Mogen we jullie hulp vragen?

Voor het dekken van juridische en andere kosten hebben we jullie hulp nodig! Doneer een zelf gekozen bedrag aan Doe Zelf Normaal!

Ja, ik doneer nu!

Ontslag vanwege weigering dragen van mondkapje? Dan geen ww-uitkering!

Nederland heeft een triest dieptepunt bereikt in de mondkapjes-gekte: een werknemer die bij herhaling weigerde een mondkapje te dragen is om die reden ontslagen.

Toen hij vervolgens een ww-uitkering aanvroeg, waar hij gezien het aantal gewerkte jaren recht op had, werd dat door het UWV geweigerd omdat het ontslag volgens het UWV ‘door eigen schuld’ was. Dit is een reden om iemand een uitkering te weigeren. Bijgaand de brief van het UWV. (klik hier of op de afbeelding voor een vergroting)

We hebben nu in Nederland een triest dieptepunt bereikt: wanneer je weigert een ongezond en niet werkend mondkapje te dragen, word je brodeloos gemaakt!

Blijkbaar zijn we op een punt beland waar mensen die weigeren een mondkapje te dragen geen rechten meer hebben.

In winkels mag men worden geweigerd, alsmede in openbare gebouwen. Wanneer dit kabinet straks, met de ‘noodwet’ in de hand, mondkapjes op straat gaat verplichten kan iemand die geen mondkapje wil dragen de deur niet meer uit.

Is dit wat we in Nederland willen? Blijkbaar wel, want talloze mensen lopen vrijwilling met een mondkapje op straat, in de winkels en zelfs op de fiets en in de auto zie je een opmars van mondkapjes-dragende mensen. In veel winkels wordt je aangestaard wanneer je zonder mondkapje binnnekomt, of vermanend door andere klanten en/of het personeel toegesproken.

De regering is er in geslaagd een golf van angst over Nederland te spoelen.

Een volk krijgt de leiders die het verdient….

(Dit spreekwoord is ontleend aan de uitspraak ‘Toute nation a le gouvernement qu’elle mérite’ van de Franse contrarevolutionair Joseph de Maistre (1753-1821) en wil zeggen dat de inwoners van een land uiteindelijk medeverantwoordelijk zijn voor de daden (en eventuele misdaden) van de leiders die ze zelf op het schild hesen)

 

 

 

Amerikaanse vliegmaatschappij test digitaal “coronapaspoort”

 

De Amerikaanse vliegmaatschappij United Airlines heeft op woensdag 21 oktober 2020 een test uitgevoerd met een zogenaamd ‘digitaal gezondheidspaspoort.’ Deze test vond plaats op een vlucht van London Heathrow naar Newark Liberty International in New Jersey. Dat meldt onder andere NU.nl diezelfde dag (https://www.nu.nl/economie/6085286/amerikaanse-vliegmaatschappij-test-digitaal-coronapaspoort.html). Op dit paspoort, genaamd de CommonPass, kunnen uitslagen van coronatests, maar op termijn ook vaccinatiegegevens worden opgeslagen. Het doel hiervan is volgens NU.nl om de luchtvaart weer op gang te brengen. Immers; het op deze manier controleren van ‘gezondheidsgegevens’ lijkt een waterdichte manier om reisrestricties te kunnen versoepelen.

Juridisch aspect

De privacy omtrent een gezondheidspaspoort is volgens EenVandaag echter nog ‘een dingetje,’ onder andere omdat voor de verwerking van zogenaamde bijzondere gegevens een juridische grondslag nodig is (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/een-coronapaspoort-verplicht-om-te-vliegen-het-wordt-volop-getest-maar-de-privacy-is-nog-een-dinge/).

Onder bijzondere gegevens vallen ‘persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden.’ De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verbiedt in principe het verwerken van deze gegevens, “tenzij de verwerking is toegestaan in in deze verordening vermelde specifieke gevallen, rekening houdend met het feit dat in de wetgeving van de lidstaten specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming kunnen worden opgenomen teneinde de toepassing van de regels van deze verordening aan te passen met het oog op de vervulling van een wettelijke verplichting of met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.”(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf)

Met het oog op bijvoorbeeld de komende Tijdelijke Wet Covid-19 lijkt de vereiste juridische grondslag voor het opslaan en/of verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens echter geen bijzonder groot obstakel.

Op het moment dat een persoon of organisatie persoonsgegevens verwerkt, dan moet de persoon van wie deze gegevens worden verwerkt op zijn minst op de hoogte zijn van de identiteit van deze persoon of organisatie (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke) en het doel van de gegevensverwerking (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg).

Dit levert in het geval van de nieuwe CommonPass al direct een probleem op, omdat nog niet bekend is wie de eerder genoemde verwerkingsverantwoordelijke is en waar de gegevens uiteindelijk blijven. Daarnaast mag eventuele toestemming voor het verwerken van betreffende gegevens “niet worden geacht vrijelijk te zijn verleend indien de betrokkene geen echte of vrije keuze heeft of zijn toestemming niet kan weigeren of intrekken zonder nadelige gevolgen.”(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf)

Het moge duidelijk zijn dat, wanneer men zonder gebruik van een dergelijk gezondheidspaspoort de toegang tot onder andere vliegverkeer wordt ontzegd, er geen sprake kan zijn van vrijelijk verleende toestemming. Bovendien biedt het feit dat dit gezondheidspaspoort tot dusver alleen in de luchtvaart getest wordt, uiteraard geen garantie dat het op den duur niet zal worden toegepast op andere aspecten van de samenleving (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderwijs, dienstverbanden, kinderopvang etc).

Wie zit erachter?

De CommonPass is een collaboratie van onder andere The World Economic Forum(WEF) en The Commons Project.

Zij hielden op 9 juli van dit jaar een bijeenkomst met 350 leiders uit zowel de publieke- als de privésector uit 52 verschillende landen. Onderwerp van deze bijeenkomst was de veilige heropening van internationale grenzen en de introductie van de CommonPass (https://static1.squarespace.com/static/5ed685211872ca0609188980/t/5f64f0b5669608787629d1fb/1600450749770/commonpass-overview-september-2020.pdf).

De conclusie van de aanwezige partijen was dat een terugkeer naar een enigszins normale samenleving alleen mogelijk is door middel van wereldwijde uitwisseling van persoonsgegevens (!)

Volgens Christoph Wolff van het WEF “zullen individuele nationale acties onvoldoende zijn om de huidige crisis te bezweren, en is een globaal initiatief zoals de CommonPass noodzakelijk.” (https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/commonpass-digital-health-pass-travel-flights-trials-covid-test-b858756.html)

The Common Projects is een non-profitorganisatie gevestigd in Geneve, Zwitserland. Deze organisatie beschrijft haar doelstelling op haar eigen website als “het bouwen van platformen en diensten die het leven van mensen wereldwijd gemakkelijker maken.” (https://thecommonsproject.org/)

Zij houdt zich voornamelijk bezig met technologie en dataverwerking. Een opvallend detail is dat The Commons Project in 2019 is opgericht met steun van onder andere de Rockefeller Foundation, die een donatie deed van 300,000 USD (https://www.rockefellerfoundation.org/grant/grant-the-commons-project-foundation-2019/).

