsgroepen zal zijn. De conclusie van deze artsen is dus dat er geen versoepeling in zicht is tot ook mensen van middelbare leeftijd en jongeren kunnen worden gevaccineerd.

Dit alles lijkt ons eerder uitgesproken vermoeden te bevestigen dat talloze aspecten van de maatschappij alleen toegankelijk zullen blijven op voorwaarde dat men gevaccineerd is. De berichtgeving door de media lijkt hier in ieder geval op aan te sturen. Zo schreven we al eerder over de ontwikkeling van zogenaamde coronapaspoorten.

Gezien het feit dat het beschermen van kwetsbare groepen maandenlang gebruikt is als motivatie voor een beleid met zeer verregaande negatieve gevolgen op economisch, medisch, sociaal en psychisch gebied, vindt team Doe Zelf Normaal het zeer kwalijk dat de berichtgeving nu van richting lijkt te veranderen. Dit voornamelijk omdat de bewering dat de meeste besmettingen plaatsvinden onder jongere mensen, geenszins op een sluitende manier valt te onderbouwen. Immers, de zogenaamde RTPCR – test, waarop alle cijfers van het RIVM en daarmee het gehele beleid gebaseerd zijn, ligt in toenemende mate onder vuur van talloze wetenschappers. Een groep van ruim twintig biologen, artsen en immunologen publiceerde deze week een rapport waarin zij tien ontwerpfouten in deze test aan de kaak stelden. Deze kritiek werd echter vrijwel meteen door het reformatorisch dagblad afgedaan als ongegrond. Overigens gaat het artikel nauwelijks in op de inhoud van het rapport, en wordt het afgesloten met de mededeling dat het deel uitmaakt van een serie artikelen over “complottheorieën met betrekking tot corona.” Team Doe Zelf Normaal ziet niet in hoe wetenschappelijk gegronde kritiek op het ontwerp van een test met zulke verstrekkende gevolgen een complottheorie is. Wij zien dit artikel wederom als een voorbeeld van framing door de pers.

Vast staat wat ons betreft dat het aantal “besmettingen” dat door het RIVM gemeld wordt op zijn minst discutabel is. Dit aantal zou nooit gebruikt mogen worden als onderbouwing het feit dat de overheid, ondanks het vaccin, geenszins van plan lijkt te zijn om de bevolking haar rechten terug te geven. Team Doe Zelf Normaal houdt de ontwikkelingen rondom het vaccin, eventuele “coronapaspoorten” en de discussie omtrent de PCR – test nauwlettend in de gaten.

 

De surveillancestaat in wording: overheid overweegt nieuwe corona-app

Het ministerie van Volksgezondheid overweegt een speciale app te maken voor de coronatest. Dat meldt de NOS vandaag

De app kan worden gebruikt om een afspraak voor een test te maken, maar kan bijvoorbeeld ook een soort certificaat bevatten dat aantoont dat de gebruiker recent negatief is getest voor het coronavirus. Of de app ook gebruikt gaat worden om aan te tonen of mensen gevaccineerd zijn tegen het virus, wil de woordvoerder van het ministerie niet bevestigen, maar ook niet ontkennen. Hij geeft aan dat “alle opties nog open zijn.”

Team Doe Zelf Normaal wil de lezer herinneren aan ons artikel van 21 oktober jl., waarin wij een soortgelijke app (de CommonPass) bespraken. Deze werd destijds getest op vluchten van United Airlines, en gepresenteerd als de ideale manier om het vliegverkeer wereldwijd weer op te starten. In dat artikel hebben wij de juridische implicaties van een dergelijke app besproken; het verwerken van speciale persoonsgegevens is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Destijds spraken wij al onze vermoedens uit dat in de toekomst niet alleen het vliegverkeer ontoegankelijk zal zijn voor mensen die geen recent negatief testresultaat kunnen tonen. Sinds de publicatie van het artikel over de CommonPass zijn er meerdere signalen geweest dat ook andere aspecten van de samenleving alleen onder bepaalde voorwaarden toegankelijk zullen blijven. Zo meldde het AD op 14 november jl. dat de Vereniging voor Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) het weren van ongevaccineerde mensen bij concerten en festivals als een reële optie ziet (Bron). Ook Ticketmaster, een verkoopkanaal van concert- en festivaltickets, werkt aan een plan om smartphones te gebruiken om de testresultaten en/of vaccinatiestatus van concertbezoekers te controleren (Bron).

Het verplichten van werknemers tot het ondergaan van een coronatest is in strijd met artikel 11 van de grondwet (Bron) en is juridisch gezien dus niet toegestaan. Echter, wie zich ziekmeldt bij zijn werkgever, moet “redelijke voorschriften van de bedrijfsarts opvolgen.” Het afnemen van een coronatest kan dan gezien worden als zo’n “redelijk voorschrift”, en weigering kan in dit geval gevolgen hebben voor het arbeidsloon (Bron). Het is dus geenszins onmogelijk dat de app die het ministerie nu overweegt, in de toekomst een voorwaarde kan worden om te mogen werken. Ook het nieuws dat onderwijsminister Arie Slob wil experimenteren met sneltesten op middelbare scholen, lijkt erop te wijzen dat een negatief testresultaat een voorwaarde kan worden om onderwijs te mogen genieten.

Het lijkt er in toenemende mate op dat weigering van testen, corona-apps en vaccins het dagelijks leven in de toekomst onmogelijk zal maken. Hiermee worden meerdere rechten geschonden die in de grondwet staan vastgelegd:

 • Het discriminatieverbod (artikel 1): discriminatie op welke grond dan ook is verboden. Testresultaten of vaccinatiestatus zouden hierop geen uitzondering moeten zijn.
 • Het recht op het verlaten van het land (artikel 2): iedereen heeft het recht het land te verlaten. Dit recht zou niet geschonden mogen worden vanwege het niet kunnen tonen van een testresultaat.
 • Vrijheid van godsdienst/levensovertuiging (artikel 6): de wetgever mag alleen regels maken met betrekking tot geloofsbelijdenis buiten gebouwen of besloten plaatsen. Gebedshuizen en dergelijke mogen dus nooit ontoegankelijk worden gemaakt.
 • Het recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer (artikel 10): iedereen heeft het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd, en het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens. Mensen onder druk zetten om hun persoonlijke gegevens te delen met instanties door middel van een corona-app is een schending van dit recht.
 • Het recht op onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 11): iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn/haar lichaam gebeurt en welke medische handelingen worden verricht. Het weigeren van een coronatest valt onder dit recht.
 • Vrijheid van onderwijs (artikel 23): het geven van onderwijs is vrij en iedereen heeft het recht op onderwijs. Wanneer docenten en/of leerlingen uit scholen geweerd worden vanwege het niet kunnen tonen van een negatief testresultaat, wordt dit recht geschonden.
  (Bron: denederlandsegrondwet.nl)

De overheid blijft met stelligheid beweren dat zaken als vaccins en corona-apps niet wettelijk verplicht kunnen worden. Echter ziet team Doe Zelf Normaal moreel en ethisch gezien absoluut geen verschil tussen een directe en een indirecte verplichting. Wanneer mensen onder druk worden gezet om een corona-app te gebruiken of zich te laten testen of vaccineren, is dit wat ons betreft eveneens een duidelijke schending van de grondwet. Door de verantwoordelijk neer te leggen bij werkgevers, poppodia, vliegmaatschappijen e.d., probeert de staat te verbergen waar zij onzes inziens daadwerkelijk naartoe werken: een surveillancestaat waarin alle burgers zich dienen te voegen naar een draconisch test- en vaccinatiebeleid, en waarin het recht op privacy tot het verleden behoort.

 

 

Sneltesten bij de deur op school: de totalitaire overheid!

 

 

Onderwijsminister Arie Slob gaat experimenteren met coronasneltesten voor leerlingen en leraren. Dat schrijft het AD vandaag. 

De minister schendt daarmee de lichamelijke integriteit van minderjarige leerlingen. Daarnaast schendt Slob het recht op onderwijs, door leerlingen die positief testen, ook wanneer zij geen symptomen hebben, de toegang tot de school te weigeren.

Het feit dat de gebruikte PCR-test een frauduleuze test is laten we dan nog in het midden.

Nederland verkeert in een crisis. En dan doelen wij niet op een corona-crisis, maar op een crisis als gevolg van het in snel tempo afbreken van de democratie en de vrije samenleving.

De pijlen zijn nu gericht op de jongeren. Zij worden als zondebokken weggezet, als belangrijkste bron van besmetting.

De christelijke Slob zet blijkbaar zijn geloofsovertuiging overboord. Hoe anders is te verklaren dat hij de jeugd bloot stelt aan systematische mishandeling, d.m.v. gerdwongen testen, het dwingen tot het dragen van mondkapjes en het ontnemen van het recht op onderwijs, met een beroep op een virus dat voor meer dan 99% van de bevolking ongevaarlijk is.

De scholen zijn veranderd in concentratiekampen, met concierges en docenten bij de toegangspoort, die de leerlingen in het nekvel grijpen wanneer zij geen mondkapje dragen.

Dit leidt tot schrijnende situaties in gezinnen, met getraumatiseerde kinderen die niet meer naar school durven. Doe Zelf Normaal heeft via het ‘meldpunt mondkapjes op scholen‘ vele verbijsterende verhalen toegestuurd gekregen.

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie (BPOC2020) gaat een schriftelijk- en video-zwartboek opstellen d.m.v. het interviewen van ouders. De ouders vertellen live voor de camera wat zij meemaken als gevolg van de situatie op de scholen.

Doe Zelf Normaal roept ouders die deel willen nemen aan het zwartboek op zich te melden bij de BPOC2020 via telefoonnummer 0687471787 of info@bpoc2020.nl

De verhoren starten binnen twee weken, en zullen op één dag afgenomen worden. De schriftelijke verklaringen en de video’s zullen vervolgens openbaar gemaakt worden aan de burgers in Nederland.

 

Meld je aan, en stop dit totalitaire beleid!

Leger doet onderzoek naar tegenstanders Corona-beleid!

De Nederlandse krijgsmacht heeft sinds de corona-uitbraak heimelijk op grote schaal informatie verzameld over de Nederlandse samenleving en die geduid en verspreid in rapporten. Daarbij hebben militairen zich maandenlang verdiept in het gedrag van maatschappelijke groepen als Viruswaanzin en Gele Hesjes en het als ‘alternatief’ aangeduide medium Jensen.nl in de gaten gehouden.