 

 

Over de belangen van de familie Rockefeller in onder andere de farmaceutische industrie is al veel geschreven. Deze belangen zijn deel van een uitgebreider onderzoek door team Doe Zelf Normaal naar het functioneren van de farmaceutische industrie en de belangen die daarbij betrokken zijn. Hierover op een later moment meer. Voor nu volstaat het om te constateren dat de Rockefeller Foundation blijkbaar afdoende reden zag om geld te investeren in het oprichten een organisatie die nog geen jaar later nauw betrokken zou zijn bij het stellen van de voorwaarden waaronder de maatschappij wereldwijd weer enigszins normaal zou kunnen functioneren.

De CommonPass wordt beschreven als “een platform waarop mensen hun COVID-19 status kunnen documenteren.” Onder deze zogenaamde COVID-19 status vallen zaken als gezondheidsverklaringen, PCR tests en vaccinaties.

Met de CommonPass kunnen mensen toestemming geven om hun medische gegevens te laten gebruiken voor het updaten van hun COVID-19 status, “zonder daarbij onderliggende persoonlijke gezondheidsgegevens te onthullen.” (https://commonpass.org/)

De benodigde gegevens kunnen verkregen worden via bestaande medische registers, of via toegang tot applicaties zoals Apple Health (voor ioS) en CommonHealth (voor Android).

Wie de informatievoorziening van de initiatiefnemers van de CommonPass kritisch bekijkt, zal opmerken dat steeds herhaald wordt dat de privacy van de gebruiker en de bescherming van de gebruikte gegevens hoge prioriteit hebben. Op geen enkel moment wordt echter duidelijk hoe deze bescherming dan vormgegeven wordt.

Ook wordt door het WEF en The Commons Project als voldongen feit aangenomen dat reisrestricties onmogelijk kunnen worden versoepeld en/of opgeheven zonder wereldwijde surveillance van mensen en massale verwerking van bijzondere persoonsgegevens, terwijl dit onzes inziens geenszins onomstotelijk is vastgesteld.

Bovendien heeft de introductie van de CommonPass, zoals eerder al benoemd, niet alleen implicaties voor de bewegingsvrijheid. Ondanks uitspraken van wereldleiders waaronder onze eigen minister-president Rutte dat het gebruik van zogenaamde corona-apps nooit wettelijk verplicht zal worden, is het geenszins onaannemelijk dat bepaalde voorzieningen in de toekomst ontoegankelijk zullen worden voor hen die niet instemmen met vaccinatie, (herhaaldelijk) testen en/of het gebruik van hun persoonsgegevens.

Gezien het feit dat de angst voor massasurveillance voor velen tot het rijk der complottheorieën behoort, is de ontwikkeling van de CommonPass op zijn minst opvallend te noemen.

De CoronaPass moet, na verdere testen in november en december, in januari wereldwijd uitgerold worden.

Team Doe Zelf Normaal houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie en de juridische implicaties ervan nauwlettend in de gaten!

Commissie doet onderzoek naar corona maatregelen en komt met schokkende getuigenverklaringen

De onderzoekscommissie BPOC vindt dat de Tweede Kamer ernstig tekort schiet bij de controle van de regering. Zonder tegenstand volgen zij de maatschappij ontwrichtende en onmenselijke maatregelen van dit kabinet, met als hoogtepunt de noodwet die in september door de Tweede kamer aangenomen werd. De commissie komt daarom zelf in actie en hoort deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren en legt hun verklaringen vast per video en op schrift. Tot nu toe hebben vier deskundigen verklaringen afgelegd die ronduit schokkend zijn.

BPOC

De Buiten Parlementaire Onderzoeks Commissie BPOC 2020 doet onderzoek naar de door de overheid genomen maatregelen vanwege Covid-19, het coronavirus.

De commissie neemt hiervoor verklaringen af van deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren met de centrale vraag:

“Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?”

De verhoren zijn openbaar, worden gefilmd en gestreamd. De commissie maakt van de verhoren een proces-verbaal waarmee een eindrapport met bevindingen en conclusies opgesteld wordt. Dit zullen ze aanbieden aan de Tweede Kamer. Ondertussen zijn gehoord Prof. Michaéla Schippers, Dr. Bettina van Steenis, Drs. Mario Ortiz Martinez en Renate Tillema, Psychiater.

(Parlementair) onderzoek

De Tweede Kamer zwijgt echter in alle talen en voert hun taak namelijk de controle van de regering niet uit. De BPOC heeft deze taak nu op zich genomen.

De Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). Sinds 2016 kent de Tweede Kamer ook de mogelijkheid voor het houden van een parlementaire ondervraging.

Een van de commissie onafhankelijk jurist, Mr Frank Stadermann, neemt de verhoren af om een evenwichtig verhoor en eindrapport te  kunnen garanderen.

De BPOC heeft een groot aantal deskundigen uitgenodigd, waarop velen positief hebben gereageerd.

Deze deskundigen komen uit alle delen van de samenleving. Mensen uit de medische wereld, de sociale wereld, de rechtswereld, de economische wereld (voorbeeld: banken), maar ook ondernemers uit de horeca- en evenementenbranche hebben zich bereid verklaard om mee te werken.

Prof. Michaéla Schippers

Zij is hoogleraar gedrag en prestatiemanagement Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft de belangrijkste gevolgen van de maatregelen in kaart gebracht. Allereerst wijst ze op framing door de overheid. Ze zegt:”De coronacrisis wordt geframed als een oorlog tegen een onzichtbare vijand.” Ze bedoelt met framing, de informatie op een bepaalde manier weergeven. Je kunt de bijvoorbeeld nadruk leggen op het aantal doden, of op het aantal overlevenden. “…de overheid legt de nadruk op bepaalde aspecten zoals mortaliteit en de noodzaak om elkaar te helpen.”
Dit proces van framing zorgt dat mensen gehoorzaam worden.

Verder constateert ze op basis van onderzoek onder andere.
– bij mensen onder de 35 jaar zijn de klachten van angst, depressie en andere mentale klachten verdriedubbeld.
– mensen ontwikkelen zelfs PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) al na 11 dagen lockdown
– wereldwijd zijn door de maatregelen honderden miljoenen werkloos geworden
– schatting van mei 2020: vermoedelijk zullen 100 miljoen mensen overlijden aan honger door de lockdowns en daaraan gerelateerde situaties (volgens World Food Programme zelfs 138 miljoen)
– aantal zelfmoorden door de coronamaatregelen stijgt
– mei 2020, zijn 28 miljoen operaties uitgesteld. In Nederland bijvoorbeeld is door uitgestelde zorg het aantal amputaties (diabetici) met tientallen procenten toegenomen
– ouderen kwamen door maatregelen in een sociaal isolement en stierven van eenzaamheid

Lees hier de volledige verklaring

Dr. Bettina van Steenis

Van Steenis is huisarts. In de eerste plaats mist zij een alternatieve oplossing om het virus te bestrijden, nu het kabinet uitsluitend inzet op vaccinatie.
Omdat zij waarschijnlijk als er straks een vaccin komt, als arts dat vaccin zal moeten toedienen, wil ze weten wat dat vaccin zou inhouden. Ze doet verslag van haar zoektocht naar meer informatie over dit vaccin. Ze komt echter niet veel verder dan een paar bijzonderheden.
Zij kwam erachter dat voor het ontwikkelen van dat vaccin de fabrikant gebruik zal maken van nieuwe genetische technieken. Dat vindt ze opmerkelijk, omdat nooit bewezen is dat deze nieuwe technieken werkzaam zijn. Bovendien kunnen zij bijwerkingen hebben, zoals ieder vaccin, maar daarvan is nog geen profiel.

“Uit de vakliteratuur blijkt dat het vaccin van AstraZeneca een genetisch gemanipuleerd chimpansee adenovirus is, waarin sars-cov-2 RNA ingebouwd wordt. Normaal gesproken worden van een virus de belangrijke eiwitten geïsoleerd en die worden dan door middel van het vaccin ingespoten in het menselijk lichaam. Ons lichaam moet dat eiwit dan als vreemd eiwit herkennen en daartegen antistoffen maken. Op het moment dat wij contact krijgen met het werkelijke virus (bijvoorbeeld bij een griepgolf), herkent ons lichaam dat virus als vreemd en maakt dan de antistoffen aan. Het verschil tussen de vaccins zoals tot op heden geproduceerd en het komende vaccin is dat niet de eiwitten maar het genetisch materiaal van dit virus wordt ingespoten. En het gevolg daarvan is dat onze eigen lichaamscellen die eiwitten moeten aanmaken. Op zich heb ik als arts hierover geen oordeel, maar ik was en ben wel nieuwsgierig hoe dat dan werkt.”

In haar zoektocht langs verschillende instanties waaronder het RIVM kreeg zij echter op die vraag geen antwoord.

Haar volledige verklaring.

Drs. Mario Ortiz Martinez

Hij is van huis uit biochemicus, die zich heeft gespecialiseerd tot moleculair bioloog (moleculaire genetica). Dit houdt in dat ik kennis heb op het gebied van DNA/erfelijk materiaal. Bij mijn specialisatie tot moleculair bioloog kwam ik in aanraking met de techniek PCR (polymerase chain reaction).

“Het is vanwege mijn kennis op het gebied van de PCR dat ik mij tot de BPOC2020 heb gewend, omdat ik misstanden in het regeringsbeleid signaleer.”

Op basis van de in Nederland gebruikte PCR test mag je niet concluderen dat iemand ziek of besmettelijk is, terwijl de overheid dit wel doet. De PCR test toont alleen het bestaan van een brokje van het erfelijk materiaal van het virus aan. Om ziekte of besmettelijkheid vast te stellen, is meer nodig, namelijk aanvullend medisch onderzoek.

De PCR test kent overigens een foutmarge wat betekent dat in werkelijkheid het aantal positief PCR geteste mensen lager ligt dan de overheid meedeelt.

Daarnaast is het zo dat wanneer je maar lang genoeg doorgaat met vermeerderen van brokstukjes RNA, uiteindelijk iedere test positief uitvalt. Zijn kritiek op de gehanteerde test in het laboratorium is dat ze te lang doorgaan met vermeerderen.

Zijn verklaring.

Renate Tillema

Mevrouw Tillema is een vrijgevestigd psychiater.

Veel van haar patiënten worden getriggerd door de maatschappij die vervuld is van angst voor het coronavirus en voor de maatregelen en hun psychische klachten versterkt zien of opnieuw aangewakkerd.

Zij ziet in de hele maatschappij de angst toenemen. Het gevolg is dat mensen zijn gaan leven op een hoog stressniveau; zij ontspannen niet meer, en dat is slecht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast vreest zij dat de angst van de volwassenen, de ouders en leerkrachten, wordt geprojecteerd op de jeugd en dat er een hele generatie gaat opgroeien die getraumatiseerd zal zijn en ook onveilig gehecht zal zijn. Zij ziet nu een maatschappij waarin mensen naar elkaar kijken en op elkaar letten, en waarin mensen zich onveilig voelen. (Bron: https://www.dlmplus.nl/2020/10/20/commissie-doet-onderzoek-naar-corona-maatregelen-en-komt-met-schokkende-getuigenverklaringen/)

Haar verklaring I

9 september – Antwoord van / namens burgemeester Poppens van Amstelveen.

 

Op 31 augustus stuurde Doe Zelf Normaal een bericht aan burgemeester Poppens van Amstelveen n.a.v. onderstaande Tweet (zie ook het nieuws van 31 augutus op deze pagina):

Op 8 september hadden wij nog geen antwoord ontvangen, en stuurde wij een reminder, met de mededeling dat wij ons tot de bestuursrechter én het Openbaar Ministerie zouden  zouden wenden.

Blijkbaar was onze eerste brief al voldoende. Op 31 auguastus heeft de politie namelijk een rectificatie op Twitter geplaatst, zoals in de mail van Pieter Heidema, Hoofd Beveiliging en Handhaving van de gemeente Amstelveen, duidelijk wordt.

Onderstaand een screenshot van de rectificatie van de politie van Amstelveen:

 

De politie beweert dat het bericht gekoppeld was aan Tweet van een dag eerder over illegale feesten. Wij hebben die koppeling niet gezien, en veel andere mensen blijkbaar ook niet, gezien de vele, volgens de politie soms ‘nare’ reacties.

Dat roept de vraag op of de politie op 31 augustus niet snel de koppeling tot stand heeft gebracht.

Hoe dan ook, druk uitoefenen blijkt te helpen! Doe Zelf Normaal bestijdt aktief de vorming van een politiestaat onder de dekmantel van de corona-maatregelen!

 

Onderstaand de volledige correspondentie van Doe Zelf Normaal met burgemeester Poppens van Amstelveen:

Geachte heer Kuit,

Onderstaande mail zond u naar burgemeester Poppens. Op verzoek van de burgemeester zal ik uw vragen beantwoorden.

De Tweet van de politie waaraan u refereert, heeft bij meer mensen vragen opgeroepen. Om die reden heeft de politie op 31 augustus jl. een tweede tweet verstuurd met een nadere toelichting. Bijgesloten treft u deze tweet aan. Excuus voor de verwarring die is ontstaan.

Ik ga ervan uit dat hiermee ook uw vragen zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Pieter Heidema

Hoofd Veiligheid en Handhaving

Gemeente Amstelveen

 

Van: Pedro Kuit
Datum: 8 september 2020 om 16:51:20 CEST
Aan: “Poppens, Tjapko” <t.poppens@amstelveen.nl>
Kopie: “voorzitter@tweedekamer.nl” <voorzitter@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Twitterbericht politie Amstelveen – geen reactie ontvangen

 

Geachte heer Poppens,

Op 31 augustus jl. stuurde ik u onderstaand bericht.

Ik mocht tot nu toe niets van u vernemen. Zelfs een ontvangstbevestiging schijnt teveel gevraagd te zijn.

Zoals in mijn eerdere schrijven vermeld, zal ik mij wenden tot de bestuursrechter. Ook zal ik, samen met mijn advocaat, onderzoek

doen naar de mogelijkheden van aangifte bij het Openbaar Ministerie van bedreiging van de inwoners van Amstelveen.