Dat schrijven het AD en het NRC vandaag!

Dat betekent dat we in Nederland in een situatie zijn beland die vergelijkbaar is met Noord-Korea en Rusland.

Ook alternatieve media worden niet gespaard, zoals blijkt uit het feit dat distributiepunten van De Andere Krant zijn onderzocht.

D66 kamerlid Belhaj vraagt een kamerdebat aan over de kwestie. Wat we daar van moeten verwachten is duidelijk: niets! Rutte en consorten trekken zich niets aan van ingediende moties of kamerdebatten. Voorts worden moties en debatten door de oppositie slechts ingediend voor de bühne. Uiteindelijk staat al vast dat de regering elke motie die tegen haar beleid in gaat naast haar neer zal leggen, zoals ook blijkt uit het totalitaire beleid van de regering t.a.v. COVID-19.

Doe Zelf Normaal is een onderzoek gestart, en heeft contactgezocht met haar advocaat.

 

 

Pfizer: Dubieus vaccin als voorwaarde voor een terugkeer naar normaal

Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Pfizer kan, in samenwerking het met Duitse BioNTech, begin dit jaar de eerste coronavaccins leveren aan EU-landen, zo meldde het AD gisteren (https://www.ad.nl/binnenland/eerste-coronavaccins-kunnen-eind-dit-jaar-in-nederland-zijn~adaf2aa9/). Dat bericht komt vlak nadat eerder deze week bekend werd dat Pfizer tijdens de laatste testfase had vastgesteld dat hun vaccin voor 90 procent effectief is (https://www.ad.nl/binnenland/enorme-doorbraak-farmaceut-pfizer-coronavaccin-voor-90-procent-effectief-en-veilig~a61bc8b82/). In eerste instantie heeft Nederland recht op acht miljoen doses, later gevolgd door nog eens vier miljoen. Voor voldoende bescherming zijn twee doses van het vaccin nodig. Met die eerste bestelling van acht miljoen doses kan dus eind dit jaar begonnen worden met het vaccineren van zo’n vier miljoen Nederlanders.

Op de ontwikkelingen omtrent het vaccin wordt door de politiek en de media zeer positief gereageerd. Een eventueel vaccin wordt al sinds het begin van de coronacrisis gepresenteerd als de enige manier om terug te keren naar een normale samenleving. Maar wat weten we eigenlijk van de bedrijven die dit vaccin ontwikkelen en produceren?

Pfizer
Met een omzet van ruim bijna 52 miljard USD in 2019 is Pfizer een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld (https://s21.q4cdn.com/317678438/files/doc_financials/2018/ar/Pfizer-2019-Financial-Report.pdf). Het werd in 1849 In New York opgericht door de Duits – Amerikaanse Karl Pfizer en zijn neef Charles F. Erhart (Jackson 895). Onder andere door de productie en verkoop van antibiotica groeide het bedrijf gedurende de twintigste eeuw uit tot een van de invloedrijkste farmaceutische bedrijven. Na de millenniumwisseling breidde Pfizer haar invloedssfeer vooral uit door het opkopen van andere bedrijven; voorbeelden zijn Warner-Lambert in 2000, Pharmacia in 2003, en Wyeth in 2009 (https://www.corp-research.org/pfizer).

Gedurende haar lange bestaansgeschiedenis is Pfizer regelmatig een partij geweest in schandalen en juridische conflicten. In 1958 was het bijvoorbeeld één van de bedrijven die door de New York Times beschuldigd werden van het kunstmatig hoog houden van de prijzen van antibiotica (https://www.nytimes.com/1958/08/03/archives/6-concerns-cited-by-ftc-on-fixing-antibiotic-prices-charges-involve.html). Maar het zijn niet alleen haar manieren van zakendoen die Pfizer in het verleden in de problemen hebben gebracht. In 1994 schikte het bedrijf in een rechtszaak die tegen haar was aangespannen door de Department of Justice (DOJ) omtrent een kunstmatige hartklep die geproduceerd werd door een van haar dochterbedrijven, Shiley Inc. Dit product, de Bjork-Shiley Convexo-Concave hartklep, kwam in 1979 op de markt, maar werd in 1986 wereldwijd herroepen nadat bekend was geworden dat het een defect bevatte waardoor het materiaal waarmee de hartklep op zijn plaats werd gehouden in veel gevallen na verloop van tijd zou breken. Dit defect kon in enkele minuten fataal zijn en heeft volgens de New England Journal of Medicine op zijn minst aan een kleine vierhonderd mensen het leven gekost (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199508173330703). In april 2003 meldde CBS News dat ongeveer 12,000 mensen rechtszaken tegen Pfizer hadden aangespannen in relatie tot de mechanische hartklep. Het bleek tijdens het proces dat Pfizer al in 1980 op de hoogte was van het defect, maar er desondanks voor koos om de Food and Drug Administration (FDA) niet van deze ontdekking op de hoogte te stellen, waardoor de productie en distributie van het product nog jaren door kon gaan. Ook werden de eerste rechtszaken van slachtoffers van het defect door Pfizer met opzet in de doofpot gehouden. De totale waarde van de schikking werd door de DOJ geschat op een kleine 20 miljoen USD (https://www.lawyersandsettlements.com/legal-news/bjork_shiley_heart_valves/bjork-00170.html).

In 2001 maakte de LA Times bekend dat Pfizer akkoord was gegaan met een schikking in een rechtszaak omtrent het medicijn Rezulin, een middel dat werd voorgeschreven aan diabetespatiënten, maar onherstelbare leverschade bleek te veroorzaken. Volgens de krant heeft het middel wereldwijd geleid tot 63 sterfgevallen en nog tientallen meer gevallen van leverschade (https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-dec-22-mn-17267-story.html).

In 2005 kwam Pfizer opnieuw in opspraak, deze keer in relatie tot een pijnstiller genaamd Celebrex. Pfizer moest erkennen dat al in 1999 uit een studie was gebleken dat oudere patiënten die dit middel gebruikten, vier keer zoveel risico liepen om hartproblemen te ontwikkelen. Desondanks werd dit onderzoek niet gepubliceerd en pas in 2001 bij de FDA gemeld, nadat de laatstgenoemde een grootschalig onderzoek was begonnen naar de veiligheid van onder andere Celebrex (https://www.nytimes.com/2005/02/01/business/pfizer-says-1999-trials-revealed-risks-with-celebrex.html). Er werd reclame voor het middel gemaakt tot 2004.

In 2009 schikte Pfizer wederom in een rechtszaak, deze keer gerelateerd aan medicijnproef die zij in 1996 uitvoerde in Nigeria bij kinderen met meningitis (https://www.reuters.com/article/idUSLR271237). In 1996 kende het land een ongekende uitbraak van meningitis. Ongeveer honderd kinderen werden destijds behandeld met het experimentele antibioticum Trovan dat door Pfizer ontwikkeld en geproduceerd werd. Het bleek echter later dat Pfizer niet de benodigde toestemming van de ouders had om experimentele middelen op hun kinderen te testen. Elf van deze kinderen overleden; tientallen van hen ontwikkelden hersenschade, verlamming of spraakproblemen (https://www.theguardian.com/world/2011/aug/11/pfizer-nigeria-meningitis-drug-compensation). Pfizer heeft altijd volgehouden dat de kinderen niet aan het middel Trovan, maar aan meningitis overleden, maar schikte desondanks voor 75 miljoen USD.

Bovengenoemde zaken zijn geenszins een volledige weergave van de schandalen en rechtszaken waarin Pfizer verwikkeld is geweest, en dienen slechts ter illustratie van het karakter van de bedrijven aan wie de productie wordt toevertrouwd van een middel waarmee ten minste vier miljoen mensen zullen worden geïnjecteerd. Team Doe Zelf Normaal maakt zich ernstig zorgen over de invloed die deze bedrijven in de samenleving zullen hebben wanneer minister De Jonge suggereert dat mensen hun terugkeer naar een normaal en menselijk leven moeten verdienen door zich te laten vaccineren (https://www.ad.nl/binnenland/minister-de-jonge-bepaalde-regels-gelden-wellicht-langer-voor-mensen-zonder-vaccinatie~a38416c8/). Grote bedrijven zoals Ticketmaster treffen eveneens voorbereidingen om in de toekomst concertbezoekers te kunnen “screenen” op negatieve coronatests (https://www.billboard.com/articles/business/touring/9481166/ticketmaster-vaccine-check-concerts-plan). Het heeft er alle schijn van dat een terugkeer naar een normale maatschappij wat overheden betreft volledig afhankelijk zal zijn van de bereidheid van haar burgers om zich te laten vaccineren.

Volgens het AD is het nog onzeker of het vaccin van Pfizer op de lange termijn ook effectief blijft (https://www.ad.nl/binnenland/eerste-coronavaccins-kunnen-eind-dit-jaar-in-nederland-zijn~adaf2aa9/). Volgens team Doe Zelf Normaal kan deze krant zich wellicht beter zorgen maken over de vraag of het op de lange termijn ook veilig is, of over de morele implicaties van het feit dat onze minister van Volksgezondheid het als een voorwaarde lijkt te zien voor een leven zonder vrijheidsbeperkende maatregelen.

Kenneth T. Jackson. The Encyclopedia of New York City. The New York Historical Society; Yale University Press; September 1995. P. 895.

 

Planbureau: alleen nieuwe lockdown helpt kabinet

klimaatdoel te halen!

DEN HAAG – Alleen een nieuwe lockdown helpt het kabinet om het door de rechter opgelegde klimaatdoel voor 2020 te halen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuwe rekensom.

Aldus de Telegraaf in een artikel van 30 oktober. De Telegraaf gaat verder:

Hoewel er geen internationaal klimaatdoel is voor dit jaar heeft milieuclub Urgenda het via rechtszaken voor elkaar gekregen dat Nederland dit jaar minimaal een kwart van de CO2-uitstoot moet hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Het ’Urgenda-vonnis’ heeft nu al peperdure gevolgen. Zo heeft het kabinet eerder flink de portemonnee (2 miljard euro) getrokken om een relatief nieuwe kolencentrale in Amsterdam te sluiten en voor het uitdelen van groene subsidies. De coronacrisis is een meevaller: de auto staat vaker thuis en de economie is ingestort, met alle groene voordelen van dien.

Desondanks blijft het PBL somber als altijd: het is nog onzeker of het Urgenda-doel wordt gehaald. In het ’slechte’ scenario houdt het planbureau rekening met het uitblijven van een nieuwe lockdown, koude herfstmaanden (gevolg: meer stoken) en meer elektriciteitsproductie in Nederland door de verhouding tussen prijzen van kolen en gas. (Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2023713822/planbureau-alleen-nieuwe-lockdown-helpt-kabinet-klimaatdoel-te-halen)

Heeft de overheid een dubbele agenda?

Stelt de overheid lockdowns in om de klimaatdoelen te halen, die de rechter de overheid in de Urgenda-zaak heeft opgelegd? Het lijkt er sterk op!

Luister wat Paul Koutstaal, het plaatsvervangend sectorhoofd klimaat, lucht en energie , van het Planbureau voor de Leefomgeving zegt in bovenstaande video! (tijdsindex 1:00)

“Met de 2e coronagolf, als die langer duurt als we eerst dachten, en de economie zwaarder getroffen wordt, dan zou het kunnen dat we net die uitstoot gaan halen dat doel gaan halen van Urgenda. Maar dan moeten ook andere dingen meezitten“.

Koutstaal is duidelijk: het zit mee wanneer de economie t.g.v. een 2e lockdown ‘zwaar getroffen’ wordt!

Het is niet meer de vraag óf de overheid een dubbele agenda heeft, maar in hoeverre die dubbele agenda bepaalt of de overheid wederom tot en lockdown besluit! De woorden van Koutstaal zijn duidelijk: een lockdown is de enige weg naar het halen van de doelen in het Urgenda-vonnis!

De economie wordt bewust gesloopt, zwaar getroffen zoals Koutstaal het noemt, om de klimaatdoelen uit het Urgenda-vonnis te halen!

Ondernemers gaan failliet, de bevolking wordt onderworpen aan een totalitair regime, een regime dat ‘maatregelen’ uitvaardigt dat mensen onder grote stress plaatst, sociale contacten verbiedt, talloze doden tot gevolg heeft, alleen om de klimaatagenda uit te kunnen voeren!

Heeft dit ook nog maar iets te maken met het bestrijden van een virus?

Hier is maar één conclusie mogelijk: we worden door dit kabinet bedrogen, belogen en mishandeld. Onze vrijheden en mensenrechten worden ons afgenomen. Zodat dit kabinet de klimaatdoelen kan halen die zij anders nooit zou kunnen waarmaken!

Wanneer roepen we dit ‘kabinet’ een halt toe?

CBS en media zaaien paniek met cijfers van ‘oversterfte’.

 

De kranten zijn weer goed op dreef: Nu.nlRtlnieuws.nl, de Volkskrant, het Parool, allemaal doen ze mee aan het in stand houden van de angst onder de Nederlandse bevolking. De artikelen zijn voorzien van stemmingmakende foto’s van uitvaarten. Foto’s die doorgaans uit het archief worden geplukt, terwijl de indruk wordt gewekt dat het hier om uitvaarten gaat van mensen die zijn overleden t.g.v. corona.

Dit n.a.v. de publicatie door het CBS van de laatste sterftecijfers.

De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week”, aldus het CBS op haar website.

Hiermee wordt de indruk gewekt dat er in week 43 (19 t/m 25 oktober) bijna 600 mensen aan corona zijn overleden.

Het CBS doet mee aan stemmingmakerij en angstzaaierij. Want nergens toont het CBS aan dat het hier ‘corona-doden’ betreft!

Ook het CBS plaats een foto op haar website van een uitvaart. Het CBS moet zich bezig houden met cijfers en statistieken, en niet met stemmingmakerij.

Het CBS speculeert. Doden t.g.v. de afschaling van de reguliere zorg worden niet genoemd. Afschaling omdat de ziekenhuizen bang zijn de corona-patienten straks niet meer te kunnen opvangen.

De capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen zijn een direct gevolg van de bezuinigingen op de zorg door de opeenvolgende kabinetten van Mark Rutte.

Wat is de taak van het Centraal Bureau voor de Stistiek? Op haar eigen website schrijft het CBS het volgende:

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Het CBS

In een samenleving waarin informatie explosief toeneemt, is het vrij kunnen beschikken over betrouwbare en integrale data cruciaal. Het CBS levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen. (Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie)

Het CBS overtreedt met de koppeling van de oversterfte aan corona haar eigen regels. Insinuatie hoort niet thuis in ‘betrouwbare statistische informatie’.

De taak van het CBS is cijfers en statistieken publiceren, niets meer en niets minder.

Op 23 oktober schrijft het CBS het volgende:

“De coronacrisis is primair een gezondheidscrisis. De pandemie houdt de wereld nu al ruim een half jaar in haar greep. Het kerncijfer: hoeveel mensen zijn er besmet of zijn er besmet geweest, is niet bekend. Dit hangt voornamelijk af van het aantal mensen dat is getest. Dit kan per land, per regio en in de tijd sterk verschillen. De oversterfte geeft een snelle indicatie van het aantal mensen dat door de corona-pandemie is overleden”.(Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd/gezondheid

Hier bevestigt het CBS dat er niet bekend is hoeveel mensen er zijn besmet of besmet zijn geweest! Omdat dit ‘voornamelijk afhangt van het aantal mensen dat is getest’!

Om vervolgens weer te insinueren dat ‘de oversterfte een snelle indicatie geeft van het aantal mensen dat door de corona-pandemie is overleden’.

Of die mensen zijn overleden aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, omdat zij niet in het ziekenhuis terecht konden, of zo bang waren gemaakt dat zij niet naar het ziekenhuis durfden, wordt er niet bij vermeld. Dat kan het CBS ook niet vermelden, omdat het CBS geen onderscheid maakt WAARAAN MENSEN ZIJN OVERLEDEN! Het CBS schaart de volledige oversterfte onder corona, zonder onderzoek te doen naar de werkelijke doodsoorzaak van deze overledenen.

Hert CBS maakt zichzelf een verlengstuk van de overheid. Het CBS overtreedt daarmee de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek. Daarin is vastgelegd dat het CBS onafhankelijk behoort te functioneren:

Onverminderd artikel 39, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bevat het daarbedoelde verslag een evaluatie van de onafhankelijkheid van het functioneren van het CBS.
Een betrouwbare overheid hoort zich aan haar eigen wetten te houden.

Het CBS heeft tot taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken. (Bron: Artikel 3 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek)

Daarmee is de overheid wettelijk mede verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de door het CBS gepubliceerde cijfers.

Door de tevens in die wet in artikel 58 vastgelegde onafhankelijkheid te overtreden, door bovenstaande niet bewezen koppeling door het CBS van de oversterfte aan corona, overtreden het CBS en daarmee de overheid de Wet op het Centraal Bureau voor de Satistiek.

Ontslag vanwege weigering dragen van mondkapje? Dan geen ww-uitkering!

Nederland heeft een triest dieptepunt bereikt in de mondkapjes-gekte: een werknemer die bij herhaling weigerde een mondkapje te dragen is om die reden ontslagen.

Toen hij vervolgens een ww-uitkering aanvroeg, waar hij gezien het aantal gewerkte jaren recht op had, werd dat door het UWV geweigerd omdat het ontslag volgens het UWV ‘door eigen schuld’ was. Dit is een reden om iemand een uitkering te weigeren. Bijgaand de brief van het UWV. (klik hier of op de afbeelding voor een vergroting)

We hebben nu in Nederland een triest dieptepunt bereikt: wanneer je weigert een ongezond en niet werkend mondkapje te dragen, word je brodeloos gemaakt!

Blijkbaar zijn we op een punt beland waar mensen die weigeren een mondkapje te dragen geen rechten meer hebben.

In winkels mag men worden geweigerd, alsmede in openbare gebouwen. Wanneer dit kabinet straks, met de ‘noodwet’ in de hand, mondkapjes op straat gaat verplichten kan iemand die geen mondkapje wil dragen de deur niet meer uit.

Is dit wat we in Nederland willen? Blijkbaar wel, want talloze mensen lopen vrijwilling met een mondkapje op straat, in de winkels en zelfs op de fiets en in de auto zie je een opmars van mondkapjes-dragende mensen. In veel winkels wordt je aangestaard wanneer je zonder mondkapje binnnekomt, of vermanend door andere klanten en/of het personeel toegesproken.

De regering is er in geslaagd een golf van angst over Nederland te spoelen.

Een volk krijgt de leiders die het verdient….

(Dit spreekwoord is ontleend aan de uitspraak ‘Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite’ van de Franse contrarevolutionair Joseph de Maistre (1753-1821) en wil zeggen dat de inwoners van een land uiteindelijk medeverantwoordelijk zijn voor de daden (en eventuele misdaden) van de leiders die ze zelf op het schild hesen)

 

 

 

Amerikaanse vliegmaatschappij test digitaal “coronapaspoort”

 

De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines heeft op woensdag 21 oktober 2020 een test uitgevoerd met een zogenaamd ‘digitaal gezondheidspaspoort.’ Deze test vond plaats op een vlucht van London Heathrow naar Newark Liberty International in New Jersey. Dat meldt onder andere NU.nl diezelfde dag (https://www.nu.nl/economie/6085286/amerikaanse-vliegmaatschappij-test-digitaal-coronapaspoort.html). Op dit paspoort, genaamd de CommonPass, kunnen uitslagen van coronatests, maar op termijn ook vaccinatiegegevens worden opgeslagen. Het doel hiervan is volgens NU.nl om de luchtvaart weer op gang te brengen. Immers; het op deze manier controleren van ‘gezondheidsgegevens’ lijkt een waterdichte manier om reisrestricties te kunnen versoepelen.

Juridisch aspect

De privacy omtrent een gezondheidspaspoort is volgens EenVandaag echter nog ‘een dingetje,’ onder andere omdat voor de verwerking van zogenaamde bijzondere gegevens een juridische grondslag nodig is (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-coronapaspoort-verplicht-om-te-vliegen-het-wordt-volop-getest-maar-de-privacy-is-nog-een-dinge/).

Onder bijzondere gegevens vallen ‘persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden.’ De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verbiedt in principe het verwerken van deze gegevens, “tenzij de verwerking is toegestaan in in deze verordening vermelde specifieke gevallen, rekening houdend met het feit dat in de wetgeving van de lidstaten specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming kunnen worden opgenomen teneinde de toepassing van de regels van deze verordening aan te passen met het oog op de vervulling van een wettelijke verplichting of met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.”(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf)

Met het oog op bijvoorbeeld de komende Tijdelijke Wet Covid-19 lijkt de vereiste juridische grondslag voor het opslaan en/of verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens echter geen bijzonder groot obstakel.