U bedreigt hen immers met ingrijpen van de politie wanneer zij een feest organiseren.

Het feit dat de politie dit bericht plaatste en niet u persoonlijk, doet niets af aan uw verantwoording. U heeft immers het gezag over de politie.

Het organiseren van een feest is (nog) niet strafbaar, hoewel het mij niets zou verbazen wanneer het dat in de toekomst wel wordt, gezien de politiestaat

waarin Nederland veranderd is.

Wanneer ik uiterlijk 10 september geen inhoudelijk bevredigende reactie van u heb ontvangen, zal ik mij, zoals gezegd, wenden tot de bestuursrechter en Openbaar Ministerie.

Hoogachtend,

P. Kuit.

 

Bericht 31 augustus van Doe Zelf Normaal aan burgemeeter Poppens van Amstelveen:

Geachte heer Poppens,

Vandaag kwam ik tot mijn grote verbazing én afschuw het navolgende Twitter-bericht tegen:

Ik herinner mij nog goed de geschiedenislessen die ik in de brugklas kreeg op het VWO.

De leraar vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Hoe mensen elkaar anoniem konden aangeven bij de Duitse bezetter. Bijvoorbeeld wanneer een Joodse medeburger geen

Jodenster droeg. Of wanneer men vermoedde dat de buren een Joodse onderduiker in huis hadden.

De leraar vertelde dan dat het fascisme een gezwel was wat al spoedig heel Europa en andere delen van de wereld in de macht had.

Hitler was aan de macht gekomen via de zgn. machtigingswet.

De Machtigingswet van 23 maart 1933, was een ingrijpende grondwetsherziening die doorgevoerd werd door Adolf Hitler.

Samen met de Rijksdagbrandverordening – die de burgerrechten sterk inperkte – bood deze wet een juridisch-legitieme basis voor de opbouw van het dictatoriale en ondemocratische Derde Rijk.

De Machtigingswet werd vastgelegd op 23 maart 1933 en een dag later publiekelijk afgekondigd. In het Duits werd Hitlers machtigingswet Ermächtigungsgesetz genoemd

of Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Wet tot het lenigen van de nood van volk en rijk). (bron: https://historiek.net/machtigingswet-rijksdagbrandverordening-1933-hitler/79551/)

In Nederland staat nu de noodwet op het punt ingevoerd te worden. Het recht van de politie om binnen te treden in privéwoningen is onder druk geschrapt, maar verder is het nog steeds een wet die vele grond- en burgerrechten buiten werking stelt.

Ziet u de overeenkomsten? Nee?

Ik zie wel wat overeenkomsten. De kliklijn (0900-8844) bijvoorbeeld, waarbij je je eigen buren aan kan geven. Dat kan ook anoniem via ‘meld misdaad anoniem’. De politie Amstelveen lijkt te denken dat zij binnen kunnen treden bij een privéfeest om dit ‘te stoppen’.

Het is werkelijk de eerste keer dat ik het woord ‘feest’ n het woord ‘misdaad’ in één adem genoemd zie worden!

Of het buiten werking stellen van grondrechten, wat in Nederland, en in dit geval in Amstelveen openlijk gebeurt door de autoriteiten. Autoriteiten waarvan je zou mogen verwachten dat zij zich aan de wet houden! Ziet u nu de overeenkomst?

Mijn vragen aan u:

Bent u op de hoogte van dit Twitterbericht?
Zo nee, waarom niet? Mag de politie van Amstelveen dit op eigen initiatief plaatsen?
Zoja, waarom meent u dat de politie een dergelijke oproep mag doen? Op basis van welke wet?
Beseft u dat hier de grondrechten van de burgers van Amstelveen ernstig geschonden worden? Bijvoorbeeld het het Huisrecht uit artikel 12* van de grondwet? Of geldt in uw gemeente de noodwet al, inclusief het recht op binnentreden. en heeft u en/of de politie van Amstelveen dit artikel geheel zelfstandig buiten werking gesteld?
Zoja, op basis waarvan of van welke wet?
Dat een dergelijke oproep in zichzelf al een grove overtreding van de grondrechten van de Burgers van Amstelveen is?
Hoe gaat de politie deze feesten ‘stoppen’? Door binnentreding in privéwoningen?
Wanneer ik het Twitter-bericht lees, zijn alle feesten of de organisatie daarvan, verboden in Amstelveen. Klopt dit?
Beseft u dat u op deze wijze burgers in Nederland tegen elkaar opzet?

Graag verneem ik per omgaande van u, bij gebreke waarvan ik een klacht in zal dienen bij de daartoe bevoegde instanties. Ook zal ik de mogelijkheden tot het indienen van een strafklacht onderzoeken.

Voorts overweeg ik deze zaak, bij uitblijven van een bevredigend antwoord op al mijn vragen, voor te leggen aan de bestuursrechter.

Tot slot treft u onderstaand artikel 12 van de Nederlandse Grondwet aan:

1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

In afwachting,

P. Kuit
Halverwege 51
2402 NK Alphen aan den Rijn

 

8 september – NOS én NRC framen viruswaarheid als bedreigend!

De NOS  én het NRC stoppen niet met het framen van Viruswaarheid als bedreigend. Daarmee maken zij zich schuldig aan laster en smaad.

In een tendentieus artikel schrijven zij dat “politici vertellen dat de sfeer met name grimmig is geworden door aanhangers van boerenorganisatie Farmers Defence Force en de groep Viruswaarheid, die tegen de coronamaatregelen is.”(Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/07/politici-dreiging-neemt-toe-a4011119 & https://nos.nl/artikel/2347260-politici-voelen-zich-vaker-en-ernstiger-bedreigd.html)

De mainstream-media in Nederland maken zich al vanaf het begin van de ‘corona  – crisis’ schuldig aan vooringenomen verslaggeving.

In de Code voor de Journalistiek, door het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (2008), die we aantreffen op de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten ( Bron: https://www.nvj.nl/ethiek/ethiek/code-journalistiek-nederlands-genootschap-hoofdredacteuren-2008) lezen we onder het kopje ‘waarheidsgetrouw’ o.a. het volgende:

1. Bij het doorgeven van nieuws neemt de journalist de werkelijkheid zoals hij die aantreft en waarneemt als uitgangspunt. De verificatie van feiten en de weergave van uiteenlopende meningen belichaamt het journalistieke streven naar objectiviteit.

2. De journalist brengt in de berichtgeving een duidelijk onderscheid aan tussen feiten, beweringen en meningen.

Waar vinden we in de artikelen van de NOS en het NRC de ‘verificatie van feiten?’ En waar ‘het onderscheid tussen feiten, beweringen en meningen?’ Ook treffen we geen ‘weergave van uiteenlopende meningen’ aan!

Onder het kopje ‘Fair’ in de code lezen we het volgende:

17. Het zoeken naar hoor en wederhoor is een journalistiek basisprincipe. In het bijzonder bij het publiceren van beschuldigingen of verdachtmakingen aan het adres van een persoon of organisatie, past de journalist wederhoor toe. De beschuldigde krijgt voldoende gelegenheid, liefst in dezelfde publicatie en zonder onredelijke tijdsdruk, te reageren op de aantijging.