Op het moment dat een persoon of organisatie persoonsgegevens verwerkt, dan moet de persoon van wie deze gegevens worden verwerkt op zijn minst op de hoogte zijn van de identiteit van deze persoon of organisatie (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke) en het doel van de gegevensverwerking (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg).

Dit levert in het geval van de nieuwe CommonPass al direct een probleem op, omdat nog niet bekend is wie de eerder genoemde verwerkingsverantwoordelijke is en waar de gegevens uiteindelijk blijven. Daarnaast mag eventuele toestemming voor het verwerken van betreffende gegevens “niet worden geacht vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene geen echte of vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken zonder nadelige gevolgen.”(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf)

Het moge duidelijk zijn dat, wanneer men zonder gebruik van een dergelijk gezondheidspaspoort de toegang tot onder andere vliegverkeer wordt ontzegd, er geen sprake kan zijn van vrijelijk verleende toestemming. Bovendien biedt het feit dat dit gezondheidspaspoort tot dusver alleen in de luchtvaart getest wordt, uiteraard geen garantie dat het op den duur niet zal worden toegepast op andere aspecten van de samenleving (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderwijs, dienstverbanden, kinderopvang etc).

Wie zit erachter?

De CommonPass is een collaboratie van onder andere The World Economic Forum(WEF) en The Commons Project.

Zij hielden op 9 juli van dit jaar een bijeenkomst met 350 leiders uit zowel de publieke- als de privésector uit 52 verschillende landen. Onderwerp van deze bijeenkomst was de veilige heropening van internationale grenzen en de introductie van de CommonPass (https://static1.squarespace.com/static/5ed685211872ca0609188980/t/5f64f0b5669608787629d1fb/1600450749770/commonpass-overview-september-2020.pdf).

De conclusie van de aanwezige partijen was dat een terugkeer naar een enigszins normale samenleving alleen mogelijk is door middel van wereldwijde uitwisseling van persoonsgegevens (!)

Volgens Christoph Wolff van het WEF “zullen individuele nationale acties onvoldoende zijn om de huidige crisis te bezweren, en is een globaal initiatief zoals de CommonPass noodzakelijk.” (https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/commonpass-digital-health-pass-travel-flights-trials-covid-test-b858756.html)

The Common Projects is een non-profitorganisatie gevestigd in Geneve, Zwitserland. Deze organisatie beschrijft haar doelstelling op haar eigen website als “het bouwen van platformen en diensten die het leven van mensen wereldwijd gemakkelijker maken.” (https://thecommonsproject.org/)

Zij houdt zich voornamelijk bezig met technologie en dataverwerking. Een opvallend detail is dat The Commons Project in 2019 is opgericht met steun van onder andere de Rockefeller Foundation, die een donatie deed van 300,000 USD (https://www.rockefellerfoundation.org/grant/grant-the-commons-project-foundation-2019/).

 

 

Over de belangen van de familie Rockefeller in onder andere de farmaceutische industrie is al veel geschreven. Deze belangen zijn deel van een uitgebreider onderzoek door team Doe Zelf Normaal naar het functioneren van de farmaceutische industrie en de belangen die daarbij betrokken zijn. Hierover op een later moment meer. Voor nu volstaat het om te constateren dat de Rockefeller Foundation blijkbaar afdoende reden zag om geld te investeren in het oprichten een organisatie die nog geen jaar later nauw betrokken zou zijn bij het stellen van de voorwaarden waaronder de maatschappij wereldwijd weer enigszins normaal zou kunnen functioneren.

De CommonPass wordt beschreven als “een platform waarop mensen hun COVID-19 status kunnen documenteren.” Onder deze zogenaamde COVID-19 status vallen zaken als gezondheidsverklaringen, PCR tests en vaccinaties.

Met de CommonPass kunnen mensen toestemming geven om hun medische gegevens te laten gebruiken voor het updaten van hun COVID-19 status, “zonder daarbij onderliggende persoonlijke gezondheidsgegevens te onthullen.” (https://commonpass.org/)

De benodigde gegevens kunnen verkregen worden via bestaande medische registers, of via toegang tot applicaties zoals Apple Health (voor ioS) en CommonHealth (voor Android).

Wie de informatievoorziening van de initiatiefnemers van de CommonPass kritisch bekijkt, zal opmerken dat steeds herhaald wordt dat de privacy van de gebruiker en de bescherming van de gebruikte gegevens hoge prioriteit hebben. Op geen enkel moment wordt echter duidelijk hoe deze bescherming dan vormgegeven wordt.

Ook wordt door het WEF en The Commons Project als voldongen feit aangenomen dat reisrestricties onmogelijk kunnen worden versoepeld en/of opgeheven zonder wereldwijde surveillance van mensen en massale verwerking van bijzondere persoonsgegevens, terwijl dit onzes inziens geenszins onomstotelijk is vastgesteld.

Bovendien heeft de introductie van de CommonPass, zoals eerder al benoemd, niet alleen implicaties voor de bewegingsvrijheid. Ondanks uitspraken van wereldleiders waaronder onze eigen minister-president Rutte dat het gebruik van zogenaamde corona-apps nooit wettelijk verplicht zal worden, is het geenszins onaannemelijk dat bepaalde voorzieningen in de toekomst ontoegankelijk zullen worden voor hen die niet instemmen met vaccinatie, (herhaaldelijk) testen en/of het gebruik van hun persoonsgegevens.

Gezien het feit dat de angst voor massasurveillance voor velen tot het rijk der complottheorieën behoort, is de ontwikkeling van de CommonPass op zijn minst opvallend te noemen.

De CoronaPass moet, na verdere testen in november en december, in januari wereldwijd uitgerold worden.

Team Doe Zelf Normaal houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie en de juridische implicaties ervan nauwlettend in de gaten!

Commissie doet onderzoek naar corona maatregelen en komt met schokkende getuigenverklaringen

De onderzoekscommissie BPOC vindt dat de Tweede Kamer ernstig tekort schiet bij de controle van de regering. Zonder tegenstand volgen zij de maatschappij ontwrichtende en onmenselijke maatregelen van dit kabinet, met als hoogtepunt de noodwet die in september door de Tweede kamer aangenomen werd. De commissie komt daarom zelf in actie en hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren en legt hun verklaringen vast per video en op schrift. Tot nu toe hebben vier deskundigen verklaringen afgelegd die ronduit schokkend zijn.

BPOC

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie BPOC 2020 doet onderzoek naar de door de overheid genomen maatregelen vanwege Covid-19, het coronavirus.

De commissie neemt hiervoor verklaringen af van deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren met de centrale vraag:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. De commissie maakt van de verhoren een proces-verbaal waarmee een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld wordt. Dit zullen ze aanbieden aan de Tweede Kamer. Ondertussen zijn gehoord Prof. Michaéla Schippers, Dr. Bettina van Steenis, Drs. Mario Ortiz Martinez en Renate Tillema, Psychiater.

(Parlementair) onderzoek

De Tweede Kamer zwijgt echter in alle talen en voert hun taak namelijk de controle van de regering niet uit. De BPOC heeft deze taak nu op zich genomen.

De Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Een van de commissie onafhankelijk jurist, Mr Frank Stadermann, neemt de verhoren af om een evenwichtig verhoor en eindrapport te  kunnen garanderen.

De BPOC heeft een groot aantal deskundigen uitgenodigd, waarop velen positief hebben gereageerd.

Deze deskundigen komen uit alle delen van de samenleving. Mensen uit de medische wereld, de sociale wereld, de rechtswereld, de economische wereld (voorbeeld: banken), maar ook ondernemers uit de horeca- en evenementenbranche hebben zich bereid verklaard om mee te werken.

Prof. Michaéla Schippers

Zij is hoogleraar gedrag en prestatiemanagement Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft de belangrijkste gevolgen van de maatregelen in kaart gebracht. Allereerst wijst ze op framing door de overheid. Ze zegt:”De coronacrisis wordt geframed als een oorlog tegen een onzichtbare vijand.” Ze bedoelt met framing, de informatie op een bepaalde manier weergeven. Je kunt de bijvoorbeeld nadruk leggen op het aantal doden, of op het aantal overlevenden. “…de overheid legt de nadruk op bepaalde aspecten zoals mortaliteit en de noodzaak om elkaar te helpen.”
Dit proces van framing zorgt dat mensen gehoorzaam worden.

Verder constateert ze op basis van onderzoek onder andere.
– bij mensen onder de 35 jaar zijn de klachten van angst, depressie en andere mentale klachten verdriedubbeld.
– mensen ontwikkelen zelfs PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) al na 11 dagen lockdown
– wereldwijd zijn door de maatregelen honderden miljoenen werkloos geworden
– schatting van mei 2020: vermoedelijk zullen 100 miljoen mensen overlijden aan honger door de lockdowns en daaraan gerelateerde situaties (volgens World Food Programme zelfs 138 miljoen)
– aantal zelfmoorden door de coronamaatregelen stijgt
– mei 2020, zijn 28 miljoen operaties uitgesteld. In Nederland bijvoorbeeld is door uitgestelde zorg het aantal amputaties (diabetici) met tientallen procenten toegenomen
– ouderen kwamen door maatregelen in een sociaal isolement en stierven van eenzaamheid

Lees hier de volledige verklaring

Dr. Bettina van Steenis

Van Steenis is huisarts. In de eerste plaats mist zij een alternatieve oplossing om het virus te bestrijden, nu het kabinet uitsluitend inzet op vaccinatie.
Omdat zij waarschijnlijk als er straks een vaccin komt, als arts dat vaccin zal moeten toedienen, wil ze weten wat dat vaccin zou inhouden. Ze doet verslag van haar zoektocht naar meer informatie over dit vaccin. Ze komt echter niet veel verder dan een paar bijzonderheden.
Zij kwam erachter dat voor het ontwikkelen van dat vaccin de fabrikant gebruik zal maken van nieuwe genetische technieken. Dat vindt ze opmerkelijk, omdat nooit bewezen is dat deze nieuwe technieken werkzaam zijn. Bovendien kunnen zij bijwerkingen hebben, zoals ieder vaccin, maar daarvan is nog geen profiel.