Waar vinden we in de artikelen van de NOS en het NRC  ‘hoor en wederhoor?’  Dat zou volgens de code  in het bijzonder moeten worden toegepast ‘bij het publiceren van beschuldigingen of verdachtmakingen aan het adres van een persoon of organisatie.’

Omdat de media in Nederland zich bij herhaling schuldig maken aan het overtreden van hun eigen code, en op vragen daarover van Doe Zelf Normaal niet reageert, heeft Doe Zelf Normaal een klacht ingediend bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten én bij de raad voor de Journalistiek.

Hoewel de raad voor de Journalitiek een papieren tijger is,omdat zij een klacht niet behandeld als het medium niet meewerkt*, wil Doe Zelf Normaal druk blijven uitoefenen op de Raad voor de Journalitiek en journalisten in het algemeen, door vanaf nu regelmatig klachten over dergelijke artikelen in te dienen.

Ook bij een evenuele gang naar de rechter, vraagt de rechter vaak of er al via de Raad voor de Journalistiek een klacht is ingediend.

Wij houden jullie op de hoogte van de reactie van de Raad van de Journalistiek en de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Lees hier de brief aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Lees hier de brief aan de Raad voor de Journalistiek

 

*Journalistiek gedrag van media die herhaaldelijk hebben laten weten niet mee te werken aan procedures van de Raad, wordt sinds 1 november 2013 niet meer beoordeeld, tenzij de klacht van principieel belang is. De Raad ontleent zijn bestaansrecht en gezag immers aan de vrijwillige ondersteuning door de betrokken media.

Dit betekent dat als de klacht is ingediend tegen een medium dat of een journalist die zich uit beginsel niet verweert, de Raad afziet van behandeling. Dit is alleen anders als de klacht volgens de Raad van algemene strekking of principieel belang is. (zie artikel 9 lid 5 van het Reglement) (Bron: https://www.rvdj.nl/procedure)

 

 

31 augustus – Politie Amstelveen roept burgers op elkaar aan te geven bij feestje

Gisteren trof ik een nieuw dieptepunt aan op Twitter. Op het account van de politie Amstelveen wordt openlijk opgeroepen elkaar via de kliklijn van de politie of via Meld Misdaad Anoniem aan tegeven wanneer er een feest georganiseerd wordt. Je treft de link naar het Twitter – bericht  hier aan.

Voor het geval de politie de tweet schielijk vewijdert plaats ik onderstaand een screenshot:

Het team van Doe Zelf Normaal heeft burgemeester Poppens van Amstelveen de volgende brief geschreven:

Geachte heer Poppens,

Vandaag kwam ik tot mijn grote verbazing én afschuw het navolgende Twitter-bericht tegen:

Ik herinner mij nog goed de geschiedenislessen die ik in de brugklas kreeg op het VWO.

De leraar vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Hoe mensen elkaar anoniem konden aangeven bij de Duitse bezetter. Bijvoorbeeld wanneer een Joodse medeburger geen

Jodenster droeg. Of wanneer men vermoedde dat de buren een Joodse onderduiker in huis hadden.

De leraar vertelde dan dat het fascisme een gezwel was wat al spoedig heel  Europa en andere delen van de wereld in de macht had.

Hitler was aan de macht gekomen via de zgn. machtigingswet.

De Machtigingswet van 23 maart 1933, was een ingrijpende grondwetsherziening die doorgevoerd werd door Adolf Hitler.

Samen met de Rijksdagbrandverordening – die de burgerrechten sterk inperkte – bood deze wet een juridisch-legitieme basis voor de opbouw van het dictatoriale en ondemocratische Derde Rijk.

De Machtigingswet werd vastgelegd op 23 maart 1933 en een dag later publiekelijk afgekondigd. In het Duits werd Hitlers machtigingswet Ermächtigungsgesetz genoemd

of Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich (Wet tot het lenigen van de nood van volk en rijk). (bron: https://historiek.net/machtigingswet-rijksdagbrandverordening-1933-hitler/79551/)

In Nederland staat nu de noodwet op het punt ingevoerd te worden. Het recht van de politie om binnen te treden in privéwoningen is onder druk geschrapt,  maar verder is het nog steeds een wet die vele grond- en burgerrechten buiten werking stelt.

Ziet u de overeenkomsten? Nee?

Ik zie wel wat overeenkomsten. De kliklijn (0900-8844)  bijvoorbeeld, waarbij je je eigen buren aan kan geven. Dat kan ook anoniem via ‘meld misdaad anoniem’. De politie Amstelveen lijkt te denken dat zij binnen kunnen treden bij een privéfeest om dit ‘te stoppen’.

Het is werkelijk de eerste keer dat ik het woord ‘feest’ n het woord ‘misdaad’ in één adem genoemd zie worden! 

Of het buiten werking stellen van grondrechten, wat in Nederland, en in dit geval in Amstelveen openlijk gebeurt door de autoriteiten. Autoriteiten waarvan je zou mogen verwachten dat zij zich aan de wet houden! Ziet u nu de overeenkomst?

Mijn vragen aan u:

 1. Bent u op de hoogte van dit Twitterbericht?
 2. Zo nee, waarom niet? Mag de politie van Amstelveen dit op eigen initiatief plaatsen?
 3. Zoja, waarom meent u dat de politie een dergelijke oproep mag doen? Op basis van welke wet?
 4. Beseft u dat hier de grondrechten van de burgers van Amstelveen ernstig geschonden worden? Bijvoorbeeld het het Huisrecht uit artikel 12* van de grondwet? Of geldt in uw gemeente de noodwet al, inclusief het recht op  binnentreden, en heeft u en/of de politie van Amstelveen dit artikel geheel zelfstandig buiten werking gesteld?
 5. Zoja, op basis waarvan of van welke wet?
 6. Beseft u dat een dergelijke oproep in zichzelf al een grove overtreding van de grondrechten van de Burgers van Amstelveen is?
 7. Hoe gaat de politie deze feesten ‘stoppen’? Door binnentreding in privéwoningen?
 8. Wanneer ik het Twitter-bericht lees, zijn alle feesten of de organisatie daarvan, verboden in Amstelveen. Klopt dit?
 9. Beseft u dat u op deze wijze burgers in Nederland tegen elkaar opzet?

Graag verneem ik per omgaande van u, bij gebreke waarvan ik een klacht in zal dienen bij de daartoe bevoegde instanties. Ook zal ik de mogelijkheden tot het indienen van een strafklacht onderzoeken.

Voorts overweeg ik deze zaak, bij uitblijven van een bevredigend antwoord op al mijn vragen, voor te leggen aan de bestuursrechter.

Tot slot treft u onderstaand artikel 12 van de Nederlandse Grondwet aan:

1.
Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2.
Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.
Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.

In afwachting,

P. Kuit.

Wij houden jullie op de hoogte van de eventuele reactie van de burgemeester. Bij uitblijven van een (bevredigende) reactie zullen wij de acties ondernemen die in de brief staan.

24 augustus – De burgemeester als dictator

BEVERWIJK – De Beverwijkse burgervader Martijn Smit vindt het ‘een zorgelijk gebaar’ dat De Bazaar het bevel om een aantal hallen van de mark te sluiten heeft genegeerd. “Ik heb me verbaasd over hun houding vandaag. Het besmettingsrisico is er namelijk enorm. Het zou jammer zijn als de hele Bazaar moeten sluiten”, zegt hij vanavond tegen NH Nieuws, na de hectische dag op de markt. (Bron: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/271839/burgemeester-geschrokken-door-negeren-sluitingsbevel-jammer-als-hele-bazaar-moet-sluiten

Burgemeester Smit, door NH Nieuws liefkozend ‘burgervader’genoemd, zou het jammer vinden wanneer de hele bazaar moet sluiten. Met deze uitspraak zet hij de ondernemers onder druk, en bedreigt hij hen rechtstreeks in hun broodwinning!

Smit: “Er zijn nog geen besmettingen bekend die oorsprong vinden bij De Bazaar. “Dat is het enige goede nieuws. En daarom wil ik niet achter de feiten aanlopen. Ik wil optreden voor er een brandhaard ontstaat, want je kan je voorstellen dat áls er met die drukte één iemand besmet blijkt, dit snel wordt verspreid.”

Dat de ziekenhuizen, ook in Noord-Holland, leeg zijn, doet er niet toe. Dat er geen besmettingen zijn met als oorsprong de Bazaar, doet er ook niet toe. Dat ‘besmettingen’ positief geteste mensen zijn, die niet ziek zijn, doet er ook niet toe. Alles om de dreiging en angst erin te houden.

NH Nieuws doet braaf mee, en is officieel toegetreden tot de Mainstream Media, als spreekbuis van Rutte en consorten.

 

20 augustus 2020 – ook op scholen medisch experiment met mondkapjes

NOS.nl meldt op 19 augustus 2020 het volgende: “op meerdere scholen in Nederland zaten leerlingen vandaag met een mondkapje in de klas. Een aantal scholen stelde het dragen van een mondkapje verplicht bij de start van het nieuwe schooljaar.” (bron: https://nos.nl/artikel/2344689-leerlingen-moeten-wennen-aan-verplichte-mondkapjes-voelt-een-beetje-gek.html)

 

Dit ondanks het feit dat het RIVM in april nog aan NU.nl meldde dat het dragen van mondkapjes buiten de zorg zowel nutteloos als onnodig is (bron: https://www.nu.nl/coronavirus/6043989/rivm-herhaalt-dat-mondkapje-niks-toevoegt-en-hamert-op-handen-wassen.html ). In zijn toelichting aan NU.nl stelt RIVM-baas Jaap van Dissel dat er geen sluitend bewijs is dat mondkapjes de verspreiding van het nieuwe coronavirus door asymptomatische personen tegengaan. Tot op de dag van vandaag is dat bewijs ook niet gevonden; een studie naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van sars-cov-2 is zelfs nog nooit gedaan. Dergelijk onderzoek is alleen gedaan naar de verspreiding van influenzavirussen, en de conclusie van dit onderzoek is dat het negatieve effect van niet-medische mondkapjes op de verspreiding van influenzavirussen verwaarloosbaar is. Sterker nog; het gebruik van stoffen mondkapjes kan het risico op infectie doen toenemen en de kans op ernstige klachten bij infectie doen toenemen (bronnen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/ , https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/).

 

Waarom kiezen sommige middelbare scholen er dan toch voor om hun leerlingen te verplichten mondkapjes te dragen? Uit het bovengenoemde artikel van NOS blijkt geen andere motivatie dan deze: het moet “bewustwording creeeren.” In het artikel geciteerde jongeren geven aan dat wanneer ze de keuze hebben tussen het dragen van een mondkapje en het oplopen van corona, die keuze snel gemaakt is. Over het feit dat er geen bewijs is dat mondkapjes de verspreiding van virussen negatief beinvloeden, en dat leerlingen deze keuze dus helemaal niet hoeven maken, wordt in het artikel met geen woord gerept. Wel wordt terloops vermeld dat het RIVM haar adviezen niet aanpast en mondkapjes op scholen nog steeds niet medisch gezien noodzakelijk acht. Wij kunnen hier geen andere conclusie aan verbinden dan dat het gebruik van mondkapjes geen ander doel dient dan het psychologische effect ervan, en dat de gezondheid van kinderen in de waagschaal wordt gesteld omwille van een psychologisch experiment. (Jade, Team Doe Zelf Normaal)

Toevoeging redactie Doe Zelf Normaal:

In het kort gding van Viruswaarheid tegen de gemeente Amsterdam om de mondkapjesplicht die in delen van Amsterdam geldt van tafel te krijgen heeft de rechter in het voordeel van Amsterdam gevonnist. Er zou geen sprake zijn van een medisch experiment o.a. omdat de maatregel ‘in tijd beperkt’ is. (zie punt 4.21 in de beoordeling, te lezen in het vonnis: (Bron:Vonnis)

4.21.

Die situatie maakt plaatselijk ingrijpen noodzakelijk en geoorloofd. De wijze waarop dit gebeurt voldoet bovendien aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit:

– het gaat om een relatief geringe inbreuk op het grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer,

– de maatregel is in tijd beperkt (3,5 week) en wordt na afloop geëvalueerd,

– de maatregel is in plaats beperkt,

– de door Viruswaarheid cs gestelde gezondheidsschade als gevolg van het dragen van mondkapjes is tegenover de gemotiveerde betwisting door de Veiligheidsregio niet aannemelijk geworden, en bovendien kan men om medische redenen van handhaving worden uitgezonderd (zie hiervoor onder 2.10),

– eerder uitgevaardigde minder verstrekkende maatregelen hebben niet voldoende geholpen om de 1,5 meterregel in de aangewezen zones te handhaven.

Op de scholen is GEEN sprake van tijdelijkheid.

Voort schuift de rechter de Code van Neurenberg opzij.

Hoge nazi’s tijdens het Neurenberger proces

 

De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.

Voorts is het in strijd met de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Deze wet is hier te lezen: (https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2020-01-01)

Wetenschappelijk onderzoek met mensen valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) als er sprake is van medisch-wetenschappelijk onderzoek en personen aan handelingen worden onderworpen of hen gedragsregels worden opgelegd. Op de pagina Uw onderzoek: WMO-plichtig of niet? kun je meer lezen over de reikwijdte van de WMO. Onderzoek dat onder de WMO valt moet, afhankelijk van het type onderzoek, vooraf door een erkende METC of de CCMO worden getoetst. Met de informatie op de pagina Wegwijs in de toetsingsprocedure kun je achterhalen of het onderzoek een dergelijke medisch-ethische toets moet doorlopen en zo ja bij welke toetsingscommissie.

Burgemeester Halsema van Amsterdam, Aboutaleb van Rotterdam én de overheid overtreden hier dus talloze wetten die deze ‘rechter’ voor het gemak maar negeert en/of  openlijk terzijde schuift.

Nederland als rechtsstaat verkeert in een zorgelijke toestand!

 

21 juli 2020

Vandaag zaaien de mainstream media opnieuw angst met oplopende besmettingen.

Op 1 juli zijn de (illegale) maatregelen ‘versoepeld’. Op 1 juli is de GGD ook massaal gaan testen. Buiten het feit dat 67% van de testen een vals positief (dus: besmet) resultaat geeft (bron: https://www.maurice.nl/2020/06/13/we-staan-op-vrijwel-nul-besmettingen/), is het logisch dat er bij meer testen, meer ‘besmettingen’ gevonden worden.