“Uit de vakliteratuur blijkt dat het vaccin van AstraZeneca een genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus is, waarin sars-cov-2 RNA ingebouwd wordt. Normaal gesproken worden van een virus de belangrijke eiwitten geïsoleerd en die worden dan door middel van het vaccin ingespoten in het menselijk lichaam. Ons lichaam moet dat eiwit dan als vreemd eiwit herkennen en daartegen antistoffen maken. Op het moment dat wij contact krijgen met het werkelijke virus (bijvoorbeeld bij een griepgolf), herkent ons lichaam dat virus als vreemd en maakt dan de antistoffen aan. Het verschil tussen de vaccins zoals tot op heden geproduceerd en het komende vaccin is dat niet de eiwitten maar het genetisch materiaal van dit virus wordt ingespoten. En het gevolg daarvan is dat onze eigen lichaamscellen die eiwitten moeten aanmaken. Op zich heb ik als arts hierover geen oordeel, maar ik was en ben wel nieuwsgierig hoe dat dan werkt.”

In haar zoektocht langs verschillende instanties waaronder het RIVM kreeg zij echter op die vraag geen antwoord.

Haar volledige verklaring.

Drs. Mario Ortiz Martinez

Hij is van huis uit biochemicus, die zich heeft gespecialiseerd tot moleculair bioloog (moleculaire genetica). Dit houdt in dat ik kennis heb op het gebied van DNA/erfelijk materiaal. Bij mijn specialisatie tot moleculair bioloog kwam ik in aanraking met de techniek PCR (polymerase chain reaction).

“Het is vanwege mijn kennis op het gebied van de PCR dat ik mij tot de BPOC2020 heb gewend, omdat ik misstanden in het regeringsbeleid signaleer.”

Op basis van de in Nederland gebruikte PCR test mag je niet concluderen dat iemand ziek of besmettelijk is, terwijl de overheid dit wel doet. De PCR test toont alleen het bestaan van een brokje van het erfelijk materiaal van het virus aan. Om ziekte of besmettelijkheid vast te stellen, is meer nodig, namelijk aanvullend medisch onderzoek.

De PCR test kent overigens een foutmarge wat betekent dat in werkelijkheid het aantal positief PCR geteste mensen lager ligt dan de overheid meedeelt.

Daarnaast is het zo dat wanneer je maar lang genoeg doorgaat met vermeerderen van brokstukjes RNA, uiteindelijk iedere test positief uitvalt. Zijn kritiek op de gehanteerde test in het laboratorium is dat ze te lang doorgaan met vermeerderen.

Zijn verklaring.

Renate Tillema

Mevrouw Tillema is een vrijgevestigd psychiater.

Veel van haar patiënten worden getriggerd door de maatschappij die vervuld is van angst voor het coronavirus en voor de maatregelen en hun psychische klachten versterkt zien of opnieuw aangewakkerd.

Zij ziet in de hele maatschappij de angst toenemen. Het gevolg is dat mensen zijn gaan leven op een hoog stressniveau; zij ontspannen niet meer, en dat is slecht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast vreest zij dat de angst van de volwassenen, de ouders en leerkrachten, wordt geprojecteerd op de jeugd en dat er een hele generatie gaat opgroeien die getraumatiseerd zal zijn en ook onveilig gehecht zal zijn. Zij ziet nu een maatschappij waarin mensen naar elkaar kijken en op elkaar letten, en waarin mensen zich onveilig voelen. (Bron: https://www.dlmplus.nl/2020/10/20/commissie-doet-onderzoek-naar-corona-maatregelen-en-komt-met-schokkende-getuigenverklaringen/)

Haar verklaring I

9 september – Antwoord van / namens burgemeester Poppens van Amstelveen.

 

Op 31 augustus stuurde Doe Zelf Normaal een bericht aan burgemeester Poppens van Amstelveen n.a.v. onderstaande Tweet (zie ook het nieuws van 31 augutus op deze pagina):

Op 8 september hadden wij nog geen antwoord ontvangen, en stuurde wij een reminder, met de mededeling dat wij ons tot de bestuursrechter én het Openbaar Ministerie zouden  zouden wenden.

Blijkbaar was onze eerste brief al voldoende. Op 31 auguastus heeft de politie namelijk een rectificatie op Twitter geplaatst, zoals in de mail van Pieter Heidema, Hoofd Beveiliging en Handhaving van de gemeente Amstelveen, duidelijk wordt.

Onderstaand een screenshot van de rectificatie van de politie van Amstelveen:

 

De politie beweert dat het bericht gekoppeld was aan Tweet van een dag eerder over illegale feesten. Wij hebben die koppeling niet gezien, en veel andere mensen blijkbaar ook niet, gezien de vele, volgens de politie soms ‘nare’ reacties.

Dat roept de vraag op of de politie op 31 augustus niet snel de koppeling tot stand heeft gebracht.

Hoe dan ook, druk uitoefenen blijkt te helpen! Doe Zelf Normaal bestijdt aktief de vorming van een politiestaat onder de dekmantel van de corona-maatregelen!

 

Onderstaand de volledige correspondentie van Doe Zelf Normaal met burgemeester Poppens van Amstelveen:

Geachte heer Kuit,

Onderstaande mail zond u naar burgemeester Poppens. Op verzoek van de burgemeester zal ik uw vragen beantwoorden.

De Tweet van de politie waaraan u refereert, heeft bij meer mensen vragen opgeroepen. Om die reden heeft de politie op 31 augustus jl. een tweede tweet verstuurd met een nadere toelichting. Bijgesloten treft u deze tweet aan. Excuus voor de verwarring die is ontstaan.

Ik ga ervan uit dat hiermee ook uw vragen zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Pieter Heidema

Hoofd Veiligheid en Handhaving

Gemeente Amstelveen

 

Van: Pedro Kuit
Datum: 8 september 2020 om 16:51:20 CEST
Aan: “Poppens, Tjapko” <t.poppens@amstelveen.nl>
Kopie: “voorzitter@tweedekamer.nl” <voorzitter@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Twitterbericht politie Amstelveen – geen reactie ontvangen

 

Geachte heer Poppens,

Op 31 augustus jl. stuurde ik u onderstaand bericht.

Ik mocht tot nu toe niets van u vernemen. Zelfs een ontvangstbevestiging schijnt teveel gevraagd te zijn.

Zoals in mijn eerdere schrijven vermeld, zal ik mij wenden tot de bestuursrechter. Ook zal ik, samen met mijn advocaat, onderzoek

doen naar de mogelijkheden van aangifte bij het Openbaar Ministerie van bedreiging van de inwoners van Amstelveen.

U bedreigt hen immers met ingrijpen van de politie wanneer zij een feest organiseren.

Het feit dat de politie dit bericht plaatste en niet u persoonlijk, doet niets af aan uw verantwoording. U heeft immers het gezag over de politie.

Het organiseren van een feest is (nog) niet strafbaar, hoewel het mij niets zou verbazen wanneer het dat in de toekomst wel wordt, gezien de politiestaat

waarin Nederland veranderd is.

Wanneer ik uiterlijk 10 september geen inhoudelijk bevredigende reactie van u heb ontvangen, zal ik mij, zoals gezegd, wenden tot de bestuursrechter en Openbaar Ministerie.

Hoogachtend,

P. Kuit.

 

Bericht 31 augustus van Doe Zelf Normaal aan burgemeeter Poppens van Amstelveen:

Geachte heer Poppens,

Vandaag kwam ik tot mijn grote verbazing én afschuw het navolgende Twitter-bericht tegen:

Ik herinner mij nog goed de geschiedenislessen die ik in de brugklas kreeg op het VWO.

De leraar vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Hoe mensen elkaar anoniem konden aangeven bij de Duitse bezetter. Bijvoorbeeld wanneer een Joodse medeburger geen

Jodenster droeg. Of wanneer men vermoedde dat de buren een Joodse onderduiker in huis hadden.

De leraar vertelde dan dat het fascisme een gezwel was wat al spoedig heel Europa en andere delen van de wereld in de macht had.

Hitler was aan de macht gekomen via de zgn. machtigingswet.

De Machtigingswet van 23 maart 1933, was een ingrijpende grondwetsherziening die doorgevoerd werd door Adolf Hitler.

Samen met de Rijksdagbrandverordening – die de burgerrechten sterk inperkte – bood deze wet een juridisch-legitieme basis voor de opbouw van het dictatoriale en ondemocratische Derde Rijk.

De Machtigingswet werd vastgelegd op 23 maart 1933 en een dag later publiekelijk afgekondigd. In het Duits werd Hitlers machtigingswet Ermächtigungsgesetz genoemd

of Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Wet tot het lenigen van de nood van volk en rijk). (bron: https://historiek.net/machtigingswet-rijksdagbrandverordening-1933-hitler/79551/)

In Nederland staat nu de noodwet op het punt ingevoerd te worden. Het recht van de politie om binnen te treden in privéwoningen is onder druk geschrapt, maar verder is het nog steeds een wet die vele grond- en burgerrechten buiten werking stelt.

Ziet u de overeenkomsten? Nee?

Ik zie wel wat overeenkomsten. De kliklijn (0900-8844) bijvoorbeeld, waarbij je je eigen buren aan kan geven. Dat kan ook anoniem via ‘meld misdaad anoniem’. De politie Amstelveen lijkt te denken dat zij binnen kunnen treden bij een privéfeest om dit ‘te stoppen’.

Het is werkelijk de eerste keer dat ik het woord ‘feest’ n het woord ‘misdaad’ in één adem genoemd zie worden!

Of het buiten werking stellen van grondrechten, wat in Nederland, en in dit geval in Amstelveen openlijk gebeurt door de autoriteiten. Autoriteiten waarvan je zou mogen verwachten dat zij zich aan de wet houden! Ziet u nu de overeenkomst?

Mijn vragen aan u:

Bent u op de hoogte van dit Twitterbericht?
Zo nee, waarom niet? Mag de politie van Amstelveen dit op eigen initiatief plaatsen?
Zoja, waarom meent u dat de politie een dergelijke oproep mag doen? Op basis van welke wet?
Beseft u dat hier de grondrechten van de burgers van Amstelveen ernstig geschonden worden? Bijvoorbeeld het het Huisrecht uit artikel 12* van de grondwet? Of geldt in uw gemeente de noodwet al, inclusief het recht op binnentreden. en heeft u en/of de politie van Amstelveen dit artikel geheel zelfstandig buiten werking gesteld?
Zoja, op basis waarvan of van welke wet?
Dat een dergelijke oproep in zichzelf al een grove overtreding van de grondrechten van de Burgers van Amstelveen is?
Hoe gaat de politie deze feesten ‘stoppen’? Door binnentreding in privéwoningen?
Wanneer ik het Twitter-bericht lees, zijn alle feesten of de organisatie daarvan, verboden in Amstelveen. Klopt dit?
Beseft u dat u op deze wijze burgers in Nederland tegen elkaar opzet?

Graag verneem ik per omgaande van u, bij gebreke waarvan ik een klacht in zal dienen bij de daartoe bevoegde instanties. Ook zal ik de mogelijkheden tot het indienen van een strafklacht onderzoeken.

Voorts overweeg ik deze zaak, bij uitblijven van een bevredigend antwoord op al mijn vragen, voor te leggen aan de bestuursrechter.

Tot slot treft u onderstaand artikel 12 van de Nederlandse Grondwet aan:

1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

In afwachting,

P. Kuit
Halverwege 51
2402 NK Alphen aan den Rijn

 

8 september – NOS én NRC framen viruswaarheid als bedreigend!

De NOS  én het NRC stoppen niet met het framen van Viruswaarheid als bedreigend. Daarmee maken zij zich schuldig aan laster en smaad.

In een tendentieus artikel schrijven zij dat “politici vertellen dat de sfeer met name grimmig is geworden door aanhangers van boerenorganisatie Farmers Defence Force en de groep Viruswaarheid, die tegen de coronamaatregelen is.”(Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/07/politici-dreiging-neemt-toe-a4011119 & https://nos.nl/artikel/2347260-politici-voelen-zich-vaker-en-ernstiger-bedreigd.html)

De mainstream-media in Nederland maken zich al vanaf het begin van de ‘corona  – crisis’ schuldig aan vooringenomen verslaggeving.

In de Code voor de Journalistiek, door het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (2008), die we aantreffen op de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten ( Bron: https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-hoofdredacteuren-2008) lezen we onder het kopje ‘waarheidsgetrouw’ o.a. het volgende:

1. Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals hij die aantreft en waarneemt als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende meningen belichaamt het journalistieke streven naar objectiviteit.

2. De journalist brengt in de berichtgeving een duidelijk onderscheid aan tussen feiten, beweringen en meningen.

Waar vinden we in de artikelen van de NOS en het NRC de ‘verificatie van feiten?’ En waar ‘het onderscheid tussen feiten, beweringen en meningen?’ Ook treffen we geen ‘weergave van uiteenlopende meningen’ aan!

Onder het kopje ‘Fair’ in de code lezen we het volgende:

17. Het zoeken naar hoor en wederhoor is een journalistiek basisprincipe. In het bijzonder bij het publiceren van beschuldigingen of verdachtmakingen aan het adres van een persoon of organisatie, past de journalist wederhoor toe. De beschuldigde krijgt voldoende gelegenheid, liefst in dezelfde publicatie en zonder onredelijke tijdsdruk, te reageren op de aantijging.

Waar vinden we in de artikelen van de NOS en het NRC  ‘hoor en wederhoor?’  Dat zou volgens de code  in het bijzonder moeten worden toegepast ‘bij het publiceren van beschuldigingen of verdachtmakingen aan het adres van een persoon of organisatie.’

Omdat de media in Nederland zich bij herhaling schuldig maken aan het overtreden van hun eigen code, en op vragen daarover van Doe Zelf Normaal niet reageert, heeft Doe Zelf Normaal een klacht ingediend bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten én bij de raad voor de Journalistiek.

Hoewel de raad voor de Journalitiek een papieren tijger is,omdat zij een klacht niet behandeld als het medium niet meewerkt*, wil Doe Zelf Normaal druk blijven uitoefenen op de Raad voor de Journalitiek en journalisten in het algemeen, door vanaf nu regelmatig klachten over dergelijke artikelen in te dienen.

Ook bij een evenuele gang naar de rechter, vraagt de rechter vaak of er al via de Raad voor de Journalistiek een klacht is ingediend.

Wij houden jullie op de hoogte van de reactie van de Raad van de Journalistiek en de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Lees hier de brief aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Lees hier de brief aan de Raad voor de Journalistiek

 

*Journalistiek gedrag van media die herhaaldelijk hebben laten weten niet mee te werken aan procedures van de Raad, wordt sinds 1 november 2013 niet meer beoordeeld, tenzij de klacht van principieel belang is. De Raad ontleent zijn bestaansrecht en gezag immers aan de vrijwillige ondersteuning door de betrokken media.

Dit betekent dat als de klacht is ingediend tegen een medium dat of een journalist die zich uit beginsel niet verweert, de Raad afziet van behandeling. Dit is alleen anders als de klacht volgens de Raad van algemene strekking of principieel belang is. (zie artikel 9 lid 5 van het Reglement) (Bron: https://www.rvdj.nl/procedure)

 

 

31 augustus – Politie Amstelveen roept burgers op elkaar aan te geven bij feestje

Gisteren trof ik een nieuw dieptepunt aan op Twitter. Op het account van de politie Amstelveen wordt openlijk opgeroepen elkaar via de kliklijn van de politie of via Meld Misdaad Anoniem aan tegeven wanneer er een feest georganiseerd wordt. Je treft de link naar het Twitter – bericht  hier aan.

Voor het geval de politie de tweet schielijk vewijdert plaats ik onderstaand een screenshot:

Het team van Doe Zelf Normaal heeft burgemeester Poppens van Amstelveen de volgende brief geschreven:

Geachte heer Poppens,

Vandaag kwam ik tot mijn grote verbazing én afschuw het navolgende Twitter-bericht tegen:

Ik herinner mij nog goed de geschiedenislessen die ik in de brugklas kreeg op het VWO.

De leraar vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Hoe mensen elkaar anoniem konden aangeven bij de Duitse bezetter. Bijvoorbeeld wanneer een Joodse medeburger geen

Jodenster droeg. Of wanneer men vermoedde dat de buren een Joodse onderduiker in huis hadden.

De leraar vertelde dan dat het fascisme een gezwel was wat al spoedig heel  Europa en andere delen van de wereld in de macht had.

Hitler was aan de macht gekomen via de zgn. machtigingswet.

De Machtigingswet van 23 maart 1933, was een ingrijpende grondwetsherziening die doorgevoerd werd door Adolf Hitler.

Samen met de Rijksdagbrandverordening – die de burgerrechten sterk inperkte – bood deze wet een juridisch-legitieme basis voor de opbouw van het dictatoriale en ondemocratische Derde Rijk.

De Machtigingswet werd vastgelegd op 23 maart 1933 en een dag later publiekelijk afgekondigd. In het Duits werd Hitlers machtigingswet Ermächtigungsgesetz genoemd

of Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Wet tot het lenigen van de nood van volk en rijk). (bron: https://historiek.net/machtigingswet-rijksdagbrandverordening-1933-hitler/79551/)

In Nederland staat nu de noodwet op het punt ingevoerd te worden. Het recht van de politie om binnen te treden in privéwoningen is onder druk geschrapt,  maar verder is het nog steeds een wet die vele grond- en burgerrechten buiten werking stelt.

Ziet u de overeenkomsten? Nee?

Ik zie wel wat overeenkomsten. De kliklijn (0900-8844)  bijvoorbeeld, waarbij je je eigen buren aan kan geven. Dat kan ook anoniem via ‘meld misdaad anoniem’. De politie Amstelveen lijkt te denken dat zij binnen kunnen treden bij een privéfeest om dit ‘te stoppen’.

Het is werkelijk de eerste keer dat ik het woord ‘feest’ n het woord ‘misdaad’ in één adem genoemd zie worden! 

Of het buiten werking stellen van grondrechten, wat in Nederland, en in dit geval in Amstelveen openlijk gebeurt door de autoriteiten. Autoriteiten waarvan je zou mogen verwachten dat zij zich aan de wet houden! Ziet u nu de overeenkomst?

Mijn vragen aan u:

 1. Bent u op de hoogte van dit Twitterbericht?
 2. Zo nee, waarom niet? Mag de politie van Amstelveen dit op eigen initiatief plaatsen?
 3. Zoja, waarom meent u dat de politie een dergelijke oproep mag doen? Op basis van welke wet?
 4. Beseft u dat hier de grondrechten van de burgers van Amstelveen ernstig geschonden worden? Bijvoorbeeld het het Huisrecht uit artikel 12* van de grondwet? Of geldt in uw gemeente de noodwet al, inclusief het recht op  binnentreden, en heeft u en/of de politie van Amstelveen dit artikel geheel zelfstandig buiten werking gesteld?
 5. Zoja, op basis waarvan of van welke wet?
 6. Beseft u dat een dergelijke oproep in zichzelf al een grove overtreding van de grondrechten van de Burgers van Amstelveen is?
 7. Hoe gaat de politie deze feesten ‘stoppen’? Door binnentreding in privéwoningen?
 8. Wanneer ik het Twitter-bericht lees, zijn alle feesten of de organisatie daarvan, verboden in Amstelveen. Klopt dit?
 9. Beseft u dat u op deze wijze burgers in Nederland tegen elkaar opzet?

Graag verneem ik per omgaande van u, bij gebreke waarvan ik een klacht in zal dienen bij de daartoe bevoegde instanties. Ook zal ik de mogelijkheden tot het indienen van een strafklacht onderzoeken.

Voorts overweeg ik deze zaak, bij uitblijven van een bevredigend antwoord op al mijn vragen, voor te leggen aan de bestuursrechter.

Tot slot treft u onderstaand artikel 12 van de Nederlandse Grondwet aan:

1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

In afwachting,

P. Kuit.

Wij houden jullie op de hoogte van de eventuele reactie van de burgemeester. Bij uitblijven van een (bevredigende) reactie zullen wij de acties ondernemen die in de brief staan.

24 augustus – De burgemeester als dictator

BEVERWIJK – De Beverwijkse burgervader Martijn Smit vindt het ‘een zorgelijk gebaar’ dat De Bazaar het bevel om een aantal hallen van de mark te sluiten heeft genegeerd. “Ik heb me verbaasd over hun houding vandaag. Het besmettingsrisico is er namelijk enorm. Het zou jammer zijn als de hele Bazaar moeten sluiten”, zegt hij vanavond tegen NH Nieuws, na de hectische dag op de markt. (Bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271839/burgemeester-geschrokken-door-negeren-sluitingsbevel-jammer-als-hele-bazaar-moet-sluiten

Burgemeester Smit, door NH Nieuws liefkozend ‘burgervader’genoemd, zou het jammer vinden wanneer de hele bazaar moet sluiten. Met deze uitspraak zet hij de ondernemers onder druk, en bedreigt hij hen rechtstreeks in hun broodwinning!