De tabel hiernaast laat zien hoe de media ons angst aanjaagt, en de overheid ons continu op onze tenen laat lopen met een (regionale) lockdown als bedreiging.

Tabel COVID-19

 22 juli 2020

De media gaan vol op het orgel met het zaaien van onrust. Onderstaand een opsomming van onrust en angst zaaiende artikelen uit de mainstream media. Wij pretenderen niet compleet te zijn, want het is bijna onmogelijk alle berichten hier te vermelden.

Wij tellen 18 artikelen in het AD, Volkskrant, Trouw, NRC en op de website van de NOS.

De Telegraaf is letterlijk een verhaal apart. Deze krant krijgt binnenkort speciale aandacht!

Vandaag zijn de media begonnen het mondkapje te propageren:

Algemeen dagblad

NOS

Volkskrant

Trouw

Parool

NRC

 

23 juli 2020

Zoals beloofd besteden we vandaag speciale aandacht aandacht aan de Telegraaf. 

We hebben geturfd hoevel artikelen er over corona gingen. Onderstaand een overzicht, waarbij we opnieuw niet pretenderen compleet te zijn. Tellen jullie mee?

 1. https://www.telegraaf.nl/vrouw/975394909/mijn-demente-moeder-spreekt-ineens-een-vreemde-taal
 2. https://www.telegraaf.nl/video/1345202220/nieuwe-maatregelen-amsterdam-het-was-veel-te-druk
 3. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1194740148/live-aantal-coronapatienten-op-verpleegafdelingen-neemt-toe
 4. https://www.telegraaf.nl/sport/988124653/keeper-tegenstander-fc-utrecht-test-na-afloop-positief-op-corona
 5. https://www.telegraaf.nl/nieuws/678087328/belgie-scherpt-maatregelen-aan-vaker-mondkapjes-in-openbare-ruimtes
 6. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1950921383/rivm-herhaalt-nut-mondkapjes-in-openbare-ruimte-niet-bewezen
 7. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1678233634/ggd-baas-zag-corona-uitbraak-niet-aankomen
 8. https://www.telegraaf.nl/financieel/2003344219/coronacrisis-noopt-friesland-campina-tot-harde-bezuinigingen
 9. https://www.telegraaf.nl/nieuws/277929775/nieuwe-maatregelen-amsterdam
 10. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1783354948/hubert-bruls-bij-mondkapjesplicht-gaat-het-boetes-regenen
 11. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/878362031/je-ouders-kunnen-ook-ziek-worden
 12. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/773584579/brief-3-mensen-denken-weer-veel-te-gemakkelijk
 13. https://www.telegraaf.nl/financieel/551224224/corona-treft-rotterdamse-haven-minder-hard-dan-gedacht
 14. https://www.telegraaf.nl/vrouw/2145977319/financiele-zorgen-door-corona-spreek-met-jezelf-een-budget-af-voor-alles
 15. https://www.telegraaf.nl/entertainment/407578635/doutzen-kroes-stelt-na-uren-onderzoek-veel-vragen-over-corona
 16. https://www.telegraaf.nl/nieuws/309597964/aantal-coronabesmettingen-op-sint-maarten-stijgt-snel
 17. https://www.telegraaf.nl/nieuws/1120594273/meeste-besmettingsgevallen-in-de-vs-in-californie
 18. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1083977339/dit-gedrag-moet-anders-houd-afstand
 19. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1677737101/aanpak-van-corona-moet-strenger
 20. https://www.telegraaf.nl/financieel/1525554474/horeca-en-overheid-gaan-toch-weer-praten

Alleen al vandaag, 23 juli, tellen we 20 artikelen in de Telegraaf! Dan zijn we nog voorzichtig geweest, en hebben we artikelen waarin corona slechts zijdelings wordt genoemd niet meegeteld.

De Telegraaf voert de kranten ruimschoots aan in het aanzwengelen van massahysterie. Over de redenen zullen wij hier geen uitspaak doen, maar die laten zich raden.

Maar heft de media werkelijk een belangrijke rol in het verspreiden dan wel beteugelen van massahysterie?

Massapsycholoog Hans van de Sande ziet een patroon: ,,De media maken ons eerst bang, daarna gaan wij op zoek naar informatie. Vervolgens spreken alle experts elkaar tegen, waardoor we nog meer willen lezen en de onrust groeit ondertussen. Dat media op dit soort virus-uitbraken duiken, begrijp ik wel. Het is een vorm van klantenbinding.” Zelf is hij gestopt met het volgen van de journaals en de kranten. ,,Elke dag word ik onder coronanieuws bedolven. Ik heb zo’n hekel aan dat geram.”

De pers zou terughoudender over corona moeten schrijven, vindt Van de Sande. ,,Elke dode wordt een push-bericht op je mobiel.” Meer duiding vindt hij belangrijker. ,,De besmettelijkheid van het virus lijkt niet extreem, de dodelijkheid evenzo. Maar dat lezen we amper.

(Bron: https://www.pzc.nl/binnenland/experts-over-massahysterie-we-zijn-nog-nooit-zo-veilig-maar-ook-nog-nooit-zo-bang-geweest~a89109fe/)

De Telegraaf, die haar oplage de laatste jaren gestaag zag dalen, heeft in corona blijkbaar een nieuw verdienmodel gevonden.

Laten we het Algemeen Dagblad vandaag niet vergeten. De krant doet verwoedde pogingen om de Telegraaf in te halen. Zie de voorpagina van de fysieke krant van vandaag (foto), die ik aantrof bij een horeca – ondernemer. De man had de krant bij de handgel gelegd, om mensen te bewegen zich toch vooral aan de regels te houden.

Deze hardwerkende ondernemer houdt het hoofd nauwelijks boven water, en is dag en nacht bang dat de teugels weer worden aangetrokken door de overheid. De ‘tweede golf’komt er immers aan, een bewering die hem met angst en beven vervuld voor een tweede lockdown, die zijn restaurant beslist niet gaat overleven.

Ook een mondkapjesplicht is fataal, aldus deze ondernemer.

 

 

 

AD
AD
AD

25 juli 2020 – Onderzoek naar COVID-19 toen het nog niet bestond?

In de Faceboekgroep van Viruswaanzin.nl verscheen het volgende opvallende bericht van één van de leden. 

Het bericht is letterlijk overgenomen, zonder naamsvermelding van de schrijver. 

De schrijver heeft een brief aan de journalist van het Parool gestuurd. Wij van Doezelfnormaal zullen ook een brief aan de betreffende journalist van het Parool, Jop van Kempen, sturen. Want een goede (onderzoeks) journalist zoekt toch verder? En een goede hoofdredacteur zou hier toch op aan moeten slaan? Waarom is dat niet gebeurd? Wat voor rol speelt het Parool hier?

Onderstaand het (overgenomen) bericht. Met dank aan een zeer oplettende burger!