Smit: “Er zijn nog geen besmettingen bekend die oorsprong vinden bij De Bazaar. “Dat is het enige goede nieuws. En daarom wil ik niet achter de feiten aanlopen. Ik wil optreden voor er een brandhaard ontstaat, want je kan je voorstellen dat áls er met die drukte één iemand besmet blijkt, dit snel wordt verspreid.”

Dat de ziekenhuizen, ook in Noord-Holland, leeg zijn, doet er niet toe. Dat er geen besmettingen zijn met als oorsprong de Bazaar, doet er ook niet toe. Dat ‘besmettingen’ positief geteste mensen zijn, die niet ziek zijn, doet er ook niet toe. Alles om de dreiging en angst erin te houden.

NH Nieuws doet braaf mee, en is officieel toegetreden tot de Mainstream Media, als spreekbuis van Rutte en consorten.

 

20 augustus 2020 – ook op scholen medisch experiment met mondkapjes

NOS.nl meldt op 19 augustus 2020 het volgende: “op meerdere scholen in Nederland zaten leerlingen vandaag met een mondkapje in de klas. Een aantal scholen stelde het dragen van een mondkapje verplicht bij de start van het nieuwe schooljaar.” (bron: https://nos.nl/artikel/2344689-leerlingen-moeten-wennen-aan-verplichte-mondkapjes-voelt-een-beetje-gek.html)

 

Dit ondanks het feit dat het RIVM in april nog aan NU.nl meldde dat het dragen van mondkapjes buiten de zorg zowel nutteloos als onnodig is (bron: https://www.nu.nl/coronavirus/6043989/rivm-herhaalt-dat-mondkapje-niks-toevoegt-en-hamert-op-handen-wassen.html ). In zijn toelichting aan NU.nl stelt RIVM-baas Jaap van Dissel dat er geen sluitend bewijs is dat mondkapjes de verspreiding van het nieuwe coronavirus door asymptomatische personen tegengaan. Tot op de dag van vandaag is dat bewijs ook niet gevonden; een studie naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van sars-cov-2 is zelfs nog nooit gedaan. Dergelijk onderzoek is alleen gedaan naar de verspreiding van influenzavirussen, en de conclusie van dit onderzoek is dat het negatieve effect van niet-medische mondkapjes op de verspreiding van influenzavirussen verwaarloosbaar is. Sterker nog; het gebruik van stoffen mondkapjes kan het risico op infectie doen toenemen en de kans op ernstige klachten bij infectie doen toenemen (bronnen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/ , https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/).

 

Waarom kiezen sommige middelbare scholen er dan toch voor om hun leerlingen te verplichten mondkapjes te dragen? Uit het bovengenoemde artikel van NOS blijkt geen andere motivatie dan deze: het moet “bewustwording creeeren.” In het artikel geciteerde jongeren geven aan dat wanneer ze de keuze hebben tussen het dragen van een mondkapje en het oplopen van corona, die keuze snel gemaakt is. Over het feit dat er geen bewijs is dat mondkapjes de verspreiding van virussen negatief beinvloeden, en dat leerlingen deze keuze dus helemaal niet hoeven maken, wordt in het artikel met geen woord gerept. Wel wordt terloops vermeld dat het RIVM haar adviezen niet aanpast en mondkapjes op scholen nog steeds niet medisch gezien noodzakelijk acht. Wij kunnen hier geen andere conclusie aan verbinden dan dat het gebruik van mondkapjes geen ander doel dient dan het psychologische effect ervan, en dat de gezondheid van kinderen in de waagschaal wordt gesteld omwille van een psychologisch experiment. (Jade, Team Doe Zelf Normaal)

Toevoeging redactie Doe Zelf Normaal:

In het kort gding van Viruswaarheid tegen de gemeente Amsterdam om de mondkapjesplicht die in delen van Amsterdam geldt van tafel te krijgen heeft de rechter in het voordeel van Amsterdam gevonnist. Er zou geen sprake zijn van een medisch experiment o.a. omdat de maatregel ‘in tijd beperkt’ is. (zie punt 4.21 in de beoordeling, te lezen in het vonnis: (Bron:Vonnis)

4.21.

Die situatie maakt plaatselijk ingrijpen noodzakelijk en geoorloofd. De wijze waarop dit gebeurt voldoet bovendien aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit:

– het gaat om een relatief geringe inbreuk op het grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,

– de maatregel is in tijd beperkt (3,5 week) en wordt na afloop geëvalueerd,

– de maatregel is in plaats beperkt,

– de door Viruswaarheid cs gestelde gezondheidsschade als gevolg van het dragen van mondkapjes is tegenover de gemotiveerde betwisting door de Veiligheidsregio niet aannemelijk geworden, en bovendien kan men om medische redenen van handhaving worden uitgezonderd (zie hiervoor onder 2.10),

– eerder uitgevaardigde minder verstrekkende maatregelen hebben niet voldoende geholpen om de 1,5 meterregel in de aangewezen zones te handhaven.

Op de scholen is GEEN sprake van tijdelijkheid.

Voort schuift de rechter de Code van Neurenberg opzij.

Hoge nazi’s tijdens het Neurenberger proces

 

De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.

Voorts is het in strijd met de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Deze wet is hier te lezen: (https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2020-01-01)

Wetenschappelijk onderzoek met mensen valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) als er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek en personen aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden opgelegd. Op de pagina Uw onderzoek: WMO-plichtig of niet? kun je meer lezen over de reikwijdte van de WMO. Onderzoek dat onder de WMO valt moet, afhankelijk van het type onderzoek, vooraf door een erkende METC of de CCMO worden getoetst. Met de informatie op de pagina Wegwijs in de toetsingsprocedure kun je achterhalen of het onderzoek een dergelijke medisch-ethische toets moet doorlopen en zo ja bij welke toetsingscommissie.

Burgemeester Halsema van Amsterdam, Aboutaleb van Rotterdam én de overheid overtreden hier dus talloze wetten die deze ‘rechter’ voor het gemak maar negeert en/of  openlijk terzijde schuift.

Nederland als rechtsstaat verkeert in een zorgelijke toestand!

 

21 juli 2020

Vandaag zaaien de mainstream media opnieuw angst met oplopende besmettingen.

Op 1 juli zijn de (illegale) maatregelen ‘versoepeld’. Op 1 juli is de GGD ook massaal gaan testen. Buiten het feit dat 67% van de testen een vals positief (dus: besmet) resultaat geeft (bron: https://www.maurice.nl/2020/06/13/we-staan-op-vrijwel-nul-besmettingen/), is het logisch dat er bij meer testen, meer ‘besmettingen’ gevonden worden.

De tabel hiernaast laat zien hoe de media ons angst aanjaagt, en de overheid ons continu op onze tenen laat lopen met een (regionale) lockdown als bedreiging.

Tabel COVID-19

 22 juli 2020

De media gaan vol op het orgel met het zaaien van onrust. Onderstaand een opsomming van onrust en angst zaaiende artikelen uit de mainstream media. Wij pretenderen niet compleet te zijn, want het is bijna onmogelijk alle berichten hier te vermelden.

Wij tellen 18 artikelen in het AD, Volkskrant, Trouw, NRC en op de website van de NOS.

De Telegraaf is letterlijk een verhaal apart. Deze krant krijgt binnenkort speciale aandacht!

Vandaag zijn de media begonnen het mondkapje te propageren:

Algemeen dagblad

NOS

Volkskrant

Trouw

Parool

NRC

 

23 juli 2020

Zoals beloofd besteden we vandaag speciale aandacht aandacht aan de Telegraaf. 

We hebben geturfd hoevel artikelen er over corona gingen. Onderstaand een overzicht, waarbij we opnieuw niet pretenderen compleet te zijn. Tellen jullie mee?

 1. https://www.telegraaf.nl/vrouw/975394909/mijn-demente-moeder-spreekt-ineens-een-vreemde-taal
 2. https://www.telegraaf.nl/video/1345202220/nieuwe-maatregelen-amsterdam-het-was-veel-te-druk
 3. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1194740148/live-aantal-coronapatienten-op-verpleegafdelingen-neemt-toe
 4. https://www.telegraaf.nl/sport/988124653/keeper-tegenstander-fc-utrecht-test-na-afloop-positief-op-corona
 5. https://www.telegraaf.nl/nieuws/678087328/belgie-scherpt-maatregelen-aan-vaker-mondkapjes-in-openbare-ruimtes
 6. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1950921383/rivm-herhaalt-nut-mondkapjes-in-openbare-ruimte-niet-bewezen
 7. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1678233634/ggd-baas-zag-corona-uitbraak-niet-aankomen
 8. https://www.telegraaf.nl/financieel/2003344219/coronacrisis-noopt-friesland-campina-tot-harde-bezuinigingen
 9. https://www.telegraaf.nl/nieuws/277929775/nieuwe-maatregelen-amsterdam
 10. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1783354948/hubert-bruls-bij-mondkapjesplicht-gaat-het-boetes-regenen
 11. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/878362031/je-ouders-kunnen-ook-ziek-worden
 12. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/773584579/brief-3-mensen-denken-weer-veel-te-gemakkelijk
 13. https://www.telegraaf.nl/financieel/551224224/corona-treft-rotterdamse-haven-minder-hard-dan-gedacht
 14. https://www.telegraaf.nl/vrouw/2145977319/financiele-zorgen-door-corona-spreek-met-jezelf-een-budget-af-voor-alles
 15. https://www.telegraaf.nl/entertainment/407578635/doutzen-kroes-stelt-na-uren-onderzoek-veel-vragen-over-corona
 16. https://www.telegraaf.nl/nieuws/309597964/aantal-coronabesmettingen-op-sint-maarten-stijgt-snel
 17. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1120594273/meeste-besmettingsgevallen-in-de-vs-in-californie
 18. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1083977339/dit-gedrag-moet-anders-houd-afstand
 19. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1677737101/aanpak-van-corona-moet-strenger
 20. https://www.telegraaf.nl/financieel/1525554474/horeca-en-overheid-gaan-toch-weer-praten

Alleen al vandaag, 23 juli, tellen we 20 artikelen in de Telegraaf! Dan zijn we nog voorzichtig geweest, en hebben we artikelen waarin corona slechts zijdelings wordt genoemd niet meegeteld.

De Telegraaf voert de kranten ruimschoots aan in het aanzwengelen van massahysterie. Over de redenen zullen wij hier geen uitspaak doen, maar die laten zich raden.

Maar heft de media werkelijk een belangrijke rol in het verspreiden dan wel beteugelen van massahysterie?

Massapsycholoog Hans van de Sande ziet een patroon: ,,De media maken ons eerst bang, daarna gaan wij op zoek naar informatie. Vervolgens spreken alle experts elkaar tegen, waardoor we nog meer willen lezen en de onrust groeit ondertussen. Dat media op dit soort virus-uitbraken duiken, begrijp ik wel. Het is een vorm van klantenbinding.” Zelf is hij gestopt met het volgen van de journaals en de kranten. ,,Elke dag word ik onder coronanieuws bedolven. Ik heb zo’n hekel aan dat geram.”

De pers zou terughoudender over corona moeten schrijven, vindt Van de Sande. ,,Elke dode wordt een push-bericht op je mobiel.” Meer duiding vindt hij belangrijker. ,,De besmettelijkheid van het virus lijkt niet extreem, de dodelijkheid evenzo. Maar dat lezen we amper.

(Bron: https://www.pzc.nl/binnenland/experts-over-massahysterie-we-zijn-nog-nooit-zo-veilig-maar-ook-nog-nooit-zo-bang-geweest~a89109fe/)

De Telegraaf, die haar oplage de laatste jaren gestaag zag dalen, heeft in corona blijkbaar een nieuw verdienmodel gevonden.

Laten we het Algemeen Dagblad vandaag niet vergeten. De krant doet verwoedde pogingen om de Telegraaf in te halen. Zie de voorpagina van de fysieke krant van vandaag (foto), die ik aantrof bij een horeca – ondernemer. De man had de krant bij de handgel gelegd, om mensen te bewegen zich toch vooral aan de regels te houden.

Deze hardwerkende ondernemer houdt het hoofd nauwelijks boven water, en is dag en nacht bang dat de teugels weer worden aangetrokken door de overheid. De ‘tweede golf’komt er immers aan, een bewering die hem met angst en beven vervuld voor een tweede lockdown, die zijn restaurant beslist niet gaat overleven.

Ook een mondkapjesplicht is fataal, aldus deze ondernemer.

 

 

 

AD
AD
AD

25 juli 2020 – Onderzoek naar COVID-19 toen het nog niet bestond?

In de Faceboekgroep van Viruswaanzin.nl verscheen het volgende opvallende bericht van één van de leden. 

Het bericht is letterlijk overgenomen, zonder naamsvermelding van de schrijver. 

De schrijver heeft een brief aan de journalist van het Parool gestuurd. Wij van Doezelfnormaal zullen ook een brief aan de betreffende journalist van het Parool, Jop van Kempen, sturen. Want een goede (onderzoeks) journalist zoekt toch verder? En een goede hoofdredacteur zou hier toch op aan moeten slaan? Waarom is dat niet gebeurd? Wat voor rol speelt het Parool hier?

Onderstaand het (overgenomen) bericht. Met dank aan een zeer oplettende burger!

Gisterenavond verscheen onderstaand bericht op de website van het Parool. De Titel van het onderzoek is “Impact of self-imposed prevention measures and short-term government intervention on mitigating and delaying a COVID-19 epidemic
Wat blijkt, dit onderzoek is al in januari 2020 gepubliceerd (zie onderaan de link naar Researchgate.net waar dit zichtbaar is).
Er schieten mij meteen een aantal vragen door het hoofd en heb vervolgens besloten om in eerste instantie de betreffende journalist van het Parool te benaderen of hij geïnteresseerd is om deze lead te volgen.
Ik zal jullie de hoogte houden van een eventuele reactie, Krijg ik die niet zal ik via andere wegen helderheid pogen te krijgen in deze toch uiterst curieuze zaak.
Hieronder mijn email.
Goedemiddag Jop,
Gisterenavond 22-07 20:38 verscheen er een stuk in het Parool over de studie van UMC Utrecht. De originele titel van dit onderzoek is “Impact of self-imposed prevention measures and short-term government intervention on mitigating and delaying a COVID-19 epidemic“. Er worden binnen het onderzoek veel aannames gedaan die nu reeds door de realiteit zijn ingehaald maar daar benader ik je niet voor.
Wat veel interessanter is, is als je op de website Research gate gaat kijken, een website waar je heel veel publicaties van wetenschappelijke en onderzoeken kan vinden, is dat dit onderzoek al in januari 2020 is gepubliceerd op deze site. Er schieten mij dan meteen een aantal vragen door mijn hoofd.
Een onderzoek duurt ca. 3 tot 6 maanden? of nog langer? Dat zou betekenen dat ze met dit onderzoek gestart zijn op zijn uiterlijk oktober 2019, ik denk zelf al eerder.
11 februari 2020 maakte de WHO pas bekent dat het tot dan toe nieuwe/onbekende virus de naam Covid-19 zou krijgen.
 • Wanneer is dit onderzoek gestart?
 • Waarom wordt de Covid-19 al gebruikt in de titel bij een onderzoek wat ergens 2019 is gestart?
Er is geen traceerbare naamswijziging van deze publicatie te vinden m.a.w. het lijkt erop dat op het moment van publiceren in januari 2020 dit paper reeds deze naam droeg.
Stel nou dat toch de benaming van dit paper is gewijzigd na 11 februari en dat het ligt aan mijn gebrekkige detective skills dat ik dat niet kan achterhalen. Dan de volgende vraag.
 • Waarom is er in 2019 al een onderzoek gestart naar de huidig geldende maatregelen van een airborne luchtweg virus met dezelfde eigenschappen als Covid-19?
Mocht dit paper vanaf het begin al wel Covid-19 in de titel hebben gehad reizen onderstaande vragen (vragen zijn ook relevant als de naam wel gewijzigd is).
 • is dit onderzoek gestart op eigen initiatief?
 • Is dit onderzoek gedaan in opdracht van een Publieke of Private organisatie? Zo ja wie of welke partij?
 • Waarom Covid-19 in de titel?
Je zal zelf als journalist zijnde nog meer vragen hebben dan ik.
Mijn vraag aan jou is, ben je geïnteresseerd om deze lead te volgen en de mensen achter dit onderzoek te interviewen, o.a. deze vragen te stellen en vervolgens dit te publiceren in het Parool om zo helderheid te verschaffen in deze zaak?
Geen probleem als je niet geïnteresseerd bent, dan zoek ik verder. Een reactie wordt erg op prijs gesteld.
In de bijlage heb ik de printscreen van de website ReseachGate geplaats waarop is te zien dat de paper al januari 2020 is geplaatst.
Hieronder een tweetal links, naar de ResearchGate website en naar de site van Plos medicine waar je het verloop van verzoeken tot publicatie kunt volgen, inclusief de wijzigingen die doorgevoerd moesten worden om het paper gepubliceerd te krijgen.
Link naar Reseach Gate en 1e publicatie januari 2020
Link naar Plos medicine voor peer review publicatie
Mvg,
Naam Achternaam
een nieuwsgierige burger

26 juli 2020 – Waar is het Facebook – account van Martin Voerknecht?

Martin Voerknecht is huisarts te Bussum (zie: https://www.linkedin.com/in/martin-voerknecht-459a6811/ ) en zeer kritisch over het ‘corona-beleid’ van Rutte en het kabinet.

Ook is hij één van de ondertekenaars van de brandbrief(bron:https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/) aan het kabinet, waarin vele artsen en anderen de noodklok luiden over het beleid van Rutte en kabinet.

Ook de artikelen over corona in de dagbladen neemt hij met de nodige scherpte onder de loep.

Vanochtend wilde ik een eerdere post op Facebook van Martin citeren om in de nieuws-sectie van deze website te plaatsen. Wie of wat schetst echter mijn verbazing dat het Facebook – account van Martin nerges meer te vinden is!

Heeft de Facebook – censuur, opgelegd aan de sociale media door de EU (bron: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020-06-02_disinformation_factsheet.pdf), toegeslagen? Of betreft het een storing, en staat het account van de huisarts straks weer netjes online?

Internet is echter groot. Artikelen die Facebook verwijderd, duiken elders op Facebook en andere platforms, zoals deze website, gewoon weer op.

Bijvoorbeeld deze eerdere post van Martn Voerknecht, over een artikel in het Parool, waar ik naar op zoek was, en waarvan ik een kopie aantrof elders op Facebook:

“Zou een zichzelf respecterend journalist dit serieus kunnen opschrijven? Geen navraag, geen gedachten.. ?

“Steeds meer mensen worden thuis besmet”: Hoe dan? Door je goudvissen? Niezende kamerplanten? Hoestende komkommers? Worden hele gezinnen positief getest? (Nee: geen info over)

Hoe duidelijk wil je nog maken dat de meeste “besmettingen” (let op: Niet zieken, geen dokters bezoekers, geen ziekenhuisopnames en zeker geen IC patiënten, noch overledenen) op dit moment FOUT POSITIEVE testen zijn.

Eerder zette ik al uiteen dat nu het aantal fout positief geteste mensen bij een optimistische schatting minimaal 10 maal zo hoog ligt als de terecht positieven.

Conclusie: op de duizenden testen die nu gedaan worden zijn er hooguit 50 terecht positief..

De kop zou moeten luiden: “Bij de huidige geringe prevalentie van Corona kunnen we op basis van de testuitslagen niets, maar dan ook echt niets zinnigs meer zeggen over de aanwezigheid van Corona, maar het lijkt momenteel niet meer betrouwbaar aantoonbaar.”

En een beetje geëngageerde vrije journalist voegt toe: “We pleiten dan ook voor een spoedige versoepeling van maatregelen, die alleen bij een ernstig ziektebeeld van vele mensen en onvoldoende zorg capaciteit, te rechtvaardigen zouden kunnen zijn.”

Laten we samen in de gaten houden of Facebook het account van deze kritische huisarts heeft verwijderd, of dat het hier een tijdelijke storing betreft!

Heb je informatie over deze zaak? Stuur dan een email naar: klokkenluider@doezelfnormaal.nl!

Artikel Parool: https://www.parool.nl/nederland/coronabesmettingen-stijgen-in-nederland~b1f18d18/

Luister ook naar het interview met Martin Voerknecht, hiernaast / hieronder te beluisteren.