Gisterenavond verscheen onderstaand bericht op de website van het Parool. De Titel van het onderzoek is “Impact of self-imposed prevention measures and short-term government intervention on mitigating and delaying a COVID-19 epidemic
Wat blijkt, dit onderzoek is al in januari 2020 gepubliceerd (zie onderaan de link naar Researchgate.net waar dit zichtbaar is).
Er schieten mij meteen een aantal vragen door het hoofd en heb vervolgens besloten om in eerste instantie de betreffende journalist van het Parool te benaderen of hij geïnteresseerd is om deze lead te volgen.
Ik zal jullie de hoogte houden van een eventuele reactie, Krijg ik die niet zal ik via andere wegen helderheid pogen te krijgen in deze toch uiterst curieuze zaak.
Hieronder mijn email.
Goedemiddag Jop,
Gisterenavond 22-07 20:38 verscheen er een stuk in het Parool over de studie van UMC Utrecht. De originele titel van dit onderzoek is “Impact of self-imposed prevention measures and short-term government intervention on mitigating and delaying a COVID-19 epidemic“. Er worden binnen het onderzoek veel aannames gedaan die nu reeds door de realiteit zijn ingehaald maar daar benader ik je niet voor.
Wat veel interessanter is, is als je op de website Research gate gaat kijken, een website waar je heel veel publicaties van wetenschappelijke en onderzoeken kan vinden, is dat dit onderzoek al in januari 2020 is gepubliceerd op deze site. Er schieten mij dan meteen een aantal vragen door mijn hoofd.
Een onderzoek duurt ca. 3 tot 6 maanden? of nog langer? Dat zou betekenen dat ze met dit onderzoek gestart zijn op zijn uiterlijk oktober 2019, ik denk zelf al eerder.
11 februari 2020 maakte de WHO pas bekent dat het tot dan toe nieuwe/onbekende virus de naam Covid-19 zou krijgen.
 • Wanneer is dit onderzoek gestart?
 • Waarom wordt de Covid-19 al gebruikt in de titel bij een onderzoek wat ergens 2019 is gestart?
Er is geen traceerbare naamswijziging van deze publicatie te vinden m.a.w. het lijkt erop dat op het moment van publiceren in januari 2020 dit paper reeds deze naam droeg.
Stel nou dat toch de benaming van dit paper is gewijzigd na 11 februari en dat het ligt aan mijn gebrekkige detective skills dat ik dat niet kan achterhalen. Dan de volgende vraag.
 • Waarom is er in 2019 al een onderzoek gestart naar de huidig geldende maatregelen van een airborne luchtweg virus met dezelfde eigenschappen als Covid-19?
Mocht dit paper vanaf het begin al wel Covid-19 in de titel hebben gehad reizen onderstaande vragen (vragen zijn ook relevant als de naam wel gewijzigd is).
 • is dit onderzoek gestart op eigen initiatief?
 • Is dit onderzoek gedaan in opdracht van een Publieke of Private organisatie? Zo ja wie of welke partij?
 • Waarom Covid-19 in de titel?
Je zal zelf als journalist zijnde nog meer vragen hebben dan ik.
Mijn vraag aan jou is, ben je geïnteresseerd om deze lead te volgen en de mensen achter dit onderzoek te interviewen, o.a. deze vragen te stellen en vervolgens dit te publiceren in het Parool om zo helderheid te verschaffen in deze zaak?
Geen probleem als je niet geïnteresseerd bent, dan zoek ik verder. Een reactie wordt erg op prijs gesteld.
In de bijlage heb ik de printscreen van de website ReseachGate geplaats waarop is te zien dat de paper al januari 2020 is geplaatst.
Hieronder een tweetal links, naar de ResearchGate website en naar de site van Plos medicine waar je het verloop van verzoeken tot publicatie kunt volgen, inclusief de wijzigingen die doorgevoerd moesten worden om het paper gepubliceerd te krijgen.
Link naar Reseach Gate en 1e publicatie januari 2020
Link naar Plos medicine voor peer review publicatie
Mvg,
Naam Achternaam
een nieuwsgierige burger

26 juli 2020 – Waar is het Facebook – account van Martin Voerknecht?

Martin Voerknecht is huisarts te Bussum (zie: https://www.linkedin.com/in/martin-voerknecht-459a6811/ ) en zeer kritisch over het ‘corona-beleid’ van Rutte en het kabinet.

Ook is hij één van de ondertekenaars van de brandbrief(bron:https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/) aan het kabinet, waarin vele artsen en anderen de noodklok luiden over het beleid van Rutte en kabinet.

Ook de artikelen over corona in de dagbladen neemt hij met de nodige scherpte onder de loep.

Vanochtend wilde ik een eerdere post op Facebook van Martin citeren om in de nieuws-sectie van deze website te plaatsen. Wie of wat schetst echter mijn verbazing dat het Facebook – account van Martin nerges meer te vinden is!

Heeft de Facebook – censuur, opgelegd aan de sociale media door de EU (bron: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020-06-02_disinformation_factsheet.pdf), toegeslagen? Of betreft het een storing, en staat het account van de huisarts straks weer netjes online?

Internet is echter groot. Artikelen die Facebook verwijderd, duiken elders op Facebook en andere platforms, zoals deze website, gewoon weer op.

Bijvoorbeeld deze eerdere post van Martn Voerknecht, over een artikel in het Parool, waar ik naar op zoek was, en waarvan ik een kopie aantrof elders op Facebook:

“Zou een zichzelf respecterend journalist dit serieus kunnen opschrijven? Geen navraag, geen gedachten.. ?

“Steeds meer mensen worden thuis besmet”: Hoe dan? Door je goudvissen? Niezende kamerplanten? Hoestende komkommers? Worden hele gezinnen positief getest? (Nee: geen info over)

Hoe duidelijk wil je nog maken dat de meeste “besmettingen” (let op: Niet zieken, geen dokters bezoekers, geen ziekenhuisopnames en zeker geen IC patiënten, noch overledenen) op dit moment FOUT POSITIEVE testen zijn.

Eerder zette ik al uiteen dat nu het aantal fout positief geteste mensen bij een optimistische schatting minimaal 10 maal zo hoog ligt als de terecht positieven.

Conclusie: op de duizenden testen die nu gedaan worden zijn er hooguit 50 terecht positief..

De kop zou moeten luiden: “Bij de huidige geringe prevalentie van Corona kunnen we op basis van de testuitslagen niets, maar dan ook echt niets zinnigs meer zeggen over de aanwezigheid van Corona, maar het lijkt momenteel niet meer betrouwbaar aantoonbaar.”

En een beetje geëngageerde vrije journalist voegt toe: “We pleiten dan ook voor een spoedige versoepeling van maatregelen, die alleen bij een ernstig ziektebeeld van vele mensen en onvoldoende zorg capaciteit, te rechtvaardigen zouden kunnen zijn.”

Laten we samen in de gaten houden of Facebook het account van deze kritische huisarts heeft verwijderd, of dat het hier een tijdelijke storing betreft!

Heb je informatie over deze zaak? Stuur dan een email naar: klokkenluider@doezelfnormaal.nl!

Artikel Parool: https://www.parool.nl/nederland/coronabesmettingen-stijgen-in-nederland~b1f18d18/

Luister ook naar het interview met Martin Voerknecht, hiernaast / hieronder te beluisteren.